Bra oppmøte på informasjonsmøter og åpent kontor

Bane NOR har arrangert to nye informasjons- og dialogmøter om Nykirke-Barkåker prosjektet. Onsdag 31. mai 2017 var det møte for politikere i Vestfold fylkeskommune, Horten, Tønsberg, og Re kommune. Torsdag 8. juni var det åpent møte for alle.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Horten og Borre løypelag møtte mannsterke på åpent kontor for å diskutere trasè for skiløyper. Foto: Trine Bratlie Evensen, Bane NOR

Eget møte for politikerne
Det ble avholdt et eget møte for politikerne, onsdag 31. mai. Planleggingssjef Elsebeth A. Bakke forteller at hensikten med møtet var å gi informasjon om InterCity-utbyggingen på Vestfoldbanen og betydningen av dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Det er viktig at politikerne har et godt kunnskapsgrunnlag om planen de skal behandle i 2018.

-Det er også viktig for Bane NOR å ha en god dialog med politikerne. Derfor er vi opptatt av at vi så tidlig som mulig får oversikt over hvilke problemstillinger politikerne er opptatt av, og å få en konstruktiv dialog, sier Bakke. Hun legger til at Bane NOR har fått et klart mandat fra Stortinget. Bane NOR skal planlegge å bygge med mest mulig effektiv fremdrift og nøktern standard, i tillegg er det lover og forskrifter som må følges.

Åpent kontor og åpent informasjonsmøte
Torsdag 8. juni, ble det arrangert åpent kontor og informasjons- og medvirkningsmøte på Bakkenteigen. Det var 20-30 personer, som tok turen til åpent kontor for å få mulighet til en-til-en-samtale med prosjektmedarbeiderne. Dette er en fin arena for oss hvor vi kan møte berørte naboer og grunneiere som har spørsmål og innspill til planarbeidet, sier Bakke, som er veldig fornøyd med at det var så mange som tok turen denne ettermiddagen. 

Status så langt
På informasjonsmøtene, både for politikerne 31. mai og for folk flest 8. juni, ble det informert om status for planarbeidet. Ved hjelp av 3D-modellen som brukes i planleggingen, kunne Sven Narum fra Vianova vise planene for ny jernbane og den nye stasjonen på Skoppum. Det var ikke endelig løsning som ble presentert under møtene, det er fortsatt mye jobb som gjenstår for å få på plass en reguleringsplan som kan vedtas av kommunene. Se video av den nye traseen her.

Videre så ble det gitt en orientering om prinsipper for anleggsgjennomføring, inkludert angrepspunkter, tunneldriving, massetransport, behov for anleggsveger mm.

Sven Narum fra Vianova brukte 3D modellen til å vise frem hvor langt planlegging av nytt dobbeltspor og ny stasjon på Skoppum har kommet pr. 8. juni. Foto: Trine Bratlie Evensen, Bane NOR

Overskuddsmasser og erstatningsarealer for dyrka mark
Bane NOR har denne våren hatt to arbeidsgrupper, en som har jobbet med en mulighetsstudie for samfunnsmessig bruk av overskuddsmasser og en som har jobbet med mulighetsstudie av erstatningsareal for dyrka mark og håndtering av jordressurser.

Gruppa som jobber med overskuddsmasser har kartlagt muligheter og de har gjort en foreløpig vurdering av konsekvenser ved massetransport, konkurransevridning og påvirkning av ytre miljø. Det er verd å merke seg at finansiering i forbindelse med avhending av masser er et viktig tema for staten, og det er derfor et viktig premiss for Bane NOR selv om det ikke et direkte tema i mulighetsstudien

Når det gjelder dyrket mark, så er det beregnet at dobbeltsporet vil beslaglegge ca. 140daa dyrkede arealer. Gruppa som jobber med erstatningsarealer for dyrka mark, har fått flere innspill til mulige arealer fra Bondelagets medlemmer og fra enkelte grunneiere som har tatt direkte kontakt med Bane NOR.

Presentasjonene som ble benyttet i møtene finner du her.