Dette vet vi om grunnforholdene - før bygging

Grunnforholdene er en svært viktig faktor vi i Bane NOR tar hensyn til fra tidlig planlegging, til jernbanen åpner og for framtidig bruk. Vårt mål er alltid å sørge for sikker bygging og drift av jernbanen.

Det ligger mye planlegging, eller prosjektering som vi kaller det, og vurderinger bak de forskjellige arbeidene, for å få gode og trygge løsninger. Samtidig vil vi påvirke omgivelsene så lite som mulig.
Det stilles samtidig strenge sikkerhetskrav til alle arbeidene vi utfører, også geotekniske krav. Det innebærer at grunnforholdene er nøye utredet i nærheten av jernbanen, og at alle tiltak er beregnet med en betydelig sikkerhetsmargin.

Standarder og regler

Vi må følge en rekke europeiske standarder både når vi prosjekterer og bygger. I Bane NOR har vi vårt eget tekniske regelverk som ofte stiller de strengeste kravene til oss. Jernbanen kan ikke settes i drift uten at anlegget er planlagt, fundamentert og bygget skikkelig.
Kunnskap om grunnforhold har utvilsomt høy prioritet i våre utbyggingsprosjekter. 
All planlegging gjøres i samarbeid med vårt rådgiverselskap Norconsult. Deretter foretar et tredje, uavhengig rådgiverselskap en kontroll av planene.

Omfattende arbeider

Grunnforholdene i området mellom Drammen Stasjon og bort til Sundhaugen er grundig undersøkt. Arbeidene som snart skal settes i gang skal gjennomføres trygt, og ikke by på store overraskelser underveis. Vi står foran omfattende arbeider i tilknytning all alle grunnarbeider på strekningen. Det omfatter blant annet ombygging av Drammen stasjon, arbeider på Bybrua over jernbanen og inn på Strømsø torg, portal og nedkjøring til Drammenstunnelen. Alt dette gjøres samtidig som togene skal gå, med unntak av de fastlagte togfrie periodene. Du kan lese mer om togfrie perioder her.

(Under figuren fortsetter denne gjennomgangen)

Her er en figuer av anleggsområdet og fremtidig trasé rundt stasjonen.

Slik er grunnforholdene

Under bakken i denne delen av Drammen består grunnen av et lag med sand i toppen. Under sanden er det leire med varierende tykkelse fra noen få til flere titalls meter, og deretter morene (som består av sand/grus/stein) før vi treffer berg. Tykkelsen på sandlaget i toppen er størst langs elva (ved stasjonen) og blir tynnere etter hvert som vi beveger oss innover mot Sundhaugen.

Gjennom grunnundersøkelser vet vi avstanden mellom de ulike lagene og hva de består av ned til berg, i alle områdene Bane NOR har utbyggingsprosjekter på gang i Drammen.

Vi vet at grunnen ved Drammen Stasjon først består av et lag av sand, deretter et lag leire og til slutt et lag med morene. Fjellet ligger fra 60 til 90 m under bakken.
Vi vet at grunnen i området ved Sundhaugen er noe tilsvarende, her ligger fjellet omtrent 80 meter ned. Sandlaget her er tynnere, og leirelaget tykkere. Selve Sundhaugen er en morenerygg. Den samme morenen som ligger 30 til 40 meter under bakken stikker også opp over terrenget. Dette gjelder området fra Strømsgodset kirke og høyden mot Sundland. Det er i deler av denne moreneryggen vi nå bygger kulvert og løsmassetunnel.

Gjennom grunnundersøkelser vet vi avstanden og hva lagene består av ned til berg, i alle områdene Bane NOR har utbyggingsprosjekter på gang i Drammen.

Dette kan du lese mer om her!

Leiren i området karakteriseres som bløt til middels fast. Der sporene til Vestfoldbanen og Sørlandsbanen skilles er det lokalt registrert noe kvikkleire fra 5 m dybde under terrengoverflaten. Tykkelsen av kvikkleiren varierer, men er ikke større enn 7 m og utgjør en liten del av den totale tykkelsen av leire i området.

I områder der anleggsarbeidene kommer i berøring med kvikkleirelommer utføres det grunnforsterkning i forkant av gravearbeidene. Denne grunnforsterkningen stabiliserer leira.

Flere kilder:

Hvordan vet vi at grunnforholdene er som de er?

Det er fordi vi gjør mye grunnundersøkelser i forbindelse med at vi planlegger og prosjekterer arbeidene. Her kan du lese om de ulike metodene vi bruker for å få nok kunnskap: www.banenor.no/grunnundersokelser

Som denne gjennomgangen viser, gjøres noen av undersøkelsene for å avdekke lagdelinger og gir gode indikasjoner på materiale i de ulike lagene. I andre undersøkelser finner vi styrke, stivhet og lignende. (Saken fortsetter under denne figuren)

Figuren over viser et utsnitt av en av borplanene vi har i utbyggingsprosjektet vårt i Drammen. Den viser alle undersøkelser som er utført i et gitt område. Klikk på utsnittet for å se hele borplanen.

