Området rundt Drammen stasjon

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Vi i Bane NOR har stor forståelse for at det er et stort informasjonsbehov i de områdene som er berørt av utbyggingen. Bane NOR har derfor vært ute og møtt naboer og berørte på til sammen syv kveldsmøter. Vi understreker at de skissene og teksten som presenteres nå er foreløpige. Bearbeiding av planene går fram til sommeren, så det er viktig å gi Bane NOR innspill. Bane NOR håper å få sendt reguleringsplanen ut på høring høsten 2017.

Foto av stasjonen og flyfoto fra april 2017: Anne Mette Storvik, Bane NOR.

Hele prosjektet starter med arbeid på Gulskogen stasjon. Det er helt nødvendig å få den ferdig først, slik at den kan avlaste Drammen stasjon under ombyggingen. 

Sporene på Drammen stasjon skal heves med 40 cm. Denne hevingen gjelder hele sporområdet på stasjonen.  

Bybrua
Den delen av Bybrua som ligger over stasjonsområdet må bygges om. Konstruksjonen må «slankes» slik at man vinner 90 cm.40 av disse centimeterne skal brukes til å heve sporet, dette er svært viktig pga mulighetene for flom. De resterende 50 cm skal gi større klaring mellom kjøreledningen og bygrua, noe som gir økt driftssikkerhet.

Målet er at Bybrua alltid skal ha et felt åpent for kollektivtrafikk pluss gang og sykkeltrafikk – dette blir en utfordring å få til. Drammen kommune ser for øvrig på muligheten for å bytte ut hele brua.

Vi må gjøre litt om på strandpromenaden når vi holder på med det nærmeste sporet og plattformen, men kanskje en flytebrygge kan fortøyes ved siden av anleggsområdet slik at myke trafikanter kan passere.

 

Stasjonen bygges om i to hovedfaser. Ombygging ut mot elva i første fase (grønt). Ombygging mot stasjonsbygget i andre fase (blått).

 

Fargene angir graden av anleggsintensitet / støy og dermed ulemper for omgivelsene. De mørke orange fargene angir intensiv og støyende aktiviteter, eksempelvis som sprengning, spunting, eller lignende. De grønne fargene angir lite (og enda mindre) transport inn- og ut av tunnelen og lite aktivitet på riggområdet. De grå feltene viser planlagt stans i togtrafikken.

I henhold til planen skal spuntingen starte ved årsskifte 2021/2022 og vare i ca. to måneder. Arbeidene på Drammen stasjon vil foregå fra medio 2021-2024. Det er viktig å merke seg at intensiteten på arbeidet vil variere i de forskjellige fasene.


Undergangen blir bredere og lysere.


Det blir heis og trapp til midtplattformene.

Undergang på Grønland
Undergangen på Grønland vil kun bli stengt i korte perioder ved støping og omlegging av vann og avløp.

Undergang Kreftingsgate


Kulverten utvides i nordvestre hjørne. Ny bru for GS-vegen må plasseres nordvest for kulverten.

Riggområde
Hoved-riggområdet blir antakelig på Skamarken, og dette vil være i bruk hele perioden. I tillegg vil det være behov for andre områder i kortere perioder. Disse blir muligens plassert nord for Dr. Hansteins gate.


Mulige riggområder.

Skamarken etterpå?
Vi vet ikke hva området skal brukes til etterpå. Vi vet bare at vi må ha et teknisk hus der.
Drammen kommune opplyser at de ser for seg at det meste av Skamarken blir et grøntområde.

Det er mulig at Skamarken blir grøntområde etter utbyggingen.

Transport og trafikk
Det er ikke så mye masser som skal inn og ut av anlegget på Drammen stasjon. Mengdene må vi komme tilbake til senere. Vi vet ennå ikke hvor massene skal deponeres. Trafikkbelastning fra anleggstrafikken antas å være liten, og det er ikke er noen planer om å stenge gater rundt anleggsområdet i byggeperioden. Det er svært viktig for Bane NOR å finne gode trafikksikkerhetstiltak. Dette må det finnes gode løsninger for i samarbeid med politiet og Vegvesenet.

Grunnerverv
Det er foreløpig ingenting som tyder på at det er behov for erverv av boliger ved Drammen stasjon. I utgangspunktet holder prosjektet seg innenfor Bane NORs egen grunn. Anleggsområdet ligger på nordsiden av Dr. Hansteins gate. Grunneierne som blir berørt vil bli kontaktet av Bane NORs grunnerververe.