Innsnevrer Kreftings gate i sommer

Bane NORs utbyggingsprosjekt Drammen-Kobbervikdalen skal gjøre arbeider på jernbanen over Kreftings gate. Det medfører innsnevring av kjørebanen denne sommeren.

Fra 17. juni til 20. august stenger fv. 283 Kreftings gate i ett og ett felt fra krysset med Bjerchs gate til krysset med Jernbanegata. Nå har entreprenøren utarbeidet en mer  detaljert plan for å gi omgivelsene mer forutsigbarhet. Foto: Marianne Henriksen, Bane NOR

Det er fra 17. juni til 20. august arbeidene vil pågå med jernbanen over fylkesveg 283 Kreftings gate i Drammen.

– Av sikkerhetsmessige hensyn kan vi kun jobbe over det veiløpet som er stengt. Det kan ikke være trafikk ved undergangen der vi utfører de nødvendige arbeidene, sier prosjektleder for Bane NORs arbeid her, Eirik Korsnes.Prosjektleder Eirik Korsnes.

Må rive og bygge opp igjen

Arbeidene Bane NOR skal gjøre går ut på å rive og bygge opp igjen en del av undergangen, slik at den blir lengre og dermed tilrettelagt for byggingen av de nye dobbeltsporene mellom Drammen og Kobbervikdalen. De nye jernbanesporene krever mer plass.

– Vi beklager ulempene dette medfører for trafikantene, men håper på forståelse for at dette arbeidet er viktig for byggingen av dobbeltsporet, som vil gi en bedre trafikkavvikling for jernbanen her i Drammen, sier prosjektlederen.

Her kan du se trafikkvarsler fra Statens Vegvesen og få oversikt over Viken fylkeskommunes trafikkmeldinger.

River betong, beholder armering

Han forteller at jernbaneundergangen vil bli revet og bygget opp på nytt i hvert løp, dette medfører innsnevret kjørebane i perioden 17. juni til 20. august.

Det søndre løpet vil etter planen være stengt fra 22. juni til 10. juli, deretter blir trafikken ledet fra søndre løp og tilsvarende arbeid bli utført på nordre løp fram til 12. august.

– Arbeidet medfører noe støyende arbeider på dagtid, fordi vi må vannmeisle – som betyr å knuse betong under høyt trykk. Det må vi gjøre for å rive betongen samtidig som vi beholder armeringen, forklarer prosjektlederen.

Støy og nattarbeid

I den første perioden vil det bli utført støyende arbeider på natten ved Kreftings gate. Dette gjelder fra 17. til 20. juni. Deretter vil det også bli jobbet på natten, men da med mindre støyende arbeider.

– Disse nettene må vi grave i veien og utjevne høydeforskjeller, som vi kun kan gjøre når deler av Kreftingsgate er stengt, sier Korsnes.

Naboer som blir spesielt berørt vil få tilbud om alternativ overnatting via SMS. Henvendelser angående støy kan sendes udk@banenor.no.

Flere årsaker til sommerarbeid

Når arbeidet er fullført i 2024, vil Vestfoldbanen ha økt kapasitet og bedre punktlighet – med en forbedret trafikkavvikling i jernbanens knutepunkt i Drammen. Det gir i sin tur enklere hverdager for mange reisende.

– Vi gjennomfører dette arbeidet over Kreftings gate nå i 2020 for å unngå samtidighet med arbeider på Grønlandsundergangen og Bybrua senere. I tillegg er det erfaringsmessig mindre trafikk her da. Slik rammer arbeidet vårt trafikkflyten mindre enn ellers i året, sier Korsnes.

Nye midlertidige gang- og sykkelruter

Gang- og sykkelveien over Kreftings gate og langs deler av Kreftings gate er stengt. Det er også stengt for gående og syklende innerst i Børsemakergata. Det er satt opp informasjonsskilt for nye ruter å gå og sykle.

Den skilta ruta legger opp til at man må bruke det signalregulerte gangfeltet over Kreftings gate og fortauene langs Bjerks gate og Grønland.

– Slik vil det være for gående og syklende inntil en ny gang- og sykkelbro kommer på plass over Kreftingsgate i september. Da må vi ha en natt med stengt vei for å få heist den nye brua på plass, sier Korsnes.

Den stiplede linjen viser stengt gang- og sykkelvei, gul linje er ny rute og røde prikker viser hvor nye skilt med kart settes opp.