Generelt om anleggsarbeidet

På denne siden har vi samlet litt generell informasjon om anleggsdriften som gjelder uavhengig av hvilket lokalområde arbeidet foregår i.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Togtrafikken
I utgangspunktet vil togtrafikken gå som normalt i anleggsperioden, med unntak av bruddperiodene der det ikke er togtrafikk. I perioder med stopp i togtrafikken blir det satt opp buss for tog. NSB lager planer for hvordan buss for tog kan avvikles i disse periodene.

Veitrafikk
I utgangspunktet skal alle veier være åpne hele tiden. Hvis noe må stenges i korte perioder, skal det være alternative ruter tilgjengelig. Bane NOR skal ta hensyn til framkommeligheten for myke trafikanter, f. eks foreldre med barnevogn. Myke trafikanter skal prioriteres. Massetransport på boliggater minimeres.

Anleggsområder
Bane NOR skal ha møter med skoler og barnehager i forkant og kartlegge situasjonen. Anleggsområder blir gjerdet inn. Det blir lagt vekt på å skjerme myke trafikanter. Bane NOR skal følge alle retningslinjer for slik anleggsvirksomhet, og alle hus som kan bli berørt skal kartlegges og dokumenteres i forkant.

Generelt om støy og støv
Det blir støy og støv. Bane NOR vil følge gjeldende retningslinjer: T1442, krav fra kommunelegen etc. Det vil gjennomføres diverse tiltak mot støv. Anleggsområder, riggområder og anleggsveier i nærområdene til anlegg asfalteres (så mye som mulig). Der det er mulig, skal lastebiler som transporterer masser spyles før de forlater anlegget. Tette gjerder settes opp rundt anleggsområdene for å dempe støvplagen for naboer.
Lokale veier kostes etter behov.

Det legges opp til at arbeidene skal gjennomføres på dagtid som vil si mellom 07-19. I enkelte perioder vil det være behov for å arbeide utover disse tidene. Eksempel på dette kan være bruddperioder, der togtrafikken er stoppet. For naboer som får store ulemper med nattarbeid, kan kompenserende tiltak være f. eks hotellovernatting.
Beboere med særskilte behov – for eksempel folk som jobbet natt og er avhengige av å sove på dagen – bør ta kontakt med prosjektet når det nærmer seg anleggsstart. Bane NOR er i gang med å lage støyberegninger for prosjektet i både anleggsfase og permanent-fase, og vil gjennomføre nødvendige tiltak dersom det er behov for dette. Dette kan være tiltak som støyskjermer og/eller gjøre støytiltak på de nærmeste husene. Man kan også plassere brakker og lagerhaller slik at de virker støyskjermende. Det vil også monteres støymålere i byggeperioden. Støymålinger utføres av uavhengige firmaer.

Hvor godt vil togene høres når trafikken er satt på i tunnelen?
Svaret avhenger ar hvor langt det er fra tunnelen og opp til/bort til boligen. Generelt kan det sies at banen skal tilfredsstille norsk standard m.h.t. såkalt «strukturstøy» Ved behov støyisolerer man under skinnegangen.

Deponier
Det er strenge krav til steinmasser som skal tippes i sjø. Det er blant annet strenge krav til innhold av plast fra elektroniske tennere og lignende.

Trafikksikkerhet
Det er svært viktig for Bane NOR å finne gode trafikksikkerhetstiltak (for eksempel lysregulering, trafikkdirigent etc). Det må finnes gode løsninger i samarbeid med skoler, barnehager, kommunen, politiet og Vegvesenet. Det ert også svært viktig at trafikksikkerhetstiltak blir formidlet videre fra hovedentreprenør til underentreprenører.

Generelt om opprydding
Både veier, eiendommer og andre arealer blir tilbakeført – så godt det lar seg gjøre. Store trær lar seg vanskelig erstatte.

Kommunikasjon
Internettsidene til prosjektet er lagt om og bearbeides fortløpende for å gi svar på aktuelle spørsmål. Prosjektet har fått egen facebookside som heter «Bane NOR: Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen». Varsling og/eller informasjon på papir i postkasse beukes ved behov.
Prosjektet skal vurdere ulike systemer i anleggsfasen for sms-varsling når det blir behov for å gi kjappe og direkte meldinger.