Utbyggingsarbeid i juli - dette vi skal gjøre når sporet er fritt for trafikk

Sommerens arbeid på jernbanen handler både om fornyelse, vedlikehold og utbygging, og må gjøres når det ikke er trafikk i sporene. Her kan du lese spesielt om utbyggingsarbeidet som skal gjøres, og hvordan det kan påvirke deg som nabo eller reisende.

Rosa sirkel indikerer områdene der det skal spuntes og hvor rivearbeidene skal pågå i sommer. Rosa piler langs jernbanelinjen viser hvor det skal gjøres arbeid - begge deler i den togfrie perioden fram til 22. juli. Den blå pilen til høyre i oversiktsbildet indikerer annet fornyelses- og vedlikeholdsarbeid som gjøres i regi av Bane NOR i retning Lieråsen/Asker fram til midten av august.

I områdene vest for Drammen stasjon skal det gjøres en rekke arbeider nå i juli for å gi plass til den nye betongtunnelen som bygges på Nedre Strøm, der det nå graves ut og støpes en betongtunnel (kulvert). Disse byggearbeidene vil bli utført mellom 3. og 22. juli. Mye av jobben vil pågå døgnkontinuerlig og ikke overstige grenseverdier for støy, mens enkelte oppgaver dessverre blir støyende - også på natten.

Bane NOR utfører i tillegg forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying i området mellom Drammen, Lieråsen og Asker i sommer. Du kan lese mer om dette arbeidet her. Dette arbeidet pågår i en periode som strekker seg fra 26. juni til 8. august. Her er oversikten over arbeid som gjøres i sommerukene.

Lang oppgaveliste

Mye av arbeidet skal gjøres i området om du ser i kartet over. Det er et mangfold av arbeidsoppgaver som må gjøres nå i juli, blant dem kan vi nevne masseutskiftning, rørpressing og arbeid på sporvekseler.

Vi starter nå riving av eksisterende spor og masseutskiftning ved den gamle godsterminalen på Nybyen. Dette arbeidet utføres døgnkontinuerlig i perioden 3.-10. juli. Dette er forberedende arbeider for bygging av ny midlertidig togparkering som skal stå ferdig sommeren 2022.

Sundhaugen togparkering skal også rives i perioden. Så snart sporene inn til togparkeringen er fjernet, skal vi sette ned de resterende spuntveggene for utgravingen av betongtunnelen. Det skjer helt nord på anleggsområdet vårt ved Nedre Strøm. Det vil også bli kalksement-stabilisert i deler av området. Dette arbeidet vil ikke skje på natten, men pågå mellom kl 07:00 og 23:00 mellom 7. og 14. juli.

I forbindelse med dette arbeidet blir det transport av masser og utstyr til og fra Arbojordet på Gulskogen.

Her kan du lese hvordan, og til hvilke tider, vi vil jobbe i sommer på de ulike områdene i utbyggingsprosjektet vårt. 

Støyberegninger

Arbeidsoppgavene som skal gjøres er nøye planlagt, og innebærer beregninger av hvordan de vil påvirke omgivelsene, spesielt med tanke på støy.

I tillegg til at det er gjort støyberegninger i forkant, vil vi også måle støynivået underveis i arbeidsperioden. Beregningene som er gjort, angir hvilke områder som vil bli utsatt for støy og når på døgnet dette vil skje. Her kommer det også fram hvilke tiltak entreprenørene gjør for å begrense tidsrom og omfang av de støyende arbeidene. Beregningen viser også hvilke områder som bør få tilbud om alternativ overnatting.

– Vi forsøker å skjerme omgivelsene fra støyen, så langt det er praktisk mulig innenfor tidsrommet vi har til rådighet til arbeid i togfrie spor. Enkelte arbeider kan roes ned i innsovningsperioden på kvelden, men vi ser dessverre at det vil bli noe støyende nattarbeid. Derfor vil også ved denne arbeidsperioden gi de som bor innenfor støysonene tilbud om alternativ overnatting til gitte datoer, forklarer Bane NORs miljøleder, Håvard Kjerkol.

Tilbud om alternativ overnatting

De som bor nært på de områdene hvor vi skal støye på natten får egen SMS med tilbud om alternativ overnatting. De som ønsker å benytte deg av overnattingstilbudet, må fylle inn skjema på nettsiden oppgitt i SMS innen tirsdag 29. juni kl. 12:00.
Dersom du ikke har mottatt tilbud, men mener at du har spesielle behov for alternativt oppholdssted, kan du innen samme frist (29. juni) sende en begrunnet e-post til udk@banenor.no eller kontakte oss på telefon 913 26 266. Linjen er betjent på hverdager kl 9:00 – 15:00.

Ved akutte hendelser som ikke kan vente til neste arbeidsdag, kan prosjektets beredskapstelefon benyttes: Tlf: +47 916 56 253.

Konsekvenser for de reisende

Bane NOR utfører også forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying i sommer. Togselskapene setter opp alternativ transport. Her er oversikten over arbeid som gjøres i sommerukene.

For oppdatert informasjon om din reise, avgangstider og hvordan du skal komme deg frem; se nettsidene eller reiseplanleggerne til Entur, Vy, Go-Ahead og Flytoget. For sanntidsinformasjon om din avgang, se også Bane NORs app NÅ.

Bane NOR bygger ut for å gi vesentlig bedre kapasitet for Drammen stasjon og Vestfoldbanen når vår jobb er fullført i 2025. Da vil det være mulig å kjøre fire tog i timen hver vei mellom Oslo og Tønsberg. Det gir Drammen et styrket knutepunkt, med bedre punktlighet og enklere hverdager for de reisende. I tillegg gir flere områder der det tidligere var jernbane nå mulighet for ny byutvikling!