Drammen stasjon: Informasjon om utbyggingen

30-40 mennesker møtte opp da Bane NOR holdt informasjonsmøte for området rundt Drammen stasjon. Det var en del bekymring for støy, rystelser og anleggstrafikk – men også positive reaksjoner på hvor fint det kommer til å bli.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Prosjektsjef Hanne Anette Stormo ønsket velkommen, presenterte deltakerne fra Bane NOR, og oppfordret til at spørsmål ble lagt til slutten av møtet. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

Plansjef Sverre Lerbak redegjorde for bakgrunnen for prosjektet og om prosessen videre. Han forklarte også hvordan beboere kunne påvirke, og oppfordret alle til å komme med innspill dersom de visste noe som kunne ha betydning for arbeidet med reguleringsplanen. Han understreket at det som ble vist var foreløpige planer.

 

 

 

Rådgiver Svein Sørheim fortalte hva som skal gjøres på og rundt Drammen stasjon. Den delen av Bybrua som ligger over stasjonsområdet må bygges om, og Sørheim fortalte om hvordan dette skal gjøres.
–Målet er at Bybrua alltid skal ha et felt åpent for kollektivtrafikk pluss gang og sykkeltrafikk, sa Sørum – men la ikke skjul på at dette var en utfordring å få til.
–Vi må gjøre litt om på strandpromenaden når vi holder på med det nærmeste sporet og plattformen, men kanskje en flytebrygge kan fortøyes ved siden av anleggsområdet slik at myke trafikanter kan passere, sa Sørheim.

Hele prosjektet starter med arbeid på Gulskogen stasjon. Det er helt nødvendig å få den ferdig først, slik at den kan avlaste Drammen stasjon under ombyggingen. Sporene på Drammen stasjon skal heves med 40 cm. Denne hevingen gjelder hele sporområdet i begge ender av stasjonen.
-I henhold til planen skal spuntingen starte ved årsskifte 2021/2022 og vare i ca. to måneder. Arbeidene på Drammen stasjon vil foregå fra medio 2021-2024. Det er viktig å merke seg at intensiteten på arbeidet vil variere i de forskjellige fasene, understreket Sørheim.
Undergangen på Grønland vil kun bli stengt i korte perioder ved støping og omlegging av vann og avløp. Sundhaugbrua skal bevares, men må løftes en halvmeter. Sørheim fortalte også kort om hvordan arbeidet videre sørover skulle foregå med åpen byggegrop, miljøtunnel og løsmassetunnel.

Plassbehov
Hoved-riggområdet blir antakelig på Skamarken, og dette vil være i bruk hele perioden. I tillegg vil det være behov for andre områder i kortere perioder. Disse blir muligens plassert nord for Dr. Hansteins gate.

Skamarken etterpå?
–Vi vet ikke hva området skal brukes til etterpå. Vi vet bare at vi må ha et teknisk hus der, slo Sørheim fast.
–Det meste av Skamarken er regulert til grøntområde, den er bare midlertidig tatt i bruk til hensetting. Vi ser for oss at dette blir et grøntområde, sa Liv Marit Carlsen fra Drammen kommune.

Transport og trafikk
De frammøtte var naturlig nok opptatt av transporten.
–Vi vet ennå ikke hvor massene skal deponeres, understreket Sørheim.
Det ble reist spørsmål om anleggstrafikken vil bli en stor belastning i Langes gate. Bane NOR svarte at trafikkbelastning fra anleggstrafikken antas å være liten, og at det ikke er noen planer om å stenge gater rundt anleggsområdet i byggeperioden.
–Det er ikke så mye masser som skal inn og ut av anlegget på Drammen stasjon. Mengdene må vi komme tilbake til senere. Men det blir også en del transport inn av leveranser til anlegget, sa Sørheim
Det er svært viktig for Bane NOR å finne gode trafikksikkerhetstiltak. Dette må det finnes gode løsninger for i samarbeid med politiet og Vegvesenet.

Togtrafikken
I utgangspunktet vil togtrafikken gå som normalt i anleggsperioden, med unntak av bruddperiodene der det ikke er togtrafikk. I perioder med stopp i togtrafikken blir det satt opp buss for tog. NSB lager planer for hvordan buss for tog kan avvikles i disse periodene.

Støy og støv
–Det blir støy, slo Sørheim fast. Bane NOR vil følge gjeldende retningslinjer. (T1442, krav fra kommunelegen etc.). Det legges opp til at arbeidene skal gjennomføres på dagtid som vil si mellom 07-19. I enkelte perioder vil det være behov for å arbeide utover disse tidene. Eksempel på dette kan være bruddperioder, der togtrafikken er stoppet. For naboer som får store ulemper med nattarbeid, kan kompenserende tiltak være f. eks hotellovernatting. Sørheim oppfordret beboere med særskilte behov – for eksempel folk som jobbet natt og er avhengige av å sove på dagen – til å ta kontakt med prosjektet når det nærmer seg anleggsstart. Bane NOR er i gang med å lage støyberegninger for prosjektet i både anleggsfase og permanent-fase, og vil gjennomføre nødvendige tiltak dersom det er behov for dette. Dette kan være tiltak som støyskjermer, bytte vinduer etc. Det vil også monteres støymålere i byggeperioden. Støymålinger utføres av uavhengige firmaer.
Det vil gjennomføres diverse tiltak mot støv. Anleggsområdet og anleggsvei asfalteres. Areal og veier vaskes ved behov. 

