Møtte de mest berørte i Smithestrømsveien

Torsdag 21. september var de 14 mest berørte naboene i Smithestrømveien invitert til møte med Bane NOR. Åtte personer møtte opp.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Dette møtet var med de naboene som er mest berørt av anleggsarbeidet med løsmassetunnelen, og som vil få tilbud om innløsning av hele eiendommen.

Rådgiver Svein Sørheim presenterte utdrag av reguleringsplanen og forklarte prosessen.
–Vi har ikke endret trasé siden siste møte, understreket han. Han viste en skisse over hva som ville bli båndlagt som anleggsområde, men understreket at Bane NOR har «tatt i litt» for å være sikker på å ha nok plass.
–Det er viktig at vi ikke snevrer inn for mye, og binder handlingsrommet for entreprenøren, sa Sørheim.

Nytt
Nytt for beboerne var at gangtrafikken via Kamelen ikke skal gå over byggegropa, men på en midlertidig gangvei mellom bolighusene opp til Professor Smiths allé. Dette betyr lengre, men tryggere, gangvei.


–Dette er av trafikksikkerhetsgrunner. Vi vurderer å gjøre gangveien fire meter bred, slik at to hus kan bruke den som kjørevei til eiendommen sin, forklarte Sørheim. Han oppfordret møtedeltakerne til å komme med skriftlige innspill når reguleringsplanen legges ut på høring.

Byggegrop
–Det blir en ca. 20 meter dyp åpen byggegrop i området ved bebyggelsen i Smithestrømveien. Det blir mye spunting, men i dette området vil det benyttes en boret spunt i stedet for «vanlig» spunt som slås ned i bakken. Å innstallere boret spunt støyer mindre og man slipper dunk-dunk-lyden, forklarte Sørheim. Det skal også installeres jet-peler i bunnen av byggegropen for å tette byggegropen og hindre grunnvannssenking i området. Bane NOR vurderer å kreve at entreprenøren bruker mobil støyskjerming rundt boreriggene. Etter planen kan den åpne byggegropen fylles igjen allerede i 2022.

Støy
Sørheim viste fram et støysonekart, basert på ekvivalent støy, altså støyen fordelt over døgnet.
–Støytoppene vil bli betraktelig høyere. Anleggsarbeidet bråker og støver, så det er ingen tvil om at det blir en ulempe for naboene, sa Sørheim.
Bane NOR vil kreve at entreprenøren støyer minst mulig. Det er sannsynlig at det vil bli jobbet fra 07-19 i dagsonen fordi det ellers er vanskelig for entreprenøren å følge støyforskriften.

Støy i anleggsfasen fra den åpne byggegropa. Orange = 60 dbA, Gul = 55 dbA.

Strukturstøy
Sørheim forklarte at det også måtte gjøres tiltak mot framtidig strukturstøy fra
togene.
–Strukturstøy er støy som kommer fra skinnegangen og som går gjennom massene og
opp til rom i underetasjen. Lyden oppfattes likevel som vanlig luftoverført
støy. Vi gjør tiltak under sporene i tunnelen av hensyn til alle som bor i
området. Det er mulig at det også må gjøres tiltak under sålen på de husene som
eventuelt skal bygges opp igjen, fortalte Sørheim.

Sone rundt tunnelen
Grunnerverver Magnus Billing forklarte at Bane NOR må sikre seg en sikkerhetssone rundt den ferdige tunnelen på 15 meter. Rundt tverrslag o.l. holder det med 10 meter.
–Dette er ikke noe hinder for vanlige formål, men vi må ha kontroll på hva som skjer i dette området. Vi kan ikke risikere at noen borer en energibrønn tvers gjennom betongtaket, forklarte Billing.

Når rives husene?
­–Vi prøver å utsette det så lenge som mulig, sannsynligvis snakker vi om siste halvdel av 2019, men kan ikke love noe mht. tidspunkt, sa Sørheim.

Forberedende arbeid
­–Vi har en høyspentkabel som må flyttes, pluss at vi må bygge nytt teknisk hus og koblingshus. Vi må ha en midlertidig anleggsvei for å komme fram til jernbanen, så denne blir det første vi går i gang med, sa Sørheim. Dette blir allerede i 2018.
Før byggingen starter, skal det monteres setningsmålere på alle hus i området. Det skal også foretas bygningsbesiktigelse, dette blir så nært opp til anleggsstart som mulig.

Forhandlinger
Magnus Billing viste på kart hvilke boliger Drammen kommune har kjøpt og gitt tilbud. Billing opplyste at Bane NORs forhandlinger om innløsning av boliger i Smithestrømveien kan starte allerede nå, høsten 2017.
–Vi er opptatt av å få til minnelige ordninger, og å behandle alle likt. Boligene skal kjøpes for det som ville vært markedsverdi uten påvirkning av våre planer for området, sa Billing. Han opplyste om at det også kunne inngås avtaler om gjenkjøpspris ved spesielle årsaker, f. eks dersom huset er ombygd for å være tilpasset funksjonshemming.
–Markedsverdien baserer seg på to takster, og gjelder for tidspunktet når vi erverver. Det er mulig å selge nå, men bo i det en god stund framover. Vi kan betale ut kjøpesum ett år før utflytting. Vi dekker dokumentavgift, utgifter til flytting og sakkyndig, sa Billing. Han anbefalte beboerne å skaffe seg en advokat så fort som mulig, for å få støtte av vedkommende under forhandlingene. Beboerne står fritt i valg av advokat, men vedkommende skal ha kunnskaper om denne problemstillingen, og Bane NOR skal godkjenne timespris og sette rammer for omfanget.
–Det er en fordel for alle parter om dere kan bli enige om å bruke samme advokat, sa Billing.
Han opplyste at Bane NOR har håp om å få i havn avtaler med de mest berørte før jul.
–Det er ikke noe problem å inngå kjøp før jul, men vi har ikke penger å utbetale før i 2018, understreket Billing.

Midlertidig bolig
–Det er mulig å flytte ut i de verste periodene av anleggstiden. Vi har ingen erstatningsboliger på hånden, dette må folk ordne selv. Men Drammen kommune har flere boligeiendommer i området, og de naboene som blir mest berørt av utbyggingen kan kontakte Drammen kommune for å avklare muligheten for kjøp eller leie av disse, opplyste Billing.