En kontrakt blir til tre i Drammen

Bane NORs utbyggingsprosjekt Drammen-Kobbervikdalen har valgt å gjøre endringer i kontraktstrategien. Den store entreprisen som omfattet strekningen Drammen-Gulskogen og all jernbaneteknikk er delt opp i tre entrepriser.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I løpet av neste halvårsperiode skal Bane NOR ut med flere store entrepriser i markedet. Prosjektet Nykirke – Barkåker skal ut med to store entrepriser for underbygning og jernbaneteknikk. Dette kommer i tillegg til de store entreprisene som allerede er ute på Sandbukta-Moss-Såstad, Venjar-Langset og kontrakten for løsmassetunnel i Drammen. I prosjektet Drammen-Kobbervikdalen var det planlagt med tre store entrepriser, men basert på dialog med leverandørmarkedet er det nå besluttet å dele den ene i tre mindre entrepriser.

Den opprinnelige planen for strekningen Gulskogen-Drammen var å ha én stor entreprise som omfattet underbygning og jernbaneteknikk. Bane NOR har nå valgt å dele opp denne entreprisen i tre utførelsesentrepriser:

  • Underbygning Gulskogen-Drammen, inklusiv stasjonene
  • KL og spor for hele prosjektet
  • El og tele for hele prosjektet

Denne endringen vil ikke påvirke prosjektets fremdrift og fører ikke til endringer i de to andre store entreprisene i prosjektet. (Totalentreprise bergtunnel og dagsone Skoger, og Totalentreprise løsmassetunnel og kulvert).

Lyttet til markedet

Denne endringen kommer etter en totalvurdering av prosjektporteføljen til Bane NOR. I Moss- og Drammensprosjektene vil vi med dette ha flere utførelsesentrepriser for jernbaneteknikk, samt underbygning i Drammen. I tillegg legger Bane NOR opp til en stor entreprise for jernbaneteknikk på prosjektet Nykirke-Barkåker. Oppdelingen av kontrakten i prosjektet Drammen-Kobbervikdalen kommer etter grundige analyser og vurderinger av markedssituasjonen.

- Etter innspill fra leverandørene mener vi denne tilpasningen vil treffe markedet bedre og gi optimal konkurranse for prosjektet i Drammen, sier Henning Scheel, kontrakt- og markedsdirektør i Utbyggingsdivisjonen i Bane NOR.

- Det er særlig den kompliserte anleggsgjennomføringen, med bygging samtidig som det er drift på jernbanen, som gjør denne nye kontraktstrukturen hensiktsmessig i Drammen. Med endringen legger Bane NOR opp til en god spredning på kontraktstørrelser slik at vi når flere typer aktører. Vårt formål er å engasjere markedet bredt og å sikre best mulig konkurranse for prosjektene våre, sier Scheel.

Skjematisk fremstilling av den nye kontraktstrategien til Drammen-Kobbervikdalen.