Nabomøte Danvik/Strøm

Det var stor interesse fra naboer og berørte på Danvik/Strøm, da Bane NOR presenterte hvordan etableringen av det nye dobbeltsporet vil berøre dem. I anleggsperioden blir arbeidene svært merkbare i området, men ulempene skal begrenses så mye som mulig.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Rundt hundre mennesker møtte opp på informasjonsmøte om planene for Danvik/Strøm i Drammen 8. november. Der presenterte Bane NOR detaljer fra arbeidet som skal gjøres, og kunne fortelle at nabolaget vil oppleve mye ulempe når den nye tunnelen mellom Drammen og Kobbervikdalen skal etableres.

Det vil bli både støy og støv, og mange naboer uttrykte bekymring for dette. Rådgiver Svein Sørheim fortalte at entreprenøren må forholde seg til kravene i støyforskriften (T-1442), og at det vil bli satt opp støyskjermer rundt de forskjellige anleggs-/riggområdene. I tillegg vil det bli aktuelt med støydempende tiltak på de enkelte bygningene rundt anleggsområdet, som for eksempel nye vinduer.

Sørheim sa at det ikke er planlagt for støyende arbeider om natten, men understreket at anleggsperioden vil innebære mye ulempe for nabolaget, selv om arbeidene skjer på dag- og kveldstid og man har på plass støydempende tiltak.

Når det gjelder støv, så kommer det til å bli gjort flere tiltak, som asfaltering av anleggsveier og riggområder, samt hyppig feiing og vask av gater. Dette gir erfaringsmessig god effekt på støvproblemer.

Oversiktsbilde som viser hvor tunnelen skal gå under Danvik/Strøm

Arbeidene

Tunnelinnslaget vil gå nedenfor Smithestrøm gård, og starten av tunnelen vil gå under et veletablert boligområde. Det skal graves ut en stor åpen byggegrop, og det vil bli omfattende arbeider med å bygge en 270 meter lang løsmassetunnel, noe som sjelden bygges i Norge.

Etableringen av en byggegrop vil bli støyende, og vil innebære mye såkalt spunting for å stive opp veggene i gropen. Heldigvis ser det ut som om det ikke blir nødvendig med slagspunt, altså at stålplater bankes ned i bakken. I stedet vil det antagelig bli brukt rørspunt som bores ned i bakken, en prosess som ikke bråker like mye.

For å kunne bygge en løsmassetunnel er det nødvendig å stabilisere grunnen, som i stor grad består av hardt pakket morenemateriale. Det må injiseres sement i disse massene, og det innebærer at det må settes opp flere riggområder.

Du kan lese mer om løsmassetunnelen HER.

Når byggegropen er etablert og grunnstabilisering gjort, vil arbeidene med å drive tunnelen begynne. Dette arbeidet vil være langt mindre støyende.

Trafikken

Mange av de oppmøtte var bekymret for trafikksituasjonen, for både harde og mye trafikanter. Prosjektsjef i Bane NOR Hanne Anette Stormo kunne berolige med at det et viktig prinsipp å ikke stenge noen veier. I enkelte tilfeller kan det bli nødvendig å stenge en vei midlertidig, da vil det bli etablert alternativ vei, for både bilister og gående/syklende.

Det skal etableres et eget trafikksikkerhetsforum for at sikkerheten til trafikantene blir ivaretatt. Det gjelder selvsagt spesielt barn og unge, og deres gangmønster skal analyseres for å ha et godt underlag for disse planene, fortalte Stormo.

Alle endringer i trafikkmønster vil bli varslet i god tid når anleggsperioden er i gang.

Fremdrift og tidsplan

Bane NOR gjør for tiden siste finpuss på reguleringsplan for prosjektet, som skal oversendes Drammen kommune for godkjenning. I forbindelse med dette vil det bli gjennomført en høringsrunde, der alle er velkomne til å komme med innspill til reguleringsplanen. Det vil bli informert nærmere om hva dette innebærer når høringsrunden begynner.

Når reguleringsplanen er vedtatt kan arbeidet med byggeplan, kontrahering av entreprenører og lignende begynne. Det er planlagt at byggearbeidene skal begynne i 2019, med enkelte forberedende arbeider i 2018.

Når det gjelder de mest støyende arbeidene i Danvik/Strøm-området, vil etableringen av byggegrop finne sted fra 2019 til 2021, og byggingen av løsmassetunnel fra 2020 til 2022. Det er viktig å understreke at det ikke vil være støyende arbeider hver dag i hele denne perioden, men at det vil gå opp og ned. Bane NOR kommer til å informere løpende om disse arbeidene når de finner sted.

Informasjon

Bane NOR er opptatt av å gi berørte og interessenter så god og nøyaktig informasjon som mulig. Vi tar svært gjerne imot innspill, kommentarer og spørsmål til arbeidene våre. Vi anbefaler å følge oss på Facebook, der alle saker som publiseres av prosjektet blir lagt ut.

Det vil også bli gitt SMS-varsler og fysiske varsler, samt avholdt nabomøter, når det er behov for det.