Vurdering av utredningsarbeidet

Torsdag 18.06.15 ble en intensiv møtedag for InterCity-prosjektet Nykirke-Barkåker. Både referansegruppen og medvirkningsgruppen var invitert for å kvalitetssikre arbeidet som er gjort av de ulike fagrådgiverne i konsekvensutredningen så langt.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det var spesielt fokus på de ikke prissatte konsekvensene i utredningen. Møtedeltakerene studerte kart, data og opplysninger innenfor utredningstemaene landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, kulturminner, naturmiljø og naturressurser.

Intressante inspill
-Vi fikk en del interessante innspill som tas med i det videre arbeidet med konsekvensutredningen. Blant annet fikk vi mye kunnskap om vilttrekk, der elg og hjort går. Dette er en veldig nyttig kunnskap for oss, da naturmiljøet er en av temaenesom skal vurderes, forteller Elsebeth A. Bakke som er planleggingsleder på parsellen Nykirke – Barkåker.

- Vi ønsker oss også mer kunnskap om krigsminner og fikk tips om å kontakte byarkivet i Horten, historielaget i Horten, marinemuseet eller lokalhistoriske interesseorganisasjonene, sa Bakke.

Videre ble gravhaugene ved Adal og en mulig vikinghavn ved Borre nevnt som viktige kulturminner som bør undersøkes nærmere. For nærmiljø og friluftsliv ble flere veier og turstier tegnet inn på registreringskartene.

Videre fremdrift er å jobbe med trase og konsekvensutredningen og presentere en faglig anbefaling, sannsynligvis i slutten av september 2015.

Planleggingsleder for Nykirke-Barkåker Elsebeth A. Bakke i samtale med de fremmøtte. Foto: Hilde Lillejord

Stort engasjement blandt de fremmøtte. Foto: Hilde Lillejord

Kart og annen informasjon ble studert og diskutert.Foto: Hilde Lillejord

Detaljerte kart over kulturminnerer, naturmiljø og naturressurser, nærmiljø og friluftsliv. Foto: Hilde Lillejord

I begynnelesen av møte redegjorde Jernbaneverket og fagrådgiverne for statusen på konsekvensutredningen så langt. Om lag 70 personer møtte opp til referansegruppemøtet som ble avholdt på Quality Hotel Tønsberg. Foto: Hilde Lillejord

De frammøtte fikk god tid til å studere kart og stille spørsmål på Bakkenteigen Campus. Foto: Gunnar Ridderstrøm

På ettermiddagen var det holdt møte for medvirkningsgruppen på Bakkenteigen Campus. Foto: Gunnar Ridderstrøm

De frammøtte fikk god tid til å studere kart og stille spørsmål på Bakkenteigen Campus. Foto: Gunnar Ridderstrøm

På ettermiddagen var det holdt møte for medvirkningsgruppen på Bakkenteigen Campus. Foto: Gunnar Ridderstrøm.