Kobbervikdalen, Stillerud og Skoger

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Flyfoto fra april 2017: Anne Mette Storvik, Bane NOR
Vi understreker at de skissene og teksten som presenteres nå er foreløpige. 

Fjelltunnelen er over seks kilometer lang og må ha flere tverrslag («arbeidstunneler», «angrepspunkter») for å bli ferdig til planlagt tid. Tunnelen drives også fra sørenden, men ikke fra nord.

Fargene angir graden av anleggsintensitet/støy og dermed ulemper for omgivelsene.
De mørke orange fargene angir intensiv og støyende aktiviteter, eksempelvis som sprengning, spunting, eller lignende.
De grønne fargene angir lite (og enda mindre) transport inn- og ut av tunnelen og lite aktivitet på riggområdet.
De grå feltene er antatt stans i togtrafikken.

Riggområder

Hovedriggområde for tverrslag ved Danserud.

Hovedriggområdet for entreprenøren vil være på Skoger. Vi antar entreprenøren vil ha boligbrakker her.
Et riggområde for tunneldrift må minimum ha:

  • Verkstedhall for vedlikehold av anleggsutstyr.
  • Lagerhall for materialer til tunneldriften.
  • Renseanlegg for driftsvann, diverse containere.
  • Anleggskontor, parkeringsplasser
  • Manøvreringsareal.
  • Riggområdet i Kobbervikdalen vil ha minimum av utstyr.

Anleggsvifter plasseres inne i tunnelltverrslaget og støydempes. Omlasting og mellomlagring av tunnelmasser skjer i tunnelen.

Transport

Slik det ser ut nå (september 2017), skal massene fra sprengningen av hovedtunnelen kjøres bort fra Gulliksrud via Dråpen.

Evakueringstunnel ved Gunnerud

Tunnelen drives innenfra, masser tas ut på Skoger. Det er trolig ønskelig med atkomst i forbindelse med jernbanetekniske arbeider.

Rigg for tunneldriving på Skoger


Fargene angir graden av anleggsintensitet/støy og dermed ulemper for omgivelsene.
De mørke orange fargene angir intensiv og støyende aktiviteter, eksempelvis som sprengning, spunting, eller lignende.
De grønne fargene angir lite (og enda mindre) transport inn- og ut av tunnelen og lite aktivitet på riggområdet.
De grå feltene er antatt stans i togtrafikken.

Arbeidstid
Normal arbeidstid i tunnel er fra kl. 0600 til kl. 0200 (101 t/uke).
Salvesprengning og massetransport kl. 0700-2300.
Kun stille aktiviteter i tunnelen om natten.

Massetransport
Totalt sprengsteinsvolum er ca. 350.000 m3 fra Kobbervikdalen. 
Fordelt på 2 år utgjør dette ca. 150 ÅDT (ca. 3-5 % økning på Holmestrandveien).
Totalt sprengsteinsvolum er ca. 200.000 m3 fra Skoger.
Fordelt på 2 år utgjør dette ca. 100 ÅDT (ca. 4-10 % økning på hhv. Holmestrandveien og Gundesølina).

Anleggsarbeid på Skoger – Stillerud

Ny jernbanebru over E18

Ny bru over E18 bygges i to etapper. I anleggsfasen må E18 legges om mot nord.

Ombygging av Gundesølina bru

Anleggsarbeid på Stillerud

Nytt dobbeltspor flyttes noe lengre fra bebyggelsen. Anleggsatkomst mellom vei og jernbane. Ombygging i to hovedfaser.