Gode innspill til kommunedelplan

Folkemøtet om kommunedelplan i for Nykirke-Barkåker ble konstruktivt og nyttig. Om lag 50 mennesker møtte opp på Bakkenteigen 3. mai for å lytte og gi innspill. Møtet ble arrangert av Jernbaneverket i samarbeid med kommunene Re, Horten og Tønsberg.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Alle kan komme med uttalelser til Jernbaneverkets forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker. Den er nå sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist til 20. juni 2016. Uttalelser skal sendes Horten kommune, og helst pr e-post.

Drøye femti personer møtte opp til det åpne møte som ble arrangert på Bakkenteigen sist uke. Foto: Gunnar Ridderstrøm

Planleggingssjef Elsebeth Bakke fortalte at formålet med kommunedelplanen er å fastsette korridor for dobbeltspor:
- Jeg vil gjerne rose de som har deltatt med konstruktive innspill i prosessen, og særlig de som ikke fikk «sin» løsning, sa Bakke. Hun satte også pris på at flere har gitt uttrykk for at de er fornøyde med Jernbaneverkets prosess og et solid faglig beslutningsgrunnlag,  det sikrer fremdriften frem mot 2024 når dobbeltsporet til Tønsberg skal stå ferdig.

Ønsker innspill
Bakke oppfordret folk til å komme med uttalelser i høringsperioden. Høringsuttalelsene vil bli kommentert av Jernbaneverket og vil ligge ved når kommunene til høsten vedtar kommunedelplanen.
- Deltagelse fra de som blir berørt av prosjektet gjør kommunedelplanen bedre, sa planleggingssjefen.

Videre planprosess
Bakke informerte om den videre prosessen. Til høsten starter arbeidet med å utarbeide en reguleringsplan. Her skal traseene i kommunedelplanen detaljeres og forbedres. Arbeidet med grunnundersøkelser, arkeologiske forundersøkelser og søk etter deponiområdet starter opp i løpet av våren. Alle grunneiere som blir berørt vil bli varslet på forhånd.

Det blir en åpen kontordag om kommunedelplanen 2. juni. Da kan de som har spørsmål, eller som ønsker å drøfte problemstillinger som berører dem direkte, få snakke direkte med planleggerne og representanter fra Jernbaneverket. Møtet blir annonsert i avisen og på prosjektets hjemmesider.