Møtte FAU og rektor på Gulskogen

Tirsdag 28. april fikk Bane NOR og en representant fra Drammen kommune komme på et FAU møte ved Gulskogen skole og fortelle om prosjektet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR er opptatt av å få i gang et samarbeid, både for å få innspill til planleggingen, og med tanke på framtidige sikkerhetstiltak i forbindelse med den kommende jernbaneutbyggingen.

Planleggingssjef Sverre Lerbak redegjorde for bakgrunnen for prosjektet, og fortalte hva det er vi skal bygge. Han la vekt på det som omhandler nærområdet Gulskogen. Se egen side om Gulskogen.
-Byggetiden på Gulskogen stasjon er beregnet til i overkant av to år, sa Lerbak.
Med på møtet var også Liv Marit Carlsen fra Drammen kommune. Hun er en viktig brikke for Drammen, i og med at hun er koordinator for store prosjekt i Drammen. Og på Gulskogen er det flere aktører som skal bygge, både veier og næringseiendommer.

Anleggsrigger
Det ser ut til at Bane NOR kommer til å ha en anleggsrigg på «Ulobajordet», pluss en rigg for jernbaneteknikk nært skolen. Lerbak understreket at dette ikke betydde noen dramatisk trafikkøkning av tunge kjøretøy.
–Vi skal ikke ta ut masser (tunnelstein) her, og mye av materiellet vil komme på tog. Men noen tyngre kjøretøy vil det nok bli, sa Lerbak.

Anleggstrafikk
Det blir noe graving på Stasjonen, og en god del masser må byttes ut.
Det var bred enighet i FAU om at anleggstrafikken burde gå i Sundlandveien og ut Baker Thoens allé, ikke forbi skolen i Vintergata.
-Dette er en typisk ting som dere kan være med å påvirke, sa Carlsen.
Både Bane NOR og kommunen var klare på at det er en selvfølge å sikre skolevei og prioritere trafikksikkerhet.

Trafikk
Kamelen (gangbrua over dagens Vestfoldbane) opprettholdes. Alle eksisterende gangforbindelser og veiforbindelser opprettholdes i anleggsperioden. Etter utbyggingen vil flere tog få Gulskogen som start- eller endestasjon.

Parkering
Flere hevdet at parkeringskapasiteten på Gulskogens stasjon er sprengt, og det kom ønske om bedre bussforbindelse.
–Vi tar gjerne i mot innspill. Det er vurdert bedre bussforbindelse, men foreløpig setter trafikkproblemene på Baker Thons allé en stopper for dette. Veien må utvides først.

Baker Thons allé
-Baker Thons allé skal utvides til firefelts vei, men dette skjer etter at Bane NOR er ferdige med arbeidene på Gulskogen stasjon, opplyste Carlsen.
-Det blir så lange spor at vi må ha to underganger under sporene. Det blir tilgang til stasjonen fra Baker Thons allé. Gang- og sykkelveien langs senteret beholdes, sa Lerbak.
-Gang- og sykkelveien langs Baker Thons allé skal bli bredere, fem meter på begge sider. Det blir også større avstand mellom veibanen og brua, slik at det ikke blir høydebegrensninger for lastebiler som i dag, sa Carlsen.

Vintergata
Det var stor interesse for hva som skal skje med Rødgata og Vintergata.
Bane NOR opplyste at undergangen i Rødgata må bygges litt om fordi sporene blir 350 meter lange.
Kommunen vurderer å be om at Bane NOR stenger undergangen i Arboallèen, og i stedet bruker pengene på bygging av en ny undergang i Vintergata.
–Kommunen mener at Vintergata er et mer logisk sted å ha en undergang enn i Arboallén. Vi startet et forprosjekt på dette i fjor høst. Det er fysisk mulig å bygge en undergang her.

Høring
Bane NOR planlegger å legge reguleringsplanen ut til høring til høsten 2017.
–Det er to år fram til anleggs-start, og detaljeringsgraden på planene øker hele tiden. Det er kjempeviktig at lokalbefolkningen setter seg inn i planene og gir skriftlige innspill, understreket Carlsen.
–Vi er spesielt opptatt av å få innspill om hvor ungene ferdes, ikke bare skolevei, men også på kveldstid, understreket Edel Hovland Nordang, som er en av rådgiverne hos Norconsult.