Dette gjør vi enten ved at vi tar opp prøver som sendes til laboratoriet, eller ved å presse ned en sensor som kontinuerlig måler motstand og endringer.

Grunnforholdene er en vesentlig faktor for de ulike løsningene som blir valgt på de ulike konstruksjonene. Derfor sørger vi for å gjøre nok undersøkelser, slik at vi har et godt grunnlag for den videre prosjekteringen.

Overvåker grunnvannet

I tillegg til undersøkelser av massene i grunnen, overvåker vi kontinuerlig grunnvannet langs traséen.
I området vi skal bygge ligger grunnvannet nær overflaten. Derfor må vi ha et godt grunnlag for å vite hvor vannet er i forbindelse med planlegging, men også underveis i byggingen. Dette må vi ha god kontroll på, fordi en eventuell senkning av grunnvannet kan gi setninger på bygninger og infrastruktur i området. Vi strekker oss langt for å unngå dette.
Dette påvirker løsningene som blir valgt når vi bygger. (saken fortsetter under figuren som følger)

Figuren her viser plassering av poretrykksmålere, som overvåker grunnvannet.

Totalt i hele jernbaneprosjektet i Drammen har vi ca. 80 målere. En stor andel av disse målerne ligger i området hvor vi nå skal bygge jernbane. Disse registrerer vannstand eller trykk kontinuerlig og sender det til en database.
Dersom det er brå endringer i grunnvannet, blir vi varslet med alarmer.

Områdestabilitet

Vi kontrollerer områdestabiliteten når vi utarbeider reguleringsplaner.
Dette er også gjort for denne strekningen. Selv om vi har noen små lommer med kvikkleire, er områdestabilitet for prosjektet vårt ikke kritisk. Dette skyldes en kombinasjon av topografien og grunnforholdene. Området vi arbeider i er relativt flatt og består i hovedsak av grunnforhold som ikke kan føre til omfattende skred.

Fra planlegging til gjennomføring

Det er utført et betydelig arbeid for å planlegge og prosjektere byggingen. Mange ulike fagområder koordineres slik at gjennomføringen blir så smidig som mulig.
Et overordnet mål er å finne løsninger som påvirker omgivelsene våre minst mulig. Vi har fokus på sikkerhet, robusthet og lang levetid når vi bygger.
Under byggingen kontrolleres alt vi gjør opp mot prosjekteringen. Arbeidene entreprenørene gjør, følges nøye opp av våre egne fagfolk. Vi sjekker at en rekke krav og regler følges i byggingen. Eksempler på dette er kontroll av  kvalitet, sikkerhet, vibrasjoner, støynivå med mer.

Vibrasjoner og støy

Som nabo til arbeidene kan du merke vibrasjoner. Husk at huset du bor i tåler langt større vibrasjoner og skal ikke ta skade som følge av vårt arbeid. Før anleggsarbeidene startet ble bygninger som ligger innenfor et bredt belte langs utbyggingsområde besiktiget. Bygningenes tilstand ble da dokumentert med video/foto.

Anleggsarbeider gjøres av store maskiner som er støyende i ulik grad. De som støyer mest, er maskinene som setter spunt. Er du bosatt i områdene nær byggingen vår, har du nok merket støy fra spunting allerede. 

Her kan du lese mer om hvilke retningslinjer vi jobber etter, når det gjelder støy.

Informasjon om arbeider

Hver uke forteller vi om arbeidet vi har foran oss i prosjektet på denne nettsiden: www.banenor.no/drammen-utbygging. Når vi står foran spesielt støyende arbeider på kveld og natt, varsles i tillegg de mest berørte naboene. I enkelte tilfeller tilbys de alternative overnattingssteder, og blir da kontaktet via sms. Har du spørsmål til arbeidene våre, har vi en egen nabokontaktlinje som du finner mer informasjon om her.

Miljøvennlig og effektiv transport i fremtiden

Når vi er ferdige med vårt arbeid i 2025, innebærer det at Drammen får et styrket knutepunkt, mulighet til bedre byutvikling. Vel så viktig er det at mange flere vil kunne velge en utslippsfri transportmåte.
Jernbanens kapasitet og punktlighet vil bli vesentlig styrket, Drammen stasjon sikret mot flom, med bedre tilgjengelighet, flere plattformer til spor -og med mulighet for fire tog i timen hver vei på Vestfoldbanen mellom Oslo og Tønsberg.
I Drammen vil flere av områdene vi bygger på enten bli fornyet, eller bli tilbakeført så nær som mulig sin opprinnelige stand. Byen vil få nye grøntområder og arealer for byutvikling.

For å få til dette, må vi gjøre en komplisert, men godt kontrollert utbyggingsjobb her i Drammen.

I jernbanen tar vi ikke snarveier, vi bygger dem.