Bane NOR orienterte om reguleringsplanforslaget for nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker

Torsdag 30. november inviterte Bane NOR til informasjonsmøte for å orientere om reguleringsplanforslaget for nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker, som nå er oversendt Tønsberg, Re og Horten kommune for førstegangsbehandling.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Møtet ble arrangert på Bakkenteigen og et trettitalls mennesker trosset vinterføret for å høre siste nytt om prosjektet. Dette møtet ble arrangert for å orientere om reguleringsplanforslaget som ble oversendt til kommunene 24. november 2017. Det blir et nytt møte i høringsperioden for planen i begynnelsen av 2018. Presentasjonen som ble brukt finner du her.

Veien fra varsling til planforslag 


Planleggingssjef Elsebeth Anicken Bakke forklarte kort om veien fra varsling av oppstart av reguleringsplanarbeid, til oversendelse for formell behandling av en reguleringsplan. Bane NOR varslet oppstart av reguleringsplan for nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker, 28. november 2016, og kom med en tilleggsvarsling av mindre utvidelser i oktober 2017.
24. november 2017 var det klart for oversendelse av reguleringsplanforslaget til kommunene for førstegangsbehandling. Bakke fortalte at for Bane NOR har informasjons- og medvirkningsmøter vært en viktig del av planarbeidet, og det har kommet mange gode innspill underveis.

Arealbeslag
En reguleringsplan omfatter både permanent arealbeslag og midlertidig arealbeslag. Bane NOR har behov begge deler i sin plan. Permanent arealbeslag omfatter:

  • Nytt dobbeltspor fra Nykirke til Barkåker på 13,6 km.
  • Ny stasjon inkludert tilhørende med innfartsparkering, tilknytning til eksisterende vegnett for buss, sykkel, gange, drosje, bil. Busstopp, taxiholdeplass, kiss&ride. 
  • Atkomst for drift og for beredskap
  • Tilkobling mellom nytt dobbeltspor og Kopstad godsterminal
  • Servicespor for gule maskiner/forbikjøringsspor (like sør for stasjonsområdet)
  • Deponier hvis det blir behov (vi ser parallelt med dette på annen, samfunnsmessig bruk av overskuddsmassene)

Midlertidig arealbeslag omfatter rigg og anleggsområder - anleggsveier, riggområder, mellomlagring masser, m.m.

Dette skal vi bygge


Sven Narum fra Vianova orienterte om innholdet i reguleringsplanforslaget.


Det skal bygges 13,6 km med nytt dobbeltspor og ny stasjon. Det bygges fire tunneler med en samlet lengde på 5,3 km. Prosjektet skal også oppgradere Tangentunnelen som ble bygd i 2002. Tunnelene får tilsammen tre rømningstunneler og fire beredskapsplasser.

Den nye banen kobler seg på eksisterende dobbeltspor på Nykirke/Fegstad. Der går den i en kort dagsone før den går inn i Kopstadtunnelen (900 m), en betongtunnel som går under E18 og Kopstadveien. 
Mellom Kopstad og Skaug har vi en 2 km lang dagsone før banen fortsetter inn i Skottåstunnelen (3 km). Søndre del av Skottåstunnelen er en 600 meter lang betongtunnel på Viulsrød. Her fortsetter banen på bru over rv. 19 og inn på den nye stasjonen.

Stasjonen får romslig innfartsparkering for pendlere, både for bil og sykkel og nytt veisystem med atkomst direkte fra rv. 19. Det blir holdeplass for buss, taxi og kiss & ride. Det skal bygges nye gang- og sykkelveier  som kobles til eksisterende gang - og sykkelveinett både i øst og vest. Parkeringsplassen får to inn- og utkjøringer, buss, taxi og kiss&ride trafikk får egen atkomstvei for å begrense konfliktpunkter.

Sør for stasjonen skal det bygges servicespor og en omformer (for strøm til togene) som erstatter den som i dag ligger på Skoppum. Videre sørover går banen på bru over Solerødveien, og videre inn i Gråmunktunnelen (1,1 km).

Banen fortsetter videre i dagen mot Barkåker. På denne strekningen skal det også bygges en viltovergang. Narum orienterte også litt om selve anleggsgjennomføringen. 

Videre fremdrift
Målet er at reguleringsplanforslaget til Bane NOR førstegangsbehandles i kommunene etter jul, med høring og offentlig ettersyn våren 2018. Bane NOR håper på at vedtak i juni 2018, og byggestart sommeren 2019.


Etter presentasjonen var det lagt inn tid til at de fremmøtte kunne få svar på spørsmål.

 

 

Anne foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR