Bane NOR har opprettet arbeidsgrupper for massehåndtering og dyrket mark

Nykirke-Barkåker prosjektet, vil få et stort overskudd av stein- og løsmaser. I tillegg blir en del dyrket mark omdisponert til jernbaneformål. For å sikre mest mulig samfunnsnyttig bruk av overskuddsmasene, og for å finne gode erstatningsarealer for dyrket mark, har Bane NOR nå opprettet to arbeidsgrupper, Steingruppa og Jordgruppa

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jordgruppa jobber med å erstatte dyrket mark som omdisponeres til jernbaneformål. På bildet ser vi et eksempel fra jordene til Jarlsberg Hovedgård i Tønsberg. Dobbeltspor Barkåker-Tønsberg åpnet i november 2011, og den gamle banen er tilbakeført til jordbruk på store deler av strekningen.  Foto: Jarle Foss, Bane NOR

Jordgruppa - dyrka mark og dobbeltspor
Bane NOR er opptatt av matjord og områdene med dyrka mark som berøres i forbindelse med utbyggingen av dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker. Ved anbefaling av korridor for dobbeltsportraseen var hensynet til dyrka mark et av forholdene som Bane NOR la vekt på.

I retningslinjene til kommunedelplanen har politikerne i Horten, Re og Tønsberg vedtatt at Bane NOR skal ha fokus på dyrka arealer i sin planlegging. Kommunene har bl.a. vedtatt at:

  •  Dyrkede arealer som omdisponeres skal kompenseres med nydyrking
  •  Nydyrkingsarealet bør være av tilsvarende areal og avlingspotensiale
  •  Det utarbeides en plan for bruken av jordressursene.
  •  Der det er hensiktsmessig skal eksisterende jernbanelinje tilbakeføres til dyrka mark

I forbindelse med detaljplanleggingen av dobbeltsporet har Bane NOR samlet ekspertisen i fylket for å sikre seg de beste rådene for hvordan vi kan ta vare på matjord som berøres. Sammen med landbruksrepresentanter fra fylkesmannen, fylkeskommunen, Horten, Tønsberg og Re kommune gir Vestfold bondelag og Jordvern Vestfold råd om blant annet jordflytting, planteskadegjørere og driftsforhold for bøndene langs traseen.

Bane NOR jobber for å finne erstatningsarealer som tilsvarer den dyrka marka som beslaglegges av dobbeltsporet. Nydyrking av traseen for dagens jernbane er en av løsningene som vurderes. Etablering av dyrka mark på toppen av et eller flere av massedeponiene som planlegges kan også gi store erstatningsarealer.

Steingruppa - annen samfunnsnyttig bruk av overskuddsmasser
Over en tredjedel av dobbeltsporet Nykirke-Barkåker går i tunnel. Byggingen av tunnelene skaper store mengder av sprengt stein og løsmasser. Bane NOR vil bruke mye av steinmassene til oppbygging av dobbeltsporet, til driftsveger og områdene rundt stasjonen. Det vil likevel bli overskudd av sprengt stein og løsmasser.

I retningslinjene til kommunedelplanen har politikeren i Horten, Re og Tønsberg vedtatt at Bane NOR skal ha fokus på avhending av overskuddsmassen som kommer fra anleggsdrifta, spesielt sprengt stein fra tunneldriving. Kommunene har vedtatt at «Overskuddsmasser skal i størst mulig grad brukes til samfunnsnyttige formål»

Bane NOR jobber med å regulere deponier samtidig som det søkes etter alterntiv samfunnsnyttig bruk av massene. Overskuddsmasser, spesielt sprengt stein er en ressurs som kan benyttes som byggeråstoff. Bane NOR kartlegger mulige prosjekter og mottakere av overskuddsmasser fra dobbeltsporutbyggingen. Kartleggingen og vurderingen av konsekvensene ved å transportere massene til de aktuelle mottakerne gjøres i samarbeid med representanter fra fylkesmannen, fylkeskommunen, Horten, Tønsberg og Re kommune.

Sprengt stein som benyttes til for eksempel veganlegg, havneutbyggging eller flomsikring av elver vil være av nytte for samfunnet.

Begge arbeidsgruppene skal etter planen levere mulighetsstudiene sine i midten av mai. 

På bildet ser vi Solumbrua, en del av det nye dobbeltsporet som bygges mellom Larvik og Porsgrunn. Fyllingene til den ca. 20 meter høye brua er bygd opp av tunnelstein fra samme prosjekt. Til venste i bildet, bak jernbanelinjen ligger et løsmassedeponi som er arrondert og sprøytesådd med skogsjord.  Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

Eksempel på steindeponi fra prosjektet Farriseidet-Porsgrunn. Nå dyrkes det gress på området. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR