Massetransport

Det som tas ut fra løsmassetunnelen, kjøres bort fra riggområdet på Nybyen. Fjellmassene fra tunnelen blir tatt ut via tverrslag eller fra Kobbervikdalen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Figuren viser foreløpige planer for massetransport.

Prosjektet innebærer åpen byggegrop fram til Konnerudgata. Løsmassetunnelen går fra Konnerudgata og fram til fjellet. Fjellmassene fra tunnelen
vil ikke bli tatt ut her, de vil bli tatt ut via tverrslag eller fra Kobbervikdalen.

Massetransporten til og fra riggområdet på Nybyen vil være ca 13 000 lastebiler på to år, dvs. i snitt 27 lastebiler i hver retning per arbeidsdag i to år.

Tall fra Statens vegvesen:
ÅDT i Konnerudgata er 11000.
ÅDT i Professor Smiths alle er 7800.

(ÅDT=summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en vegstrekning (for begge retninger sammenlagt) gjennom året, dividert på årets dager, altså et gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde).

Den prosentvise trafikkøkningen pga. massetransport blir med andre ord marginal. Den prosentvise økningen av tungtransportandelen blir selvfølgelig noe høyere.

Støy og støv
Det vil bli både transport, støy og støv. Bane NOR skal følge alle retningslinjer for slik anleggsvirksomhet. Anleggsområdet gjerdes inn og støyskjermes. Det blir lagt vekt på å skjerme myke trafikanter. Bane NOR skal ha møter med skoler og barnehager i forkant og kartlegge situasjonen. Veier vaskes ved behov. Alle biler må passere vaskestasjon før de får kjøre ut på offentlig vei. Det kan settes opp gjerder. Anleggsveier kan asfalteres.

Togtransport til Holmen er ikke aktuelt
Massene som skal tas ut i området Sundhaugen og fram til bergtunnelen i Strømsåsen består av ulike typer jordmasser samt noe berg. Lengst i nord der åpen byggegrop krysser under inngående jernbanespor for Sørlandsbanen, er det leirmasser. Disse massene skal ikke kjøres til Holmen fordi Drammen havn ikke ønsker å deponere fine jordmasser i fjorden.  Slike masser er også dårlig egnet som byggegrunn. Videre oppover i åsen er det i hovedsak sand, men også noe silt samt grusmasser. Drammen havn vil heller ikke å ta imot fine jordmasser som silt og fin sand og disse massene må deponeres andre steder enn på Holmen. Innerst i løsmassetunnelen, mot bergtunnelen, skal det tas ut noe berg, men sprengsteinen utgjør et ubetydelig volum (ca. 5.000 m3) sammenlignet med det totale volumet på ca. 130.000 m3.

Det er ikke hensiktsmessig å etablere et eget transportopplegg til Holmen i form av togtransport når det aller meste av masseoverskuddet skal andre steder. Togtransport fra Sundhaugen til Holmen er dessuten ikke rett fram slik det kan synes. Det er bl.a. ikke aktuelt å utnytte ett av de eksisterende sporene fordi hele området ved Sundhaugen skal bygges ut i faser og ingen av sporene blir liggende urørt gjennom alle faser. Å tilpasse et eventuelt nytt spor vil både være plasskrevende (det er allerede trangt og dårlig med riggplass) og komplisert i forhold til å løse utfordringene knyttet til byggingen av det nye jernbaneanlegget samt ombygginger i det eksisterende signal- og sikringsanlegget.