Danvik/Strøm-området

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR
Vi i Bane NOR har stor forståelse for at det er et stort informasjonsbehov i de områdene som er berørt av utbyggingen. Bane NOR har derfor vært ute og møtt naboer og berørte på til sammen syv kveldsmøter. Vi understreker at de skissene og teksten som presenteres nå er foreløpige.

Bearbeiding av planene går fram til sommeren, så det er viktig å gi Bane NOR innspill. Bane NOR håper å få sendt reguleringsplanen ut på høring i løpet av høsten 2017.

Bane NOR foreslo – og det ble vedtatt – å bygge en ca 275 meter lang såkalt løsmassetunnel i overgangen mellom dagsone og fjell i området Danvik, nedenfor Smithestrøm. Å bruke en løsmassetunnel i stedet for åpen byggegrop hele veien, reduserer antallet boliger som blir berørt i anleggsperioden. Det må likevel nødvendigvis bli en byggegrop før løsmassetunnelen: Vi må ha et sted å arbeide, og et sted å ta ut massene fra tunnelen. Egen side om løsmassetunnelen

Uke 16 startet grunnerververne til Bane NOR runden blant de mest berørte naboene - i prioritert rekkefølge.
Så snart disse møtene er gjennomført, kommer vi til å legge ut mer informasjon på nettsidene.


Flere mulige traséer er vurdert.


Flere høyder på traséen er vurdert.

 

Dette er traséen under Danvik som planleggerne har mest tro på per i dag.De grønne fargene angir lite (og enda mindre) transport inn- og ut av tunnelen og lite aktivitet på riggområdet.

 

Figuren viser foreløpige planer for massetransport.

Prosjektet innebærer åpen byggegrop fram til Konnerudgata. Løsmassetunnelen går fra Konnerudgata og fram til fjellet. Fjellmassene fra tunnelen vil ikke bli tatt ut her, de vil bli tatt ut via tverrslag eller fra Kobbervikdalen. Massetransporten til og fra riggområdet på Nybyen vil være ca 13 000 lastebiler på to år, dvs. i snitt 27 lastebiler i hver retning per arbeidsdag i to år.

Tall fra Statens vegvesen:
ÅDT i Konnerudgata er 11000.
ÅDT i Professor Smiths alle er 7800.

(ÅDT=summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en vegstrekning (for begge retninger sammenlagt) gjennom året, dividert på årets dager, altså et gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde).

Den prosentvise trafikkøkningen pga. massetransport blir med andre ord marginal. Den prosentvise økningen av tungtransportandelen blir selvfølgelig noe høyere.

Togtransport til Holmen er ikke aktuelt
Massene som skal tas ut i området Sundhaugen og fram til bergtunnelen i Strømsåsen består av ulike typer jordmasser samt noe berg. Lengst i nord der åpen byggegrop krysser under inngående jernbanespor for Sørlandsbanen, er det leirmasser. Disse massene skal ikke kjøres til Holmen fordi Drammen havn ikke ønsker å deponere fine jordmasser i fjorden.  Slike masser er også dårlig egnet som byggegrunn. Videre oppover i åsen er det i hovedsak sand, men også noe silt samt grusmasser. Drammen havn vil heller ikke å ta imot fine jordmasser som silt og fin sand og disse massene må deponeres andre steder enn på Holmen. Innerst i løsmassetunnelen, mot bergtunnelen, skal det tas ut noe berg, men sprengsteinen utgjør et ubetydelig volum (ca. 5.000 m3) sammenlignet med det totale volumet på ca. 130.000 m3.

Det er ikke hensiktsmessig å etablere et eget transportopplegg til Holmen i form av togtransport når det aller meste av masseoverskuddet skal andre steder. Togtransport fra Sundhaugen til Holmen er dessuten ikke rett fram slik det kan synes. Det er bl.a. ikke aktuelt å utnytte ett av de eksisterende sporene fordi hele området ved Sundhaugen skal bygges ut i faser og ingen av sporene blir liggende urørt gjennom alle faser. Å tilpasse et eventuelt nytt spor vil både være plasskrevende (det er allerede trangt og dårlig med riggplass) og komplisert i forhold til å løse utfordringene knyttet til byggingen av det nye jernbaneanlegget samt ombygginger i det eksisterende signal- og sikringsanlegget.

Grunnerverv
Bane NOR ville ta direkte kontakt med eierne av de eiendommene som må innløses (for anleggsperioden) i løpet av april-juni 2017. Drammen kommune har gitt en del huseiere tilbud om tidlig innløsning av eiendommer. Dette tilbudet varer fram til reguleringsplanen er godkjent. Etter det må beboerne forholde seg til Bane NOR.

Når det gjelder erverv av næringseiendommer, eller deler av slike, er det ofte snakk om erstatning for salgsverdi eller bruksverdi basert på avkastning. Vi dekker juridisk bistand, både ved forhandlinger om erstatning og i et eventuelt skjønn.
I ettertid skal Bane NOR eie en sone på ca. 15 meter rundt tunnelen. Dette kan få betydning for huseiere områder hvor det er liten overdekning (avstand mellom tunnel og overflate).