Befaringer og undersøkelser av planområdet

I forbindelse med planleggingen av nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker, har Bane NOR behov for å gjennomføre befaringer og arkeologiske forundersøkelser i det foreslåtte planområdet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Undersøkelser på barmark gjøres i form av georadarmåling med traktor. Foto: Niku.

Hensikten med befaringene er økt kunnskap om lokale forhold, og bruk av områdene. Fagpersoner fra Bane NOR og våre rådgivere vil befare arealer for jordbruk, skogbruk, friluftsliv, biologisk mangfold og andre forhold.

Arbeidene startet i mai 2016 og vil fortsette i perioden 15. mars til 15. mai 2017.

Arkeologiske forundersøkelser
For å kartlegge planleggingsarealenes potensiale for funn av automatisk fredete kulturminner starter arkeologiske forundersøkelser i samme område. Slike undersøkelser er påkrevd etter lov om kulturminner § 9. Kartleggingen vil foregå i regi av Vestfold fylkeskommune.

Undersøkelser i utmark
I utmark vil undersøkelsene foregå ved hjelp av overflateregistrering og prøvestikking med spade.

- Overflateregistrering foregår ved at arkeologene spaserer gjennom landskapet for å finne kulturminner som er synlige på overflaten. Undersøkelse gjøres av arkeologer, som vil kunne oppdage landskapsformasjoner og strukturer som skapt av mennesker, og som ikke er opprinnelig natur, forklarer Elsebeth A. Bakke, planleggingsjef for InterCity-prosjektet Nykirke-Barkåker. 

Det vil også utføres prøvestikk som foregår ved at arkeologene graver mindre hull i bakken med spade. Stikkene fordeles over undersøkelsesområdet, men noe tettere på de stedene der undergrunn, topografi og eventuelt funnhistorikk viser sannsynlighet for bosetning i forhistorien.

Undersøkelser i innmark
Undersøkelser på barmark gjøres i form av georadarmåling med traktor.

- Georadar (GPR) er en geofysisk undersøkelsesmetode som måler tettheten i massene under overflaten. Ved etterarbeidet settes målingene sammen og viser endringene nedover i jordlagene, forklarer Bakke.

I tillegg til arkeologiske resultater, vil målingene også avdekke andre forhold ved grunnen, som nøyaktig beliggenhet av drens- og kabelgrøfter, grunnfjell, eldre bekkefar og andre geologiske forhold. Kart over dette kan gjøres tilgjengelig for grunneiere og forpaktere ved henvendelse til Vestfold fylkeskommune.

Berørte grunneiere hvor registrering på innmark er aktuelt, vil bli kontaktet direkte av Bane NOR. Målingene vil bli gjennomført på en så skånsom måte som mulig og tidspunkt for georadarundersøkelser er fortrinnsvis etter innhøsting.