Detaljregulering Nybyen

Bane NOR har behov for å etablere et område for midlertidig parkering og snuing av tog i Drammen. I forbindelse med dette varsler Drammen kommune oppstart av reguleringsarbeid for området der Nybyen godsterminal ligger i dag.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR har behov for en midlertidig parkeringsplass for tog i forbindelse med byggingen av nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen. Nå reguleres området til Nybyen godsterminal (oppe til venstre i bildet) til dette formålet. Foto: Anne Mette Storvik

I forbindelse med etableringen av nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen mellom Drammen og Kobbervikdalen vil flere plasser for parkering og snuing av tog i Drammen falle bort. Det gjør at det er behov for en midlertidig løsning frem til det nye dobbeltsporet kan tas i bruk. Dette innebærer at det må gjennomføres en regulering av et område for midlertidig togparkering. Drammen kommune har varslet oppstart av detaljregulering, og informert de som kan bli berørt av tiltaket.

Dette er varselet som er sendt ut:

Varsel om oppstart av detaljregulering for midlertidig vending og hensetting av tog i Nybyen

I medhold av Plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres med dette oppstart av arbeid med detaljregulering for midlertidig vending og hensetting (parkering) av tog i området som i dag utgjør Nybyen godsterminal (gnr. 110/bnr. 132). Ved å benytte godsterminalområdet til å snu og parkere tog, kan byggetiden for den nye jernbanen mellom Drammen stasjon og Kobbervikdalen kortes ned med ett år. Videre vil det bli mulig å opprettholde en større del av togtilbudet ved Drammen stasjon i byggeperioden. Den midlertidige bruken av området opphører når den nye Vestfoldbanen Drammen – Kobbervikdalen åpner.

Hensikten med planen

Detaljregulering for InterCity Vestfoldbanen Drammen – Kobbervikdalen ble vedtatt av bystyret i Drammen 24.04.2018. Bane NOR har i etterkant av dette vedtaket jobbet med å optimalisere gjennomføringen av anleggsarbeidene. I alt vil 25 hensettingsplasser (parkeringsplasser for tog) bortfalle som følge av anleggsarbeidene. For å erstatte disse plassene, er det behov for et midlertidig område der man kan parkere tog nær Drammen stasjon. Ved å ta i bruk Nybyen godsterminal til dette formålet, vil en stor del av parkeringsbehovet være dekket, og det vil også være mulig å snu tog på det samme området. Dette vil gjøre det mulig å opprettholde mye av dagens togtrafikk i anleggsperioden.

Godsterminal-området i Nybyen er i kommuneplanens arealdel avsatt til «transformasjonsområde for byutvikling», og grunneier Bane NOR Eiendom har begynt å planlegge den langsiktige bruken av området. Dette vil skje gjennom en egen kommende planprosess. Det er en forutsetning for detaljregulering av godsterminalområdet i Nybyen til vending og hensetting av tog at dette er en midlertidig løsning, som skal avsluttes når det nye dobbeltsporet Drammen – Kobbervikdalen er klart til å tas i bruk.

Kart over planområdet

Tiltaket vil innebære at det legges nye spor til parkering og snuing av tog. Det kan bli aktuelt å rive deler av bebyggelsen i området, men ikke bygningene som er gitt høy bevaringsverdi i kulturminneregisteret i Drammen. Dagens godsvirksomhet må flyttes til et annet område.

Bane NOR forplikter seg til å ta hensyn til omgivelsene i forbindelse med tiltaket. Siden godsterminalen i dag benyttes til omlasting av gods mellom lastebiler og jernbane, vurderes ikke etableringen av et anlegg for å parkere og snu tog å medføre større endringer for omgivelsene. Det skal gjennomføres støyberegninger, samt gjøres en risiko- og sårbarhetsanalyse med trafikksikkerhet som et sentralt tema.

Mulighet for å komme med merknad til planoppstarten

Dette er et varsel om at det settes i gang arbeid med detaljregulering. Dersom du har opplysninger eller merknader til oppstarten av planarbeidet, kan disse sendes til:

Drammen kommune, Byplan

Postboks 7500

3008 Drammen

Eller per E-post til: kommunepost@drammen.kommune.no

Vennligst merk alle merknader med «PLAN-19/01069 Detaljregulering for midlertidig vending og hensetting av tog i Nybyen.»

Fristen for å komme med merknader til planoppstarten er 15. mars 2019.

Videre arbeid

Det vil bli utarbeidet et forslag til detaljregulering. Dette forslaget vil bli behandlet av formannskapet i Drammen før det sendes på høring til berørte grunneiere og offentlige instanser. Høringen forventes å starte i løpet av første halvår 2019. I høringsperioden vil det bli avholdt et informasjonsmøte/en åpen kontordag der man kan snakke med planleggerne. Etter høringen vil innkomne merknader bli behandlet. Deretter går planen til politisk sluttbehandling. Vedtak av planen forventes i andre halvår 2019.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om prosjektet på Drammen kommunes internettsider www.drammen.kommune.no under «Høringer og kunngjøringer» og på Bane NORs internettsider www.banenor.no/drammen-kobbervikdalen

Spørsmål om prosjektet kan rettes til:

Bane NOR v/Torgeir Fossnes, e-post torgeir.fossnes@banenor.no, tlf. 916 55 807 eller Esben Svendsen, e-post sveesb@banenor.no, tlf. 402 06 130.

Drammen kommune v/Liv Marit Carlsen, e-post Liv.Marit.Carlsen@drmk.no.