Krav og retningslinjer vi jobber etter

Toget er ren, klimavennlig transport. Bygging av jernbanen fører imidlertid til støy, støv, rystelser og noe utslipp. Bane NOR skal måle og overvåke alt dette, slik at vi kan ivareta lokalsamfunnet på best mulig måte.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Lassebakken barnehage har fått flere støytiltak, både på bygningen og i form av en ny, fargerik støyvegg. Foto: Marianne Henriksen, Bane NOR

For å sikre at vi holder krav og tar tilstrekkelig hensyn til omgivelsene har vi etablert overvåking som kontinuerlig dokumenterer hvordan vi påvirker omgivelsene.

Fylkesmannen i Oslo og Viken har gitt prosjektene utslippstillatelse. Dette skjer etter strenge vilkår som Bane NOR skal overholde. Vi er svært opptatt av å bygge så klimavennlig og hensynsfullt som mulig. Jernbanen skal være til beste for miljøet.

Vi skal installere støymålere, rystelsesmålere, støvmålere, grunnvannsmålinger og måling av utslipp til vann. I tillegg har Bane NOR egne kontrollører som sjekker at nødvendige hensyn tas og at entreprenør følger avtalen  vi har. For at henvendelser fra naboer og berørte skal bli fulgt opp og ivaretatt, har vi en egen nabokontakt som kan kontaktes. Du kan også spørre nabokontakten om befaring av din eiendom, hvis du er bekymret for konsekvensene av byggingen eller opplever arbeidet som plagsomt.

Beregner støy, måler lydnivå

Miljødirektoratet har en veileder som gir retningslinjer for begrensing av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.

Det er satt anbefalte grenseverdier for støy på dagen, om kvelden og natta. Naturlig nok er støykravene strengere om natta enn på dagtid. Arbeidet planlegges og avklares med kommuneoverlegen, som kan legge inn krav om mindre støyende aktiviteter til spesielle tider. 

Bane NOR har varslingsplikt slik at naboer kan være forberedt på spesielt støyende aktiviteter som sprenging. Vi anbefaler alle å melde seg på prosjektets varslingstjeneste.

Bane NOR gjennomfører beregninger av støy og måler lydnivået kontinuerlig gjennom anleggsperioden. Det gjør vi for å vite hvilken påvirkning vårt arbeid har på omgivelsene.

Vi må varsle de som blir berørt hvis våre beregninger viser at det blir mye støy.

Personer som er hjemme på dagtid, eller har spesielle behov, kan ta kontakt med prosjektets nabokontakt. Da vil vi lytte til deres ønsker og på best mulig måte ivareta dem.

Nabokontakt nås på e-post: udk@banenor.no, og på telefon mellom kl. 09 og 15 fra mandag til fredag: 913 26 266.

Tiltak for naboer ved nattarbeid

Når vi bygger jernbane må vi utføre arbeidene når det er minst mulig togtrafikk. Dette betyr bygging i høytider, i sommerferier og nattestid. I enkelte perioder stanses også togtrafikken for at vi skal kunne jobbe effektivt med utbyggingsprosjekter eller vedlikehold.

Dette fører ofte til overskridelser av støykrav. Når det innebærer mye lyd om nettene, tar vi kontakt med naboer og tilbyr overnatting på hotell.

Støy måles i desibel (dB), her vises ulike lyder på skalaen. Anleggsstøy måles også i dB, og støy over 60 dB på dagtid skal varsles berørte naboer - på nattestid er det 45 dB som gjelder.