Offentlig ettersyn togparkering i Nybyen

Formannskapet i Drammen kommune har vedtatt å legge forslag til detaljregulering for hensetting og vending av tog i Nybyen ut til offentlig ettersyn. Det midlertidige anlegget for togparkering bygges for å erstatte bortfallet av andre hensettingsplasser i Drammen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Nybyen godsterminal midt i bildet. Den midlertidige togparkeringen skal erstatte Skamarken (nederst til venstre) og Sundhaugen (til høyre). Foto: Anne Mette Storvik

OPPDATERT: Infomøte og åpen kontordag ble gjennomført 4. juni. Se presentasjonen fra møtet nederst på siden.

InterCity-prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen skal gjennomføre omfattende arbeider i årene som kommer. Prosjektet må blant annet fjerne plasser for togparkering i Drammen sentrum, ved Skamarken og Sundhaugen. Dette betyr at det er behov for å få på plass en midlertidig togparkering i byen.

Planen er å legge anlegget på dagens godsterminal i Nybyen. Dette området er avsatt til sentrumsutvikling, og Drammen kommune forutsetter at bruk til togparkering og vending er midlertidig.

Nå er forslaget til detaljregulering lagt ut til offentlig høring. Frist for innspill er 28. juni 2019.

Det avholdes åpent møte på Hotel Scandic Ambassadeur tirsdag 4. juni 2019 klokken 18, og planleggere fra bane NOR og Drammen kommune er tilgjengelige for spørsmål samme dag fra klokken 16.

Dette er varslingen som er sendt ut til berørte:

 

Varsel om offentlig ettersyn av forslag til Detaljregulering for midlertidig vending og hensetting av tog i Nybyen

I medhold av Plan- og bygningslovens §12-10 legges forslag til Detaljregulering for midlertidig vending og hensetting av tog i Nybyen ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Formannskapet 14.05.2019.

Planforslaget omfatter et område på ca. 58 daa av eiendommen med gnr/bnr 110/132. Eiendommen er større enn arealet som omfattes av planområdet, som omfatter området der dagens godsterminal i Nybyen ligger. Området eies av Bane NOR og det drives i hovedsak utleie til gods-, transport- og lagervirksomhet på området i dag.

Planområdet ligger innenfor den stiplede linjen, der dagens godsterminal i Nybyen ligger i dag.

Hensikt med planarbeidet

Planområdet skal midlertidig erstatte 25 hensettingsplasser på Sundhaugen, Skamarken og Drammen stasjon, som faller bort i forbindelse med utbyggingen av Vestfoldbanen Drammen-Kobbervikdalen. Ved ferdigstillelse av Vestfoldbanen på strekningen Drammen-Kobbervikdalen skal det midlertidige hensettingsområdet i Nybyen legges ned og gjøres tilgjengelig for byutvikling i henhold til kommuneplanens arealdel.

Den midlertidige planen som nå fremmes til behandling regulerer området som midlertidig bygge- og anleggsområde med underliggende formål Sentrumsformål i henhold til kommuneplanen. Planen gir ingen bestemmelser for utvikling av området utover midlertidig vending og hensetting av tog.

Planforslaget innebærer etablering av et midlertidig område for vending og hensetting (parkering) av tog nær Drammen stasjon. Tiltaket innebærer at det legges nye spor til parkering og snuing av togene, og det vil etableres oppstillingsplasser for 10 doble togsett. Det vil også etableres nødvendige jernbanetekniske anlegg som vil være nødvendig for drift av området.

Driftsaktivteten innenfor området vil innebære renhold og vask av togene, tømming av septiktankene i togene, hvile/pauselokaler, garderobe og dusjmuligheter samt ansattparkering.

I den grad det lar seg gjøre kan eksisterende bebyggelse benyttes som nødvendige fasiliteter, men det kan bli aktuelt å rive deler av bebyggelsen i området. Unntakene er bygningene med høy bevaringsverdi i kulturminneregisteret i Drammen. Planforslaget regulerer ikke ny permanent bebyggelse og innebærer ikke graving i grunnen.

Lokaliseringen av dette midlertidige hensettingsanlegget i Nybyen vil bidra til at åpningen av nytt dobbeltspor for Vestfoldbanen Drammen-Kobbervikdalen kan flyttes ett år frem i tid og vil ivareta et tilfredsstillende togtilbud for reisende under anleggsperioden for ny Vestfoldbane.

Det er anslått byggestart på området i august 2021 med en anleggsperiode på om lag 8 måneder for å etablere hensettingsanlegget. Anleggsområdet vil være innenfor den gitte planavgrensningen og skal sikres trafikksikkerhetsmessig for gående, syklende og motorisert trafikk. Anlegget planlegges tatt i bruk påsken 2022 og vil være i funksjon i ca. 2,5 år.

Informasjon om planarbeidet

Det vil bli avholdt åpent møte om planen tirsdag 4. juni klokken 18.00 på Scandic Ambassadeur, Strømsø torg 7, 3044 Drammen. For de som ønsker å snakke med planleggerne fra Bane NOR eller Drammen kommune i forkant vil vi ha åpen kontordag fra klokken 16.00 i de samme lokalene.

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under kunngjøringer. Mer informasjon om InterCity-prosjektet Drammen – Kobbervikdalen finnes på Bane NORs prosjektside www.banenor.no/drammen-kobbervikdalen

Spørsmål om planen kan rettes til:

Bane NOR v/Torgeir Fossnes, e-post torgeir.fossnes@banenor.no, tlf. 916 55 807 eller Esben Svendsen, e-post sveesb@banenor.no, tlf. 402 06 130.

Drammen kommune v/Liv Marit Carlsen, e-post Liv.Marit.Carlsen@drmk.no eller Elisabeth von Enzberg-Viker, e-post elivon@drmk.no.

Alle innspill og uttalelser til plansaken sendes til:

Drammen kommune, Byplan
Postboks 7500
3008 Drammen

Eller per E-post til: kommunepost@drammen.kommune.no

Vennligst merk alle skriftlige spørsmål og merknader til planforslaget med PLAN/01069 - Detaljregulering for midlertidig vending og hensetting av tog i Nybyen.

Frist for innspill til planarbeidet er satt til 28.juni 2019.