Krav og retningslinjer vi jobber etter

Toget er ren, klimavennlig transport. Bygging av jernbanen fører imidlertid til støy, støv, rystelser og noe utslipp. Bane NOR skal måle og overvåke alt dette, slik at vi kan ivareta lokalsamfunnet på best mulig måte.

Lassebakken barnehage har fått flere støytiltak, både på bygningen og i form av en ny, fargerik støyvegg. Foto: Marianne Henriksen, Bane NOR

For å sikre at vi tar tilstrekkelig hensyn til omgivelsene, har vi etablert overvåking som kontinuerlig dokumenterer hvordan vi påvirker omgivelsene.
Statsforvalteren i Oslo og Viken har gitt prosjektene utslippstillatelse, som er nødvendig for at vi skal kunne bygge ut jernbaneanlegget. Dette skjer etter strenge vilkår som Bane NOR skal overholde.

Overvåker og måler

Vi installerer støymålere, rystelsesmålere, støvmålere, grunnvannsmålinger og vi måler utslipp til vann. I tillegg har Bane NOR egne kontrollører som sjekker at nødvendige hensyn tas, og at entreprenør følger avtalene vi har.
For at henvendelser fra naboer og berørte skal bli fulgt opp og ivaretatt, har vi en egen nabokontakt som kan kontaktes. Du kan også spørre nabokontakten om befaring av din eiendom, hvis du er bekymret for konsekvensene av byggingen eller opplever arbeidet som plagsomt.

Tiltak for naboer ved nattarbeid

Når vi bygger jernbane må vi utføre arbeidene når det er minst mulig togtrafikk. Dette betyr bygging i høytider, i sommerferier og nattestid. I enkelte perioder stanses også togtrafikken for at vi skal kunne jobbe effektivt med utbyggingsprosjekter eller vedlikehold.
Dette kan føre til overskridelser av støykrav på natten. Når dette skjer, tar vi kontakt med naboer og tilbyr overnatting på hotell.

Ta kontakt med oss!

Bane NOR gjennomfører beregninger av støy og måler lydnivået kontinuerlig gjennom anleggsperioden. Det gjør vi for å vite hvilken påvirkning vårt arbeid har på omgivelsene.
Personer som er hjemme på dagtid, eller har spesielle behov, kan ta kontakt med oss. Da vil vi lytte til deres ønsker og på best mulig måte ivareta dem. Her finner du vår kontaktinformasjon.

Varsler naboene om støy

Det finnes statlige retningslinjer for begrensing av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet, som heter T-1442/2016, og ligger på Miljødirektoratets nettsider. Det er satt anbefalte grenseverdier for støy på dagen, om kvelden og natta. Støykravene er strengere om natta enn på dagtid.
Vi skal varsle slik at du som nabo kan være forberedt på spesielt støyendearbeider.

Vi anbefaler alle å melde seg på prosjektets varslingstjeneste – www.nabovarsling.no/udk.