Gulskogen-området

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Vi i Bane NOR har stor forståelse for at det er et stort informasjonsbehov i de områdene som er berørt av utbyggingen. Bane NOR har derfor vært ute og møtt naboer og berørte på til sammen syv kveldsmøter. Vi understreker at de skissene og teksten som presenteres nå er foreløpige.

Bearbeiding av planene går fram til sommeren 2017, så det er viktig å gi Bane NOR innspill. Bane NOR håper å få sendt reguleringsplanen ut på høring i løpet av høsten 2017.

Kort oppsummert: Det skal bygges nytt dobbeltspor fra Drammen stasjon til Gulskogen stasjon, og sistnevnte skal bygges fullstendig om for å øke kapasiteten. Det blir plattformer for lange tog til alle fire spor, og bedre togtilbud til Gulskogen.

Arbeidene på Gulskogen byr på utfordringer. Det er trangt, og arbeidene må foregå etappevis for at trafikk på vei og bane kan foregå samtidig med anlaggsarbeidet.

Baker Thoens allé

Kommunen planlegger å utvide Baker Thoens allé til firefeltsvei, med gang- og sykkelvei på begge sider. Veien skal senkes med en meter for å få god nok klaring til jernbanebrua. Bane NOR planlegger for å kunne opprettholde biltrafikken og ett felt for myke trafikanter gjennom hele anleggsperioden.


Slik skal Baker Thoens allé bli til slutt.

Arboalléen – Vintergata
Arboalléen har i dag en noe medtatt undergang under jernbanesporene. Undergangen må utvides hvis den skal brukes videre, men Drammen kommune har et ønske om å stenge denne og heller lage en ny undergang i Vintergata. Eventuell ny kulvert i Vintergata skal da kun ha gang- og sykkeltrafikk. Dette er ikke et tiltak som genererer mer biltrafikk i Vintergata forbi Gulskogen skole.

Rødgata
Kulverten i Rødgata må utvides. Dette er enkle arbeider, som bare tar noen måneder. 
Kulverten ble riktig nok bygget slik at den skulle romme to spor, men på den tiden eksisterte ikke planene om at Gulskogen stasjon skulle utvides til fire spor med 350 meter lange plattformer. Overgang fra fire til to spor forskyves derfor vestover mot Rødgata og krever større bredde. Av hensyn til trafikk inn og ut fra Sundland kan ikke plattformene forskyves østover. Prosjektet Drammen-Kobbervikdalen bygger dobbeltspor ca. 200 meter forbi Rødgata. Prosjekt for dobbeltspor mot Hokksund vil føre dobbeltsporet videre derfra.

Riggområder

Slik ser Bane NOR i dag for seg riggområdene på Gulskogen.

 
Slik ser Bane NOR for seg at transporten skal foregå. Det er ikke avklart hvor massene skal deponeres.

Grunnerverv
Det er foreløpig ingenting som tyder på at det er behov for erverv av boliger på Gulskogen, det er mer aktuelt med erverv av deler av næringseiendommer. Når det gjelder erverv av næringseiendommer, eller deler av slike, er det ofte snakk om erstatning for salgsverdi eller bruksverdi basert på avkastning. Vi dekker juridisk bistand, både ved forhandlinger om erstatning og i et eventuelt skjønn.