Stasjonsløsninger på Vestfoldbanen

Jernbaneverket har fått flere spørsmål etter oppslag om stasjonsløsninger og hvilken levetid som legges til grunn ved planlegging av InterCity-strekningene (IC-strekningene).

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjonsfoto to spors jernbane: Anne Mette Storvik

Spørsmålene kommer etter oppslag i lokalavisene Gjengangeren og Jarlsberg den siste tiden, og vi ønsker å oppklare noen misforståelser:

1) Fremtidig dobbeltspor på Vestfoldbanen, og øvrige IC-strekninger, planlegges fremdeles i et hundreårsperspektiv. Dette er i henhold til oppdraget Jernbaneverket har fått fra Stortinget gjennom Nasjonal Transportplan.

2) Jernbaneverket deler ikke inn i A- og B-stasjoner. 

Ser på hele banen
Jernbaneverket planlegger sammenhengende dobbeltspor på Vestfoldbanen for å møte fremtidens transportbehov og for å gi de reisende kortere reisetid og hyppigere avganger. Antall plattformer og spor er et tema som ikke avgjøres for den enkelte stasjon hver for seg, men for banen som helhet. Vi ser blant annet på antall tog per time, stoppmønsteret for ulike togtyper og hvor togene skal kunne snu. Antall spor på den enkelte stasjon har ikke direkte sammenheng med togtilbudet for stasjonen.

Status i planleggingen
Nå og utover høsten analyserer Jernbaneverket hvor det bør legges flere enn to spor og flere enn to plattformer. Målet for dette arbeidet er å finne gode løsninger for banen samlet og for den enkelte stasjon. Detaljplanleggingen av stasjonsutforming kommer senere, i reguleringsplanfasen. For strekningen Nykirke – Barkåker er det trasésøk i de alternative korridorene i planprogrammet for kommunedelplanen som er viktigste aktivitet nå.

Best mulig trasé og stasjonsløsning
Jernbaneverket har hatt og skal ha flere medvirkningsmøter med politikere, foreninger og andre interesserte angående strekningen Nykirke-Barkåker. Hensikten er at vi sammen skal finne best mulig trasé og stasjonsløsning for det nye dobbeltsporet, slik at et ferdig utbygd InterCity-nett kan møte fremtidens transportbehov og bli et attraktivt tilbud for de reisende.