Slik bygger vi Drammenstunnelen

Nå gjennomføres tidenes jernbaneutbygging i Drammen. Bane NOR bygger nå et nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen og sørger for at byen får fremtidsrettede stasjoner. Her kan du lese hva som skjer fra 2021 og framover.

Her finner du informasjon om hvilke arbeider vi er i gang med, hva som vil skje i tiden framover. Siden oppdateres jevnlig. 

Her kan du laste ned brosjyren om arbeidene 2021 - 2025.

Press here, for information in English.

Arbeid på og ved Drammen stasjon 

 

Dette skjer i 2021 

Gjennom vinteren og frem til i sommer oppgraderte vi jernbanetekniske anlegg rundt Gulskogen stasjon. I mai bygget vi 550 meter nytt dobbeltspor vest for Gulskogen stasjon. Slik kan tog passere hverandre her.

På Drammen stasjon skal vi også gjøre tiltak for å gi plass til den nye betongtunnelen som vi bygger.

Betongtunnelen vil blir den første delen av Drammenstunnelen som ender i Skoger. Fra Drammen stasjon vil Vestfoldbanen føres inn i denne tunnelen ved Nedre Strøm. Herfra går Vestfoldbanen inn i Drammenstunnelen som ender i Skoger. I tre av de seks ukene Drammen stasjon var stengt sommeren 2021, var det for å få utført dette forberedende arbeidet.

Illustrasjon som viser hvor det skal utføres arbeid i sommer.

 1. Sundhaugen togparkering ble revet fra 3. - 22. juli.Sporene til Sundhaugen togparkering ble fjernet.
 2. Deretter satte vi ned resterende spuntvegger for den nye Vestfoldbanen helt nord på anleggsområdet ved Nedre Strøm
 3. På tomta til den gamle godsterminalen skal vi bygge en ny midlertidig togparkering. Den skal stå ferdig og klar til bruk påsken 2022. Togene som til nå har stått parkert på Skamarken og Drammen stasjon om natten, skal i byggeperioden av Drammen stasjon stå på den nye midlertidige togparkeringen på Nybyen.
 4. For å få plass til den nye midlertidige togparkeringen skal vi rive deler av den gamle godsterminalen. Det eldste og verneverdige bygget blir stående, men vi fjerner mottakshallen og diverse nyere påbygg som står der i dag. Det nyeste påbygget mot øst blir stående i prosjektperioden som arbeidsbrakker, for senere å bli revet. Forberedende arbeider med vann, avløp og strøm ble satt i gang allerede i juni i år. Riving av de store byggene blir gjort i forbindelse med oppgraderingen av Drammen stasjon. Midlertidig togparkering på Nybyen legges ned og området gjøres klart til byutvikling når våre arbeider er fullført.
 5. For å kunne etablere 3 spor mellom Drammen stasjon og Sundland må vi utvide Grønlandsundergangen. Det medfører en periode hvor Grønlandsundergangen blir stengt for gående og syklende. Derfor må vi bygge en alternativ gang- og sykkelvei over sporområdet. Den vil gå som vist på bildet fra Børsemakergata til Bussterminalen. I sommer starter vi arbeidet med fundamenteringen av midlertidig gangbru over spor.
 6. Her bygger Bane NOR deler av en ny overvannsledning for Drammen kommune. Vi starter arbeidet i slutten av august 2021 ved Strømsø perspektiv, før vi jobber oss sørover. Etter planen passerer vi Grønland i oktober, Nettbusstomten i november, Kreftings gate og Griffenfelds gate i desember. Overvannsledningen er nødvendig for å få overvannet forbi jernbanen på en effektiv måte. Den vil ta unna 8000 liter vann i sekundet – sammenliknet tar dagens Flisebekken unna 1000 liter i sekundet. Byggingen medfører at trafikk må legges om i perioder ved Grønland, Strømsø Perspektiv, Nettbusstomten og Kreftings gate.
 7. Neste sommer skal vi rive tilkomsten til bybrua over sporområdet. Før dette må midlertidig gangbru over Drammenselva stå ferdig og være klar til bruk. Vi starter byggingen av fundament til ny midlertidig bybru ved Jernbanegata 2. Fram til åpning av ny bybru 2025, vil kiss’n ride området ikke være tilgjengelig.
 8. Vi tar i bruk Nettbusstomta for riggareal og anleggsplass. Det medfører dessverre at det forsvinner noen parkeringsplasser.

