Planer og dokumenter

På denne siden finner du plandokumenter, presentasjoner og nyhetsbrev om Nykirke-Barkåker prosjektet.

Reguleringsplan
Bane NORs forslag til reguleringplan ble oversendt til kommunene for førstegangsbehandling 24. november 2017 og vedtatt av kommunene juni 2018. Alle dokumentene ligger samlet på egen side: Reguleringsplan 

Her finner du nyhetsbrev

Nyhetsbrev fra Nykirke-Barkåker juli 2021
Nyhetsbrev fra Nykirke-Barkåker mars 2021
Nyhetsbrev fra Nykirke-Barkåker januar 2021

2020:
Nyhetsbrev fra Nykirke-Barkåker oktober 2020
Nyhetsbrev fra Nykirke-Barkåker juni 2020
Nyhetsbrev fra Nykirke-Barkåker april 2020
Nyhetsbrev fra Nykirke-Barkåker januar 2020

2019:
Nyhetsbrev fra Nykirke-Barkåker oktober 2019
Nyhetsbrev fra Nykirke-Barkåker juni 2019
Nyhetsbrev fra Nykirke-Barkåker mars 2019 

2018:
Nyhetsbrev fra Nykirke-Barkåker november 2018
Nyhetsbrev fra Nykirke-Barkåker mars 2018

2017: 
Nyhetsbrev fra Nykirke-Barkåker november 2017
Nyhetsbrev fra Nykirke-Barkåker april 2017  

Fagrapporter

Det er utarbeidet egne rapporter for ulike temaer. Rapportene omhandler blant annet trafikkanalyse og prissatte konsekvenser, landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, kulturmiljø, naturmiljø, naturressurser og støy.  

Landskap
Nærmiljø og friluftsliv 
Naturmiljø (44 MB) 
Kulturmiljø  
Naturressurser
Miljøoppfølgingsplan i anleggsfasen (1,5 MB)
Innfartsparkering  Klimabudsjett (1 MB)
Miljørisikoanalyse 
Arkeologisk georadarundersøkelser
RAPPORT Arkeologiske undersøkelser InterCity Nykirke - Barkåker 2016-2017 (40 MB)
ROS Mulighetsstudie dyrket mark
Mulighetsstudie overskuddsmasser
Luftoverført støy fagrapport
Luftoverført støy vedlegg 1
Luftoverført støy vedlegg 2
Anleggsfasen
Konstruksjoner
Områdestabilitet deponier
Områdestabilitet – jernbaneanlegget
Optimalisering detaljplan (53 MB)
Gang- og sykkelveier og veier
Fagrapport hydrogeologi
Ingeniørgeologi
Fagrapport Geoteknikk 
Underbygning VA og drenering, revidert versjon fra juni 2018 (21,6 MB)
Stasjonsutforming
Vibrasjoner og strukturstøy (1,3 MB)

Her finner du presentasjoner fra møter med grunneiere, åpne møter etc.

Presentasjon fra åpent møte på Bakkenteigen 8. juni 2017
Presentasjon fra informasjons- og dialogmøte for politikere i Vestfold fylkeskommune, Horten-, Tønsberg- og Re kommuner 31 mai 2017
Presentasjon fra informasjonsmøte for Horten kommunestyre i Horten rådhus 28. mars 2017
Presentasjon fra åpent møte på Bakkenteigen, 28. mars 2017
Presentasjon fra åpent møte om anleggsgjennomføring, Nykirke bygdehus 9. februar 2017
Presentasjon fra møtet på Bakkenteigen 6. desember 2016 
Presentasjon fra informasjonsmøter i forbindelse med kommunedelplan, februar 2016   

Her finner du de vedtatte kommunedelplanene med tilhørende dokumenter

Tønsberg kommune
Utfyllende bestemmelser og retningslinjer
Annengangsbehandling Tønsberg kommune
Førstegangsbehandling i Tønsberg kommune 

Horten kommune
Utfyllende bestemmelser og retningslinjer
Annengangsbehandling Horten kommune
Førstegangsbehandling i Horten kommune

Re kommune
Reguleringsbestemmelser Re kommune
Annengangsbehandling Re kommune
Førstegangsbehandling i Re kommune

Felles plandokumenter
Kommunedelplan
Notat oppsummering av høringsuttalelser med Jernbaneverket (nå Bane NOR) sine kommentarer
Oppsummering av høringstuttalelser fra Statens vegvesen med Jernbaneverkets (nå Bane NOR) sine kommentarer  
Plankart alternativ 3 
Kunngjøring av planvedtak 
Planbeskrivelse kommunedelplan
Konsekvensutredning kortversjon, april  (pdf 11,9 MB)
Konsekvensutredning (pdf 19,3MB)
Illustrasjonsplan (pdf 26,6MB)

Planprogram kommunedelplan
Fastsatt planprogram Nykirke-Barkåker
Horingsuttalelser (zip 16,5MB)
Merknadsdokument Nykirke-Barkåker

Utredninger
Andre samfunnsmessige virkninger (pdf 15,9MB)
Kulturmiljø (pdf 18,3)
Landskapsbilde (pdf 25,1MB)
Miljøbudsjett (pdf 3,3MB)
Nærmiljø og friluftsliv (pdf 23,9MB)
Naturmiljø (pdf 25,8)
Naturressurser (pdf 17,6 MB)
Områdestabilitet (pdf 26,1 MB)
Støy (71MB)
Trafikkanalyse- og prissatte konsekvenser (pdf 9,6MB)