Eldre planer

Prosjekt Drammen-Kobbervikdalen har vært gjennom flere planfaser. På denne siden finner du alle dokumenter fra planprosessen, frem til reguleringsplan.

Prosessen

Det er en langvarig og omfattende prosess å få et stort utbyggingsprosjekt klart til bygging. Det skal gjennom konsekvensutredning, det skal lages planprogram, kommunen skal vedta en kommundeleplan, og til sist en detaljreguleringsplan. Når den er på plass, er det klart hva som skal bygges og hvor det skal bygges. Etter dette går prosjektet over i byggefasen, altså den faktiske gjennomføringen.

For prosjektet Drammen-Kobbervikdalen ble detaljreguleringsplan vedtatt av bystyret i Drammen 24. april 2018. Det er en omfattende plan, med en rekke tilknyttede fagrapporter. Du finner alle dokumentene HER.

Du kan lese mer om de forskjellige prosessene HER.

Bakgrunn og styrende dokumenter for InterCity-prosjektet finner du HER.

Alle dokumenter knyttet til prosessen frem til reguleringsplanbehandling finner du nederst på denne siden.

Kommunedelplan

Kommunedelplanen består av plankart og planbeskrivelse, illustrasjonsplan og bestemmelser. Bestemmelsene er gjengitt i planbeskrivelsens kapittel 9. Plankartet angir de arealene som båndlegges for videre planlegging. Båndleggingen medfører i hovedsak at søknadspliktige tiltak etter byggesaksbestemmelsene ikke kan iverksettes før reguleringsplanen for dobbeltsporet er vedtatt. Bestemmelsene angir hvilke juridiske begrensninger som gjelder for planen og de båndlagte arealene.

Konsekvensutredning

Som del av beslutningsgrunnlaget for fastsettelse av korridor er det utarbeidet konsekvensutredning. Formålet med konsekvensutredningen er å vurdere virkninger av tiltaket for miljø og samfunn. Det er på forhånd utarbeidet et dokument som beskriver hvilke utredninger Jernbaneverket skal utføre. Dette dokumentet kalles planprogram, og er behandlet og fastsatt av Drammen kommune.