Dette skjer i 2022

I 2022 skal vi, sammen med Drammen kommune, rive hver vår del av bybrua. Fram til sommeren vil bybrua over elva bli revet, mens den delen som strekker seg over jernbanesporene blir revet i juli. Da skal vi også oppgradere de jernbanetekniske anleggene rundt Brakerøya stasjon.

For å sikre adkomst over elva mens det bygges ny bru, vil vi bygge en midlertidig gangbru. Denne er planlagt åpnet etter påske i april 2022. I samme periode bygger vi anlegg for midlertidig hensetting av togmateriell i Nybyen. Dette arbeidet utføres i løpet av sommeren 2022.

Dette skjer i 2023

Dette året starter arbeidene på selve plattformområdet opp. I påsken 2023 stenger stasjonen igjen, slik at vi kan rive dagens spor 4, 5 og 6 med tilhørende plattform. Stasjonen blir delt på langs og togtrafikken vil i det neste året foregå på dagens spor 1, 2 og 3. Samtidig bygger vi to nye plattformer med tilhørende spor. Det blir gjort i løpet av seks uker mens stasjonen er stengt sommeren 2023.

Dette skjer i 2024

Gjennom vinteren og fram mot sommeren 2024 blir første halvdel av ny stasjon mot elva ferdigstilt. Da blir togtrafikken flyttet over på de 3 nye sporene, med 2 nye plattformer. Dette arbeidet skal pågå i fire uker i løpet av sommerstengingen 2024.  I samme periode blir dagens spor 1, 2 og 3 bli revet. Da setter vi i gang arbeidet med å bygge andre halvdel av stasjonen, med to nye plattformer og tilhørende spor. 

Dette skjer i 2025

Gjennom vinteren og frem mot sommeren 2025 pågår en stor innsats for å ferdigstille hele Drammen stasjon med fire plattformer og seks spor.  Denne sommeren skal Drammen stasjon stenge i seks uker slik at vi får gjort alt ferdig. I august åpner en ny gangtunnel under sporene og trapp/heisforbindelse fra plattform og opp til bybrua. 

Forbindelsen mellom byen og Jernbanekaia åpnes. Samtidig åpner vi det nye dobbeltsporet fra stasjonen og gjennom den nye Drammenstunnelen. Lenger syd settes det nye dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker i drift.

Spunt, graving og jetpeling

Rett under bildet følger informasjon om byggingen av løsmassetunnelen og kulverten vi bygger.

Foto: Nils Maudal

Dette skjer i arbeidet med å bygge kulvert og løsmassetunnel:

Illustrasjon av tunnel, kulvert og løsmasse, Bane NOR 

Høsten 2021 

Nå vil vi stort sett fortsette med grunnforsterkning med jetpeler for løsmassetunnelen, utgraving, avstiving og støp av kulverten. Sent på høsten vil vi også starte opp utgravingen av løsmassetunnelen. Til det vil vi lage en skrårampe ned i spunt-gropa inn mot Konnerudgata. Herfra vil vi grave løsmassetunnelen sørover under Konnerudgata, samtidig som løsmassene blir sikret med stålbuer og sprøytebetong. For informasjon om hva vi gjør akkurat nå, kan du lese i vår ukentlige oppdatering som du finner her.

Dette skjer framover (2022 – 2025)

Utgraving og støp av løsmassetunnelen og kulverten vil fortsette gjennom hele 2022.

I løpet av våren 2023 skal området på Øvre Strøm være tilbakeført til opprinnelig stand. Tunnelen vil være ferdig støpt og klar for bygging av jernbanen høsten 2023. Sommeren 2025 skal de første togene ta i bruk den nye tunnelen helt fra Drammen stasjon til dagsonen på Skoger.

Sprengning, transport og vannsikring i Drammenstunnelen

Rett under bildet følger informasjon om byggingen av tunnelen gjennom Strømsåsen:

Dette skjer i løpet av høsten 2021

Vi fortsetter sprengningsarbeider og massetransport fra tverrslagene på Austad og Danserud. På Gulliksrud starter vi opp arbeider med vannsikring, og det blir kjørt betongbiler jevnlig inn og ut av tunnelen herfra.  

