Mindre utvidelse av reguleringsområde

Bane NOR varsler mindre utvidelser av reguleringsplanområdet for nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen og Drammen – Gulskogen. Årsaken til utvidet reguleringsområde er ytterligere behov for areal enn opprinnelig antatt. Alle berørte grunneiere har fått informasjon i posten.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Reguleringsplanen skal gi grunnlag for grunnerverv, avklare nødvendige detaljer som atkomster, over-/underganger, konstruksjoner, fastsette nødvendige krav til utforming og hensyn til omgivelsene, herunder støy- og andre miljøtiltak. Planen skal ivareta både anleggsfasen og en framtidig permanent situasjon.

På kartene (under) er det markert en del flater med grønn og blå farge. Grønn farge angir området som ble varslet i februar 2017. Blå farge angir flater med utvidet område, og hver av flatene er gitt unike nummer. Dette varsel gjelder for områdene med blå farge.

Gulskogen

Sundland

Strømsø

Danvik

Danserud

Gunnerud

Skoger

Nr Årsak til utvidet varsling
1 adkomst fra offentlig vei til   jernbane.
2 adkomst fra offentlig vei til   jernbane.
3 Adkomst fra offentlig vei til jernbane   og anleggsområde.
4 forankring av konstruksjoner i   undergrunnen.
5 anleggsarbeider for utvidelse av Baker   Thoens Allé og etablering av transformator
6 fundamentering av konstruksjon for   undergangen i Baker Thoens Allé.
7 etablering av ny undergang i   Vintergata, og omlegging av ny adkomst til naboeiendommer.
8 adkomst fra offentlig vei til   jernbanen, samt ny undergang til Vintergata.
9 utvidet anleggsområde.
10 forankring av konstruksjoner i   undergrunnen ved Sundhaugen og etablering av overvannsledning og kabler.
11 adkomst frem til jernbanen og   anleggsområde, og etablering av VA ledning og høyspentkabel.
12 utvidet anleggsområde for VA ledning.
13 restriksjonsone omkring ny   jernbanetunnel.
14 adkomst fra offentlig vei frem til   jernbanen.
15 konstruksjoner i undergrunnen.
16 adkomst frem til jernbanen,   midlertidig gangvei og endring av Grønlandsundergangen. 
17 adkomst frem til jernbanen fra   offentlig vei.
18 siktlinje for avkjørsel til   anleggsområde.
19 siktlinje for adkomstvei frem til   beredskapsplass.
20 utvidelse av beredskapsplass.
21 utvidet adkomst til anleggsområde.
22 utvidet adkomst til anleggsområde.
23 utvidet adkomst til anleggsområde.
24 utvidet anleggsområde.
25 utvidet anleggsområde.
26 siktlinje for avkjøring til   anleggsområde.
27 utvidet anleggsområde.
28 utvidet anleggsområde.
29 utvidet anleggsområde.
30 utvidet anleggsområde.
31 utvidet anleggsområde og adkomst frem   til jernbanen.
32 Adkomst til anleggsområde.

Medvirkning I følge gjeldende framdriftsplan vil forslaget til reguleringsplan bli lagt ut på høring og offentlig ettersyn høsten 2017. Det vil bli invitert til informasjons- og dialogmøter med berørte grunneiere, beboere, skoler og interessegrupper ved offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan. Møtene vil bli varslet ved brev, gjennom annonser i avisen og på nettsiden til Bane NOR.

Spørsmål angående grunnerverv kan rettes til Magnus Billing:  magnus.billing@banenor.no   tlf. 984 81 504