Bygger 550 m nytt dobbeltspor på Gulskogen i mai

Fra 8. til 25. mai må Bane NOR gjøre et viktig arbeid på Gulskogen. Da skal vi blant annet bygge nytt spor slik at lange godstog kan passere andre tog. Dette må gjøres før byggearbeidene starter ved Drammen stasjon senere, da antall spor blir redusert.

Arbeidet er nå fullført - og du kan se video og lese mer her.

Det skal jobbes i et område på 550 meter, fra Gulskogen stasjon og vestover. Arbeidet må av sikkerhetsmessige grunner gjøres når det ikke er trafikk i sporene. For å få gjort mest mulig når det er stengt for togtrafikk, må vi jobbe hele døgnet. Arbeidet på Gulskogen er en forberedelse til utbyggingen ved Drammen stasjon, som du kan lese om her.

Før 17. mai skal det rives ca. 550 meter med enkeltspor som skal erstattes med tilsvarende lengde dobbeltspor fra Gulskogen Stasjon. Det skal også heises inn en sporveksel, og et «pakketog» skal sørge at det nye sporet ligger stabilt. Her kan du lese hva som er gjort, og hva som gjenstår av dette arbeidet per 18. mai.

Samler det støyende arbeidet

Dette medfører en periode med støyende arbeid. Bane NOR forstår at det kan bli krevende for deg som er nabo, og vi gjør alt vi kan for at arbeidsperioden skal bli så lite belastende som mulig.

Det blir mest støy for naboene fra 8. til 16. mai. Fra og med 17. til 25. mai gjenstår det etter planen mindre støyende aktiviteter.
– Vi setter alt inn på å bli ferdig med det mest støyende arbeidet før 17. mai. Derfor setter vi på tre skift som vil jobbe døgnet rundt fra hvert sitt angrepspunkt, forklarer prosjektleder for arbeidet i Bane NOR, Eirik Korsnes.

Et fjerde arbeidslag på Sundland, vil jobbe parallelt med arbeidene på Gulskogen. De skal blant annet bytte ut nedslitte sporvekslere. Deres arbeid vil sørge for at det blir mulig å laste biler over til godstog, som i de kommende byggeperiodene rundt Drammen stasjon ikke kan gjøres fra Holmen. Dette arbeidet vil pågå fra 8. til 18. mai.

Merk: Denne artikkelen blir oppdatert dersom det oppstår endringer underveis i arbeidsperioden fra 8. til 25. mai.

Han understreker at arbeidet som skal gjøres 17. mai er planlagt med tanke på å redusere ulempene for omgivelsene så mye som mulig. Årsaken til at det er planlagt for arbeid på nasjonaldagen, er for å få fullført oppgavene innenfor den togfrie arbeidsperioden. Slik kan togene gå som normalt igjen fra 25. mai. 

– Vi ønsker ikke å forstyrre feiringen. Denne dagen skal vi etter planen legge kabler og foreta noe spor- og kontaktledningsarbeider, sier Korsnes.

Trafikk i området

Det skal fraktes masser til og fra anleggsområdet, og det gjøres ulike sikkerhetstiltak i gatene rundt Gulskogen stasjon. Transporten går til og fra Arbojordet, og kan føre til vibrasjoner i grunnen og støy fra denne trafikken.

Enkelte gang- og sykkelveier i området blir midlertidig stengt og lagt om i forbindelse med arbeidet. Alternative veier blir merket.

– Det blir satt inn trafikkvakter flere steder for å ivareta de myke trafikantene der anleggstrafikken berører gang- og sykkelveier, sier Korsnes.

Tilbyr alternativ overnatting

Arbeidene fra 8. til 16. mai overstiger støygrenser for kveld og natt, derfor får berørte naboer tilbud om alternativ overnatting via SMS.

– Det er vanskelig å anslå støynivået nøyaktig. Vi har tatt høyde for støy fra samtlige maskiner entreprenørene våre planlegger å bruke. At de beveger seg vekk fra hverandre, og ikke brukes samme sted samtidig, påvirker også lydnivået. Støyskjerm med absorberende kledning bidrar også til å dempe støy. Dermed kan det være at du som nabo ikke blir så plaget som forventet, og det kan være lurt å prøve hvordan støyen oppleves dersom du helst vil bo hjemme, forklarer Korsnes.

Frister og kontaktinformasjon

Ønsker du å benytte deg av overnattingstilbudet, send en e-post med navn, gateadresse og antall personer til www.banenor.no/kontaktskjema innen mandag 3. mai kl. 14:00.

Hvis du velger å se an støysituasjonen, er vi behjelpelig med bestillinger også etter 3. mai.
Dersom du ikke har mottatt tilbud, men mener at du har spesielle behov for alternativt oppholdssted, kan du innen mandag 3. mai sende en e-post til udk@banenor.no eller kontakte oss på telefon 913 26 266. Linjen er betjent fra hverdager kl 9 - 15.
Ved akutte hendelser som ikke kan vente til neste arbeidsdag, kan prosjektets beredskapstelefon benyttes, tlf: 916 56 253.

Aktivitet og maskiner i bruk

Aktivitet

Utstyr

Utgraving av masser fra spor

Gravemaskiner og lastebiler

Bytte av sporveksler på Sundland

Gravemaskiner og heisekran, samt lastebiler til masseutskifting

Oppbygging av sporområder

Hjullaster-lastebiler og gravemaskiner

Pakking av spor mellom Gulskogen og Sundland

Pakkmaskin

Sveising av spor

Slipemaskin til skinner

 Arbeid på kontaktledninger (forsyner tog med strøm)

Huddig (skinnegående graver/traktor)

Denne artikkelen blir oppdatert dersom det oppstår endringer underveis i arbeidsperioden fra 8. til 25. mai. Berørte naboer blir varslet på SMS ved vesentlige endringer i planen.