Detaljregulering for Skoger på høring

Formannskapet i Drammen kommune vedtok i sitt møte 20.11.2018 å sende forslag til detaljregulering for InterCity-strekningen i Skoger ut til høring og offentlig ettersyn.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Den 6 km lange bergtunnelen skal komme ut her i Skoger. Foto: Anne Mette Storvik

Detaljregulering for InterCity-strekningen Drammen – Kobbervikdalen ble vedtatt av Drammen bystyre 24.04.2018. Strekningen Gulliksrud-Stillerud reguleres på nytt fordi prosjektomfanget blir mindre enn tidligere antatt.

Prosjektet skal ikke lenger bygge ny jernbanebru over E18 i Skoger, og omfanget av arbeidene i området blir følgelig mindre enn opprinnelig planlagt. Dette vil også medføre at tunnelmunningen flyttes opptil 50 meter i sørvestlig retning. Arealer i området ved tunnelmunningen omreguleres.

Reguleringsplanen som ble vedtatt i Drammen bystyre 24.04.2018 oppheves ved og sørøst for E18. Den delen av eksisterende plan som oppheves, erstattes ikke med ny plan. I det området vil reguleringsplanen fra 1992 som regulerer jernbanen og E18 slik de ligger i dag, gjelde.

Det vil bli avholdt åpent møte og åpen kontordag om forslaget 3. januar 2019, klokken 18, på Skoger skole. Bane NOR og Drammen kommune vil i tillegg være tilgjengelig for spørsmål mellom klokken 17 og 18, samt umiddelbart etter møtet.

Du kan også lese mer på Drammen kommunes nettside om reguleringen.

Merknader skal gis skriftlig, og sendes til Drammen kommune, Byplan, Postboks 7500, 3008 Drammen eller til kommunepost@drammen.kommune.no innen 18. januar 2019.

Merk innspillene med "Detaljregulering for InterCity-strekningen i Skoger". Innkomne merknader med kommentarer vil være en del av grunnlaget for politisk sluttbehandling og vedtak av detaljreguleringen.

Spørsmål om prosjektet kan rettes til:

Bane NOR v/Torgeir Fossnes: torgeir.fossnes@banenor.no, tlf. 916 55 807

Drammen kommune v/Liv Marit Carlsen: liv.marit.carlsen@drmk.no

Spørsmål om grunnerverv rettes til Martin Mikaelsen, martin.mikaelsen@banenor.no, tlf. 988 55 487.