Reguleringsplan

På denne siden finner du alle dokumentene vedrørende reguleringsplan for nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Reguleringsplanene ble enstemmig vedtatt i alle de tre kommunene 19. og 20. juni 2018.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Kartet over viser vedtatt planområde

Bane NORs anbefalte korridor ble vedtatt i oktober 2016. Bane NOR varslet oppstart av detalj- og reguleringsplan 28. november 2016, og kom med en tilleggsvarsling av mindre utvidelser i oktober 2017.

Bane NOR sendte sitt reguleringplanforslag til Tønsberg, Re og Horten kommune for førstegangsbehandling 24. november 2017. 
Planen var ute til offentlig ettersyn fra 19. februar til 8. april 2018. Reguleringsplanene ble enstemmig vedtatt i alle de tre kommunene 19. og 20. juni 2018.

Vedtatt reguleringsplan

 Horten kommune
Reguleringsplanbestemmelser (0,5 MB)
Plankart:
00401_G 20180626 HK del 1 (ca 2,5 MB)
00401_G 20180626 HK del 2 (ca 3 MB)
00401_G 20180626 HK del 3 (ca 4 MB)
00401_G 20180626 HK del 4 (ca 5 MB)
00401_G 20180626 HK del 5 (ca 2 MB)
00401_G 20180626 HK del 6 (ca 2 MB)
00401_G 20180626 HK del 7 (ca 2 MB)
Protokoll

Tønsberg kommune
Reguleringsplanbestemmelser
Plankart:
20160146_G 20180626 TK Nordre del 
20160146_G 20180626 TK Søndre del
Protokoll

Re kommune
Reguleringsplanbestemmelser
20160037_G 20180626 Nordre del og stasjonsområde (ca 1,7 MB)
20160037_G 20180626 Søndre del (ca 1 MB)
Protokoll

Felles dokumenter
Oppsummering av høringsuttalelser (1,2 mb)
Planbeskrivelse (NB! 20 MB!)
Illustrasjonsplan jerbaneanlegg og deponiområder  (Ca 57 MB)

Illustrasjonsplanen inndelt i kapitler:
Forside, innledning: Side 1-4  (Ca. 0,1 MB)
Oversiktstegninger: Side 5, 6 og 7 (Ca. 5 MB)
Landskapsplan: Side 8-32 (Ca. 16 MB)
Konstruksjonstegninger: Side 33-55 (Ca. 16 MB)
Utforming stasjonen og tekniske hus: Side 56-62 (Ca. 2 MB)
Perspektivbilder: Side 63-82 (Ca. 12 MB)
Støykart side 83-89 (Ca. 7 MB)

Prosess for søknad om dispensasjon for overskridelse av grenseverdier for anleggsstøy

Bane NOR og entreprenøren må forholde seg til gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016. 

Anleggsarbeidene vil hovedsakelig gjennomføres innenfor grenseverdiene. Det må imidlertid av og til utføres støyende arbeidsoperasjoner. Dette kan for eksempel være spunting eller peling (banking av stålplater eller stålrør/betongsøyler i bakken for å stabilisere grunnen) og boring. Sprengning, massetransport, veibygging og betongarbeid kan også periodevis gi støy som er over grenseverdiene.

Her finner du informasjon om hvordan vi håndterer støyende arbeider i anleggsperioden Prosess for søknad om dispensasjon for overskridelse av grenseverdier for anleggsstøy  

UVB-60-Q-900XX_00B Søknad om dispensasjon for overskridelse grenseverdier for anleggsstøy for hovedområde 4.pdf

Flere bakgrunnsdokumenter:


Felles plandokumenter

Konsekvensutredning reguleringsplan Vestfoldbanen Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker  (Ca. 22 MB)
Planbeskrivelse jernbaneanlegg og deponiområder (Ca. 20 MB)

Plandokumenter deponier
Fastsatt planprogram deponier
Forslag til planprogram deponier
Vurdering av mulige deponier