Dette skjer fram mot 2025

Etter planen skal sprengnings-arbeidene fra Danserud sør bli avsluttet i løpet av oktober 2021. Det blir gjennomslag mellom Danserud nord og Austad sør i januar 2022. Det vil si at sprengningsarbeidene fra Austad sørover og Danserud nordover avsluttes samtidig i januar 2022. 

Fra Austad og nordover avsluttes sprengningsarbeidene i løpet av første kvartal 2022. Det er noe avhengig av fremdrift i byggingen av  løsmassetunnelen, og hvor den vil møte bergtunnelen vår. 

I 2022 og første halvdel av 2023 skal vi jobbe med vann- frostsikring og etablere tekniske bygg inne i tunnelen. Masser skal skiftes ut, og vi skal bygge underbygning for jernbanespor.

Fra april til oktober 2022 pågår det arbeider i dagsonen på Skoger.
Sommeren 2022 skal kulverten på Granerud forlenges, og vi skal gjøre grunnarbeidene for den nye banen inn til dagens eksisterende spor.

Arbeidene med bergtunnelen skal fullføres sommeren 2023. Da rykker nye fagfolk inn for å bygge alt som må til for å få jernbanen i drift.

Basert på en geologisk kartlegging sikres tunnelen med sprøytebetong og bolter innvendig mellom sprengningene. Slik blir det sikkert å jobbe her og trygt å kjøre tog her. Foto: Bane NOR

 

Dette skjer framover:

 • Vi skal tilsammen sprenge 11 km tunnel. Dette arbeidet skal etter vår framdriftsplan være ferdig våren 2022.
 • Fra våren 2022 skal tunnelen vann- og frostsikres. Det vil føre til økt trafikk av betongbiler til og fra anleggsområdene.
 • Da skal masser fraktes både inn og ut av tunnelanlegget. Dette vil pågå fram til sommeren 2023.
 • Fra sommeren 2023 kommer turen til de jernbanetekniske arbeidene inne i tunnelanlegget, de vil jobbe fram til åpning av tunnelen i 2025.
 • Følg tunnelfremdriften her: tunnelfremdrift 

 

Kjære leser!

Vi i Bane NOR bygger en viktig del av InterCity-satsingen i Norge, og etProsjektsjef Hanne A. Stormo, foto: Marianne Henriksen, Bane NOR av landets største jernbaneprosjekt. Vi skal styrke jernbanens knutepunkt i Drammen, noe som vil føre til bedre punktlighet og økt kapasitet på Vestfoldbanen.

Jeg som leder dette arbeidet, vil rette en stor takk til dere som er naboer og til alle reisende som opplever ulemper på grunn av vår jernbaneutbygging. Jeg vet at det til tider er krevende for naboene til anleggene våre, og takker dere for tålmodighet og forståelse for vår samfunnsoppgave. Hensynet til omgivelsene og sikkerhet er noe vi tar på dypeste alvor i jobben vi gjør, fra første tunnelsalve inne i fjellet til vi åpner det nye dobbeltsporet i 2025.

Å bygge i tettbygde områder som i Drammen medfører belastninger av ulikvarighet og på forskjellige måter. Noen merker det i form av vibrasjoner i grunnen, andre kan merke det gjennom omlagte veier og nye gang- og sykkelstier.

Vi er i full gang med et omfattende og komplisert arbeid som skal pågå i flere år, og som krever mange store anleggsmaskiner. Det gir økt trafikk og støy - samtidig som grunnarbeider og sprengning av tunnel i perioder vil merkes. Vi jobber tett med ekspertise fra mange fagfelt for å legge til rette for en sikker og smidig gjennomføring. I alt vi gjør skal vi ha omtanke for miljøet og omgivelsene våre. 

På denne siden kan du lese om hvordan vi jobber, hva vi må ta hensyn til når vi bygger og hva vi har foran oss fram mot åpning av nytt dobbeltspor i 2025. Når vår jobb er gjort, vil Drammen ha mulighet til bedre byutvikling - som igjen kommer alle innbyggere til gode. 

Hanne A. Stormo, prosjektsjef