Informasjon til beboere i området rundt Sundhaugen

Her er litt informasjon til deg som bor i nærheten av anleggsplassen hvor vi jobber med å bygge kulvert og løsmassetunnel på Øvre- og Nedre Strøm. Her kan du lese om hva som skjer utover høsten. Lenger ned i artikkelen finner du informasjon om arbeidstider på anlegget.

Arbeidene på prosjektet vårt har pågått med full styrke over lengre tid. Dette gir resultater. Faktisk er nå over 80% av arbeidene med kulvert (betongtunnel) og løsmassetunnel ferdigstilt. 

I slutten av juni gjennomførte prosjektet en delovertakelse av området nord på Sundhaugen. Her tok vi over de første 134 m av kulverten, pumpestasjon, elektronisje og terrenget over kulverten. Den blå streken på illustrasjonen under markerer skillet mellom områdene.

På dette området fortsetter nå arbeidene av andre entrepriser i utbyggingsprosjektet. Her skal vi legge Sørlandsbanen og jernbanesporet inn til Sundland opp på kulverten, slik at vi kan begynne arbeidene med å bygge nedkjøringsrampen til betongtunnelen neste sommer.

Her kommer jernbanesporet over betongtunnelen.

Betongarbeidene for kulvertkonstruksjonen har pågått lenge. Totalt har vi nå støpt ca. 300 m av kulvertkonstruksjonen nede i gropa. Arbeidene med å fylle tilbake masser pågår fortløpende. Vi bruker utgravde masser fra løsmassetunnelen til å fylle rundt kulverten.

134 meter ferdig støpt betongtunnel

Den blå firkanten markere området vi kaller rampa Etter sommeren

Utover høsten vil enda større deler av byggegropa være ferdig tilbakefylt. Frem mot avslutning av utbyggingsprosjektet Drammen – Kobbervikdalen i 2025 vil hele området bli reetablert som en park.

Betongarbeidene i byggegropa vil fortsette fortløpende frem mot neste sommer. Vi støper hele veien frem til der løsmassetunnelen starter. Samtidig fyller vi tilbake masser i terrenget over kulverten. 

Før den tid må vi grave ferdig den siste delen av byggegropa. For at vi skulle komme i gang med utgraving av løsmassetunnelen i januar 2022, og ha mulighet til å kjøre ut masser av tunnelen og opp til overflaten, er det 170 m av byggegropa som er bare delvis utgravd.

Dette er området vi i prosjektet kaller rampa (se blå firkant på illustrasjon).

Rett etter sommerferien vil arbeidene med utgraving og avstivning av byggegropa fortsette i dette området. Utgraving og avstivningsarbeidene skal etter planen pågå til november i år.

Løsmassetunnelen

Inne i løsmassetunnelen har det pågått arbeider siden januar i år, og i mai var det gjennomslag mellom løsmassetunnelen og resten av bergtunnelen som er drevet fra Gulliksrud. Arbeidene i løsmassetunnelen har hatt god fremdrift fra start. Nå pågår det arbeid helt i overgangen mellom kulvert og løsmassetunnel, og deretter er det bare opprydding og justering inne i tunnelen som gjenstår.

Her graver vi ut den siste biten av løsmassetunnelen.

Dette blir etter planen ferdigstilt i løpet av juli.

Fra august vil betongarbeidene inne i løsmassetunnelen starte opp. Her skal det støpes hvelv inne i det utgravde tunnelprofilet. Dette arbeidet vil pågå frem til vinteren neste år.

Fra Konnerudgata, oppover Øvre Strøm, er vi godt i gang med å reetablere terrenget. Her blir det lagt nytt vann og avløpssystem, strøm, veier og reetablering av tomter og hager. Disse arbeidene vil pågå fremover og ferdigstilles i løpet av høsten i år.

Arbeidstider

Inne i tunnelen jobber vi mer eller mindre hele døgnet. Entreprenøren vår må likevel overholde støykravene vi er underlagt. Det betyr at det vil være arbeid inne i tunnelen også om natten, men disse arbeidene skal ikke overskride støygrensene. 

Ute i dagen, ved kulverten, pågår arbeidene i utgangspunktet i tidsrommet 07.00–19.00. Det hender likevel at vi må arbeide utover dette. Det skal da være arbeid som holder seg under støygrensen.

Betongstøping utover normal arbeidstid

Når vi støper betongtunnelen, tar dette mer enn 12 timer. Det betyr at vi er nødt til å jobbbe litt utover de vanlige arbeidstidene når det pågår. Denne støpingen fører normalt sett ikke til støy som overskrider støygrensene. 

Kontakt oss

Har du spørsmål om arbeidet, kan du kontakte vår nabokontakt på e-post udk@banenor.no eller telefon 913 26 266. Denne telefonen er betjent fra mandag til fredag kl. 0900 - 1500.