Nå starter vi arbeidet med reguleringsplanen

Varsel om oppstart av reguleringsplan og forhandling om utbyggingsavtale for nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen og Drammen - Gulskogen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) oppstart av planarbeid for detaljregulering av dobbeltspor på strekningen Drammen – Kobbervikdalen og Drammen - Gulskogen i Drammen kommune.

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 17-3 og 17-4, kunngjøres det samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Framdrift
Kommunedelplan for dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen ble vedtatt av bystyret i Drammen kommune 20.12. 2016. Planområdet for detaljreguleringen tilsvarer i hovedsak området som er båndlagt i kommunedelplanen for korridoralternativet «Vest for Nybyen under samlet» - se kart.

Innenfor planområdet skal det utarbeides forslag til reguleringsplan. I følge gjeldende framdriftsplan vil forslaget til reguleringsplan bli lagt ut på høring og offentlig ettersyn høsten 2017. Det forventes vedtak i bystyret i 2018. 

Beskrivelse av tiltaket
Reguleringsplanen omfatter bygging av nytt dobbeltspor i tunnel for Vestfoldbanen mellom Drammen og Kobbervikdalen, dobbeltspor for Sørlandsbanen mellom Drammen og Gulskogen, og ombygging av Drammen stasjon og Gulskogen stasjon. Utbyggingen er en del av InterCity-prosjektet som forutsetter at sammenhengende dobbeltspor nord for Tønsberg står ferdig i 2024.

Formål
Formålet med planen er å regulere arealer til jernbaneanlegget. Reguleringsplanen skal gi grunnlag for grunnerverv, avklare nødvendige detaljer som atkomster, over-/underganger, konstruksjoner, fastsette nødvendige krav til utforming og hensyn til omgivelsene, herunder støytiltak og andre miljøtiltak. Planen skal ivareta både anleggsfasen og en framtidig permanent situasjon.

Medvirkning
Det vil bli invitert til informasjons- og dialogmøter med berørte grunneiere, beboere, skoler og interessegrupper. Møtene vil bli varslet ved brev, gjennom aviser og på nettsiden til Bane NOR.

Trykk på kartet for å se stor PDF (1,8 MB)

Innspill
Vi vil gjerne ha innspill – så raskt som mulig - innen 31. mars - på ting som kan ha vesentlig betydning for planarbeidet. Disse kan sendes:

  • postmottak@banenor.no
  • Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar
    Merk innspillene med "Drammen-Kobbervikdalen, høringsuttalelser til oppstart reguleringsplan".

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til:
Bane NOR SF (tidligere Jernbaneverket) Utbyggingsprosjekter Vest:

Spørsmål angående grunnerverv kan rettes til:

Drammen kommune:

Dokumenter
Vedtatt kommunedelplan og utførte utredninger ligger på nettsidene til Bane NOR (tidligere Jernbaneverket): www.banenor.no/drammen-kobbervikdalen og på nettsidene til Drammen kommune: www.drammen.kommune.no