Arkeologiske forundersøkelser fortsetter

Bane NOR har sammen med Vestfold fylkeskommune og Norsk institutt for kulturminneforsking (NIKU) gjennomført arkeologiske forundersøkelser i det foreslåtte planområdet til nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det sjaktes ut 2-4 meter søkesjakter i ulik lengde. Illustrasjonsfoto: Bane NOR

Undersøkelsene som har blitt utført ved hjelp av overflateregistreringer og GEO-radarmålinger våren 2016 og våren 2017, er nå avsluttet. Neste steg i prosessen er å starte utgraving av sjakter i aktuelle områder. Takket være overflateregisteringene og GEO-radarmålingene som er utført, så er det kun behov for å sjakte en femtedel av det området som normalt må sjaktes når det gjennomføres arkeologiske forundersøkelser. Totalt er det behov for å sjakte ca. 5% av det dyrkede arealet i planområdet.  

Sjakting 
Sjakting med gravemaskin brukes hovedsakelig på dyrka mark, og i noen tilfeller i skog. Sjakting innebærer at det øverste jordlaget fjernes i søkesjakter, som er 2-4 meter brede og av varierende lengde. Gravemaskinføreren fjerner det øverste laget, deretter går arkeologen over med en krafse for å fjerne det som ligger igjen av det øverste jordlaget. Når de kommer ned til undergrunnen så kan en arkeolog fort se om det finnes rester av boplasser og graver.  Det vil være to gravemaskiner med hvert sitt arkeolog-lag som utfører undersøkelsene.

Typiske funn i søkesjakter er blant annet stolpehull og kokegroper. Arkeologenes kaller det de finner under sjakting for strukturer. Hvis det ligger flere strukturer innenfor et område, så kalles det for lokalitet.

Interessante områder
Spesielt er et område nord for Kopstad interessant. Her er det et område med tydelig treskipet hus, bosetningsspor og områder som må kontrollsjekkes. Ved Skotte/Nordre Brekke og ved Skaug, er det områder med anomalier som må undersøkes nærmere, i tillegg til at det er noen områder som må kontrollsjekkes. Anomalier er områder som fremstår som uregelmessige mørke flekker på opptakene fra GEO-radarmålingen, derfor må de undersøkes nærmere.

Fremdrift
Vestfold fylkeskommune starter arbeidene med å sjakte aktuelle områder 21. august 2017, og arbeidet er beregnet å vare i ca. fem uker. Det er laget en fremdriftsplan for sjaktingen, som skal ivareta på tap av avlinger, flytt og vask (pga planteskadegjørere) av maskiner og koordinering av kabelpåvisning best mulig. Været fremover vil bli en viktig faktor for driften. Berørte grunneiere er kontaktet av Bane NOR.  

Kontaktpersoner i Bane NOR:
Byggeleder arkeologi/grunnundersøkelser  Henning Liverød, henning.liverod@banenor.no
Byggeleder arkeologi/grunnundersøkelser Stein Harneshaug, stein.harneshaug@banenor.no