Anskaffelser

Bane NOR skal bygge nytt dobbeltspor fra Nykirke (sør for Holmestrand) til Barkåker (nord for Tønsberg), en strekning på totalt 13,6 kilometer.

Nykirke-Barkåker gjennomføres som to store totalentrepriser:
UNB01 for grunnarbeider
UNB10 for jernbanetekniske arbeider

Krav om 3D-modellering/BIM
Kvalifikasjonskrav revidert 28.06 2018
(PDF)
Autorisasjoner innen elkraft og tele
Grensesnitt mellom grunnarbeider og jernbanetekniske arbeider 
Bane NORs sider for leverandører
Se film om prosjektet (engelsk tekst)


I nord kobles traseen til parsellen Holm-Nykirke, som ble åpnet høsten 2016, i sør kobles den nye banen til eksisterende dobbeltspor ved Barkåker. Prosjektet inneholder fire beredskapsplasser og tre rømningstunneler. Det planlegges betongtunnel under E-18 ved Kopstadveien fram til vest for Sletterødåsen, og en berg-og betongtunnel mellom Skaug og Viulsrød.Strekningen får to bruer, fire tunneler (totalt 5,3 km) og ny stasjon sørvest for Skoppum, ved Viulsrød. Dette blir en stasjon med stor innfartsparkering og gode forbindelser både til bilveier og gang- og sykkelveier.

Stasjonen har to plan, der veiatkomster og parkeringsplass ligger på terrengnivå, mens plattformene i hovedsak ligger på fylling. Det er en 12 meter bred undergang som er inngangssonen til stasjonen. Her lokaliseres publikumsfasiliteter som toalett og oppholdsarealer. Reisetorget leder til ramper, trapper og heiser som forbinder de to planene på stasjonen. I tillegg rommer reisetorget bussholdeplasser, taxi, av- og påstigningsområde (K&R).
Les mer om stasjonen

Hvorfor skal det bygges?
Byggingen er et ledd i InterCity-satsingen på østlandet.
Vestfoldbanen skal få sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Tønsberg for å legge tilrette for flere avganger og kortere reisetid. Nykirke-Barkåker og Drammen-Kobbervikdalen er de to parsellene som mangler for å nå målet. 
Les mer om InterCity 

Når skal det bygges? 
Bane NOR håper på vedtak i juni 2018, og byggestart sommeren 2019. Målet er at strekningen skal være ferdig i 2024.

Beskrivelse av strekningen
Den eksisterende Tangentunnelen oppgraderes og benyttes og det nye dobbeltsporet starter rett sør for denne tunnelen. Banen går i en kort dagsone før den krysser under E18 og Kopstadveien i en betongtunnel på rett under 1 km. Banen krysser et eksisterende jorde før den går inn i Skottåstunnelen med lengde ca. 3 km. Ved rv.19, vest for Skoppum, er det lokalisert en ny stasjon på sørsiden av veien. Banen går videre sørover, gjennom Tangsrødmarka i en ca. 1,1 km lang tunnel, kalt Gråmunktunnelen. Sør i Tangsrødmarka er det en kort betongtunnel for viltkryssing og turvei. Den nye banen kobles til eksisterende dobbeltspor ved Barkåker.
Les mer om stasjonen
Les mer om dagsonene
Les mer om konstruksjonene og tunnelene

Signal
Signalarbeider er ikke en del av UNB 10, og gjennomføres i et eget landsdekkende prosjekt i regi av Bane NOR. Signalsystemet ERTMS skal brukes på strekningen. Dette skal være ferdigstilt til prosjektets planlagte åpningstidspunkt i 2024 og må derved koordineres med UNB 01 og UNB 10.

Kontakt oss

Bilde av Anders Dahl Johansen
Anders Dahl Johansen
Prosjektsjef
92294698
Bilde av Per Gunnar Johansen
Per Gunnar Johansen
Kontrakter
47474080