Spørsmål og svar

På denne siden vil vi legge inn spørsmål vi opplever våre naboer og interessenter er opptatt av. Siden vil oppdateres og savner du et svar på et spørsmål du måtte ha, send inn ditt spørsmål til e-postadressen nederst på siden. Kanskje det er flere som lurer på det samme.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Plan- og bygningsloven: spørsmål og svar

Hvem blir varslet?
Planprosessen skal sikre at alle som blir berørt skal kunne delta og få mulighet til å uttale seg ved oppstarten av planprosessen, og når det foreligger et forslag til plan.

Grunneiere og festere, og så vidt mulig andre rettighetshavere, innenfor planens avgrensning skal varsles om at planarbeidet starter opp. Naboer til planområdet vil også bli varslet dersom de kan bli direkte berørt av planen.

I tillegg skal berørte offentlige myndigheter og berørte interessegrupper varsles.

Når kan du uttale deg?
Berørte grunneiere og rettighetshavere kan komme med merknader to ganger i løpet av planprosessen; en gang ved oppstarten av planarbeidet (når det varsles oppstart) og en gang mot slutten av planprosessen når planen legges ut til offentlig ettersyn.

Hva kan du mene noe om?
Alle forhold ved et reguleringsplanforslag kan kommenteres. Det er spesielt viktig å uttale seg om forhold som er av betydning for hvordan planen utformes. For berørte er det viktig å påpeke mulige konsekvenser reguleringsplanen kan få på egen eiendom eller for egne interesser. Allmenne interesser, som naturmangfold, turveier, kulturminner o.a, kan du selvsagt også gi innspill om.

Det er kommunen som gjennom vedtak av planen veier de ulike interesser opp mot hverandre.

Hvorfor er det krav om medvirkning fra de berørte?
Medvirkning skal bidra til at alle innspill og forslag blir vurdert når forslaget til plan utarbeides. Ved å ta med de berørte blir planen bedre ved at flere forhold vurderes. Dette bidrar erfaringsmessig til å redusere potensielle konflikter. Kunnskap om planarbeidet og hvilke forhold som vurderes bidrar til kunnskap og forståelse hos de som ønsker å delta i prosessen. Det gir et bedre grunnlag for å ivareta egen interesser. Medvirkning gir også politikerne et bedre grunnlag til å vurdere fordeler og ulemper ved planforslaget når det kommer til behandling i kommunen.

Vil du vite mer?

Regjeringens  veileder om reguleringsplanprosessen finner du her:
Veileder Reguleringsplan

Savner du svar på ditt spørsmål, send det/de inn til hamter@banenor.no eller unb@banenor.no