Bane NOR informerte Danvik-beboere

15. februar holdt Bane NOR informasjonsmøte for beboere på Danvik som kan bli berørt av byggingen av ny, dobbeltsporet jernbane fra Drammen til Kobbervikdalen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Prosjektsjef Hanne Anette Stormo ønsket velkommen, presenterte deltakerne fra Bane NOR og oppfordret til at spørsmål ble lagt til slutten av møtet.

Planleggingssjef Sverre Lerbak redegjorde for bakgrunnen for prosjektet og om prosessen videre.

Rådgiver Svein Sørheim fra Norconsult understreket at planene som ble presentert var foreløpige. Sørheim redegjorde for hvordan man vurderer forskjellige plasseringer av traseer på overflaten – og i forskjellige nivåer under bakken. Han viste både de vurderte traseene, og den traseen som planleggerne har mest tro på per i dag. 

–Prosjektet innebærer åpen byggegrop fram til Konnerudgata, og denne vil være opp til 15 meter dyp. Løsmassetunnelen går fra Konnerudgata og fram til fjellet. På det dypeste er det 40 meter fra terreng til spor innerst i løsmassetunnelen, oppsummerte Sørheim.

–Teknikken med løsmassetunnel er vanlig i Europa. Det er helt trygt, og ingen fare for at den skal klappe sammen, forsikret han.

Det er imidlertid en langsom og dyr metode, man klarer ikke bygge mer enn en løpemeter løsmassetunnel om dagen, og den koster mellom 1-1,2 millioner kroner per meter.

Jetpeler og injeksjonskummer
Sørheim forklarte at de nå ser på muligheten for å bruke såkalte «jetpeler» for å stabilisere grunnen i deler av området. Dette kan i beste fall gjøre at det ikke trengs så mange injeksjonskummer.
Mange ønsket informasjon om hvor anleggsriggene og injeksjonskummene skal ligge, men dette var ikke klart ennå. Det blir innkalt til nytt møte når dette er klart. Generelt kan det sies at kummene blir plassert på siden av, eller rett over, tunnelen.

Anleggsfasen
Sørheim var klar på at Bane NOR ikke ønsker at noen skal bo over løsmassetunnelen i anleggsfasen.
–Det er ikke farlig, men vi trenger plass til å jobbe. Det vil bli både transport, støy og støv, advarte han.
Bane NOR skal følge alle retningslinjer for slik anleggsvirksomhet, og alle hus som kan bli berørt skal kartlegges og dokumenteres i forkant.
Anleggsområdet gjerdes inn. Det blir lagt vekt på å skjerme myke trafikanter. Bane NOR skal ha møter med skoler og barnehager i forkant og kartlegge situasjonen.

Trafikk
I utgangspunktet skal alle veier være åpne hele tiden. Hvis noe må stenges i korte perioder, skal det være alternative ruter tilgjengelig. Det kom innspill om at man også måtte ta hensyn til framkommeligheten for myke trafikanter, f. eks foreldre med barnevogn, og at forholdene var forskjellige på sommeren og vinteren.

Opprydding
Både veier, eiendommer og andre arealer blir tilbakeført – så godt det lar seg gjøre. Store trær lar seg vanskelig erstatte.

Grunnboring
–Det er engasjert en egen byggeleder til å følge opp grunnundersøkelsene. Kabler og rør skal påvises. T 1442 skal følges, men ja, det blir støyende arbeid, konstaterte Sørum

Etter åpning
På spørsmål om hvor godt togene vil høres, svarte Sørum at banen skal tilfredsstille norsk standard m.h.t. såkalt «strukturstøy» Ved behov støyisolerer man under skinnegangen.


Grunnerverver Magnus Billing redegjorde for de forskjellige typene av grunnerverv. Han gjorde det klart at ved kjøp av eiendom, vil Bane NOR også dekke flyttekostnader og utgifter til tinglysning ved kjøp av ny bolig. Han forsikret møtedeltakerne om at Bane NOR ville ta direkte kontakt med eierne av de eiendommene som må innløses, og sa at dette ville skje om noen måneder. Bane NOR skal eie en sone på ca. 15 meter rundt tunnelen. Dette er mest aktuelt ned mot Konnerudgata, der overdekningen er mindre. Dette kan få betydning for huseiere i dette området som ønsker å sprenge, bygge kjeller osv.

 

 

 

 

 

 

Liv Marit Carlsen fra Drammen kommune informerte om at tilbudet kommunen har gitt om innløsning av eiendommer varer fram til reguleringsplanen er godkjent.
Etter det må beboerne forholde seg til Bane NOR.
–Vi har ingen egeninteresse av å kjøpe opp disse boligene, understreket Carlsen.
Carlsen informerte også om at hun hadde en koordineringsrolle mellom forskjellige prosjekter i Drammen – deriblant vei og jernbane.

 

 

 

Kommunikasjonsrådgiver Anne Mette Storvik opplyste at det er gjort en større omlegging av Internettsidene til prosjektet.
–Vi har også laget en facebookside, og vil oppfordre alle til å følge denne. Vi vil legge ut sak på facebook hver gang vi legger ut noe på Internett, så det er en fin måte å bli varslet på, understreket hun.