Befaring av deponiområder og reetablert dyrketmark

Bane NOR har tatt med seg representanter fra fylkesmannen, Horten, Tønsberg og Re kommune og Vestfold bondelag og Jordvern Vestfold, på befaring i Vestfold. Målet var å få mer kunnskap om deponiområder og dyrka mark som reetableres i forbindelse med store samferdselsprosjekter.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR og flere aktører befarte deponier og reetablert dyrkark for å få mer kunnskap om temaet. Her er de ved Løsmassedeponiet på Ødegård, som Statens Vegvesen benyttet under E18-utbyggingen. Foto: Anne Li Røtvold, Vianova

Gruppa var på befaring på flere nåværende og tidligere utbyggingsprosjekter, i tillegg til et kort besøk på Freste pukkverk, hvor de fikk se hvordan steinmasser bearbeides og videreforedles til betong og asfalt.

Farriseidet-Porsgrunn  
Bane NOR bygger 22,5 km med nytt dobbeltspor mellom Farriseidet i Larvik og Porsgrunn. Drøyt 15 km av den nye traseen vil gå i tilsammen syv tunneler, og det er sprengt ut over 4 millioner kubikkmeter med stein fra tunnelene.

Langs dobbeltsporet som bygges mellom Farriseidet og Porsgrunn er steinmassene fra tunneldrivingen i hovedsak lagt i lokale deponier i nærheten av tunnelene. Et av deponiene ligger på Nøklegård, ved fylkesgrensa mellom Vestfold og Telemark. Her er det deponert om lag 300 000 kubikkmeter med tunnelstein. Området skal tilbakeføres til skogsområde og gjennom anleggsperioden har skogsjorden blitt passet på og er avslutningsvis lagt ut på toppen av deponiet.

Delprosjektleder for UFP 05, Tom Frode Hansen beskriver arbeidet med etablering av deponiet på Nøklegård. Foto: Anne Li Røtvold, Vianova 

E18 Gulli-Langåker
Neste stopp var Statens Vegvesens prosjekt, E18 Gulli-Langåker som åpnet i 2014. Det er en ny fire felts motorvei som er bygd fra Gulli i Tønsberg til Langåker i Sandefjord. Der så de på Gulli miljøtunnel og på et løsmassedeponi på Ødegården. Gruppa fikk også høre om grunneiernes erfaringer knyttet til etablering av dyrka mark over betongtunnel og oppå et løsmassedeponi etablert i forbindelse med E18-utbyggingen. 

Barkåker-Tønsberg
Siste stopp var Jarlsberg Hovedgård sine jorder på Tomsbakken i Tønsberg. Her ble gruppa tatt i mot av C. Nicolaus Wedel Jarlsberg som fortalte om sine erfaringer fra utbyggingsprosjektet Barkåker-Tønsberg.

I forbindelse med utbyggingen av dobbeltsporet Barkåker-Tønsberg ble deler av landbruksområdene til Jarlsberg hovedgård ved Tomsbakken benyttet til riggområde. Samarbeid og tett oppfølging før og under anlegget er noen av faktorene som gjør at områdene i dag gir like gode avlinger som før anleggsstart.

Arealene ved Tomsbakken som ble benyttet til riggområde er i dag tilbakeført til landbruksområde. Foto: Anne Li Røtvold, Vianova

C. Nicolaus Wedel Jarlsberg presenterer erfaringer fra utbyggingen av dobbeltsporet Barkåker-Tønsberg og riggområdet på dyrka mark. Foto: Anne Li Røtvold, Vianova