Rystelser og setninger
Bane NOR fikk spørsmål om nye spor vil dempe rystelser fra togtrafikken.
– Dette kan vi ikke svare på konkret nå. Det skal skiftes underbygning (masseutskifting), samt lages nytt spor, så forholdene vil antagelig bli bedre enn de er i dag, mente Sørheim.
Det blir lavere hastighet på togene i anleggsperioden, men utbyggingen gjøres jo for å få et raskere og mer effektivt tognett, så da blir hastigheten minst like høy som i dag.
Alle bygninger nærme anleggsplassen vil tilstandsregistreres før anleggsstart, og det settes setningsbolter, som måles inn jevnlig, på byggene.

Grunnerverv
Grunnerverver Martin Mikaelsen redegjorde for de forskjellige typene av grunnerverv. 

–Likebehandling er et viktig prinsipp. Alle berørte skal behandles likt, uansett hvem som er grunnerverver, eller hvor de bor. Vi forsøker alltid å fremforhandle frivillige avtaler, ekspropriasjon er siste utvei, konstaterte Mikaelsen. Det er foreløpig ingenting som tyder på at det er behov for erverv av boliger ved Drammen stasjon. I utgangspunktet holder prosjektet seg innen for Bane NORs egen grunn. Anleggsområdet ligger på nordsiden av Dr. Hansteins gate. Grunneierne som blir berørt vil bli kontaktet av Bane NORs grunnerververe. Det pågår for tiden utarbeidelse av grunnervervstegninger, som vil konkretisere dette mer. Prosessen med å kjøpe boliger starter i 2017.

Kommunens rolle
–Skamarken er regulert til grøntområde, den er bare midlertidig tatt i bruk til hensetting, informerte Liv Marit Carlsen fra Drammen kommune.
– Vi ser for oss at dette blir et grøntområde. Når det gjelder Bybrua ser kommunen på muligheten for å bytte ut hele brua, sa Carlsen. Hun informerte også om at hun hadde en koordineringsrolle mellom forskjellige prosjekter i Drammen – deriblant vei og jernbane.
–Drammen kommune koordinerer alle store samferdselsprosjekter, for å sikre at anleggsgjennomføringen ikke skaper uforholdsmessig store problemer i Drammen, sa Carlsen. Hun bekreftet også at det er byggeplaner for et hotell mellom de to påtenkte riggområdene i Dr. Hantseins gate.

Kommunikasjon
Kommunikasjonsrådgiver Anne Mette Storvik opplyste at det er gjort en større omlegging av Internettsidene til prosjektet.
–Vi har også laget en facebookside, og vil oppfordre alle til å følge denne. Vi vil legge ut sak på facebook hver gang vi legger ut noe på Internett, så det er en fin måte å bli varslet på, understreket hun. Faceboooksiden heter «Bane NOR: Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen».
Det kom kommentarer om at nattarbeid er blir varslet veldig sent ved andre, tidligere prosjekter.
–Nattarbeid skal varsles i god tid, og ikke dagen før, sa Storvik.
Hun opplyste om at prosjektet skal vurdere ulike systemer for sms-varsling når det blir behov for å gi kjappe og direkte meldinger.
–Det vil også bli flere ansatte til å følge opp kommunikasjon og berørte, innskjøt prosjektsjefen.


……………………..Diverse spørsmål og svar…………………

- Hvor kommer sporvekslene i Jernbanegaten?
Svar: Sporvekslene vil flyttes litt nærmere Kreftings gate. I tillegg blir det montert bevegelige kryss som ikke støyer så mye.
- Er byggetiden som er angitt realistisk?
Svar: Ja, byggetiden er realistisk og Bane NOR planlegger framdriften ut i fra denne tidsplanen.
- Er det laget kostnadsestimat for anlegget?
Svar: Ja, kostnadene er pr. nå estimert til ca. 10 mrd. NOK.
- Hva betyr KDP? Svar – KDP er forkortelse for kommunedelplan.
- Blir høyden på plattformer (perronger) hevet mye i forhold til dagens situasjon? Dette kan være problematisk i forhold til vanninntrenging i garasjer og boder som ligger mot plattform 1 på vestsiden av bybrua.
Svar: Alle forhold rundt dette er ikke detaljert ennå, men vil besvares når reguleringsplanen er klar og legges ut på høring.
- Hvor ofte vil sporvekslene benyttes i døgnet i forhold til hvordan situasjonen er i dag?
Svar: Dette har vi ikke tallet på nå, men skal undersøke saken nærmere. Dette vil også henge sammen med trafikkutvikling og framtidig rutetabell.
Kommentar: Når sporene heves vil vi som bor i første etasje merke støyen mer.
Kommentar: Det er garasjeanlegg i Langes gate.