Omregulering Skoger

Bane NOR har kunngjort oppstart av detaljregulering for InterCity-strekningen i Skoger. Strekningen Gulliksrud-Stillerud omreguleres fordi Bane NOR skal bruke eksisterende jernbanebru, i stedet for å bygge ny. Dette innebærer færre inngrep i området i forbindelse med prosjektet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Skoger, der jernbanetunnelen skal munne ut. Foto: Anne Mette Storvik

Bakgrunnen for omreguleringen er et ønske om å fortsette å bruke eksisterende jernbanebru over E18 og eksisterende spor sørøst for E18. Dette vil redusere kostnadene for prosjektet og gi færre inngrep i Skoger.

For at den nye jernbanelinja som kommer i tunnel fra nord skal treffe eksisterende bru over E18, er det nødvendig å endre ca. 250 meter av den sydligste delen av tunnelen noe. Tunnelmunningen må flyttes mellom 40 og 50 meter mot sørvest. Arealer i området ved tunnelmunningen omreguleres.

Reguleringsplanen som ble vedtatt i Drammen bystyre 24.04.2018 oppheves ved og sørøst for E18. Den delen av eksisterende plan som oppheves, erstattes ikke med ny plan. I det området vil reguleringsplanen fra 1992 som regulerer jernbanen og E18 slik de ligger i dag, gjelde.

Virkningen av omreguleringen er ansett å være positive. I tillegg til reduserte kostnader, vil det bli færre aktiviteter i anleggsperioden. Arealbeslaget blir mindre og behovet for grunnerverv reduseres. Man slipper å legge om E18 i anleggsfasen, samt bygge om Gundesølina bru. Tapet av dyrket mark reduseres med ca. 11 dekar. Ulempen ved å benytte eksisterende bru over E18 er at togene ikke kan kjøre like fort som de ville ha kunnet dersom man hadde bygget ny bru, som ville ha redusert reisetiden med ca. 15 sekunder.

Merknader

Merknader til varsel om planoppstart skal gis skriftlig, og sendes til Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar eller til postmottak@banenor.no innen 8. oktober 2018. Merk innspillene med "InterCity-prosjektet Høringsuttalelser, Oppstart reguleringsplan Skoger". Bemerkninger vil bli referert og kommentert når saken legges fram til politisk behandling.

Spørsmål om prosjektet kan rettes til:

Bane NOR v/Torgeir Fossnes: torgeir.fossnes@banenor.no tlf. 916 55 807

Drammen kommune v/Liv Marit Carlsen: Liv.Marit.Carlsen@drmk.no

Spørsmål om grunnerverv rettes til Martin Mikaelsen, Martin.Mikaelsen@banenor.no, tlf. 988 55 487.

Du finner reguleringsplan og andre dokumenter HER.