Løsmassetunnel

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR foreslo – og det ble vedtatt – å bygge en ca 275 meter lang såkalt løsmassetunnel i overgangen mellom dagsone og fjell i området Danvik, nedenfor Smithestrøm. Å bruke en løsmassetunnel i stedet for åpen byggegrop hele veien, reduserer antallet boliger som blir berørt i anleggsperioden. Det må likevel nødvendigvis bli en byggegrop før løsmassetunnelen: Vi må ha et sted å arbeide, og et sted å ta ut massene fra tunnelen.

Klikk på illustrasjonene hvis du vil se større versjon i PDF.

 


Hva er en løsmassetunnel?
Dette er en tunnel som går gjennom masser som ikke er fjell. For å kunne bygge en løsmassetunnel, må man forsterke massene ved å sprøyte inn lyntflytende betong (injisering). Deretter kan man forsiktig begynne å grave ut tunnelen. 

Arbeidet tenkes utført fra injiseringskummer som er gravd ned i terrenget.Fra kummene bores og installeres rør som benyttes til å injisere masse i området rundt tunnelen, for på denne måten å tette og forsterke massene rundt den fremtidige løsmassetunnelen.Vi vil forsøke å plassere injiseringskummene slik at de i minst mulig grad berører de mest attraktive delene av eiendommene over og ved siden av tunnelen.

Bit for bit
Tunnelen graves ved at tunneltverrsnittet deles i flere mindre deltverrsnitt, som fortløpende sikres midlertidig. Det installeres forbolter og settes stålbuer som midlertidig sikring mens tunnelen drives. Etter at tunnelen er ferdig utgravd og midlertidig sikret, støpes en permanent betongkonstruksjon omsluttet av en vanntett membran.

 

Eksempel på portal for løsmassetunnel i åpen byggegrop.

Varighet
• Etablering av byggegropen nord for Konnerudgata tar ca to år.
• Arbeidet med etablering og injisering i boligområdet tar ca ett år.
• Byggingen av løsmassetunnelen skjer etter at injiseringen er ferdig, og tar ca ett år.

Antatt framdrift

2019-2020
• Tilrigging og anleggsvei
• Riving av 2-3 boliger
• Spunting av åpen byggegrop
• Graving og avstiving innvendig i åpen byggegrop
• Professor Smiths allé på midlertidig bro
• Massetransport

2021
• Bygging av injeksjonskummer
• Injisering av masser
• Bygging av betongkonstruksjon nord for Konnerudgat

  

2022
• Bygging av løsmassetunnel
• Massetransport
• Tilbakefylling av masser over kulvert
• Tilbakefylling injeksjonskummer
• Opprydding i riggområder Danvik
• Professor Smiths allé tilbake som før

2023-2024
• Nedrigging
• Sporbygging i tunnelen
• Bygging av elektrotekniske anlegg i tunnelen
• Testing og klargjøring for togtrafikk