Austad

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Vi i Bane NOR har stor forståelse for at det er et stort informasjonsbehov i de områdene som er berørt av utbyggingen. Bane NOR har derfor vært ute og møtt naboer og berørte på til sammen syv kveldsmøter. Vi understreker at de skissene og teksten som presenteres nå er foreløpige.

Bearbeiding av planene går fram til sommeren, så det er viktig å gi Bane NOR innspill. Bane NOR håper å få sendt reguleringsplanen ut på høring høsten 2017. 

Det skal bygges ny, dobbeltsporet jernbane for Vestfoldbanen, fra Drammen stasjon til Kobbervikdalen. Vi planlegger oppstart i 2019, og skal bruke 3,5 år på tunneldrivingen. Den dobbeltsporede jernbanetunnelen krever flere tverrslag («hjelpetunneler», angrepspunkter) for at man skal klare å drive hele tunnelen innenfor tidsrammen.

    

Fargene angir graden av anleggsintensitet / støy og dermed ulemper for omgivelsene. De mørke orange fargene angir intensiv og støyende aktiviteter, eksempelvis som sprengning, spunting, eller lignende. De grønne fargene angir lite (og enda mindre) transport inn- og ut av tunnelen og lite aktivitet på riggområdet.

Bane NOR må ha et anleggsområde i Austadveien. Plassering av anleggsområdet på Austad er endelig i den forstand at dette er en plassering Bane NOR arbeider videre med i forbindelse med detalj- og reguleringsplan.

Et tverrslag på Austad blir ca. 500 meter langt, og må 60 meter ned for å treffe på jernbanetunnelen.

Plassbehov
Et slikt anleggsområde må ha plass til verkstedhall, lagerhall, renseanlegg, anleggskontor, parkeringsplasser, anleggsvei og plass til å manøvrere.

Området på Austad er ikke noe større enn hva som trengs, og det må utnyttes maksimalt. Dette betyr å fjerne en del masser, for så å sikre skjæringene med spuntvegger. Det er også behov for at området skal fungere som beredskapsplass i etterkant.

Transport
Vi regner med i snitt ca. 75 lastebiler inn og 75 ut på arbeidsdagene. Det vil jobbes to skift, altså fra 07 til 23, bare ett skift på lørdag, ingen på søndag. Dette vil følge gjeldende retningslinjer. (T1442, krav fra kommunelegen etc.). Drammen havn ønsker å ta i mot massene, men det er ennå ikke avklart hvor massene ender.

Trafikk
ÅDT (årsdøgntrafikk) i Austadveien er i dag 4550, dette betyr at anleggstrafikken bidrar med en økning på ca. 3-5 prosent. Den prosentvise trafikkøkningen pga. massetransport blir med andre ord marginal. Den prosentvise økningen av tungtransportandelen blir selvfølgelig noe høyere.


Bussholdeplassen må flyttes litt i anleggsperioden.

Støy
Det blir verst for naboene i starten når riggområdet skal gjøres klart. Det skal graves, utvides, spuntes (bankes ned stålvegger) og asfalteres. Sprengningene vil merkes i starten, så vil det avta etter hvert som arbeidet flyttes lengre innover i tunnelen.

Rystelser
Det vil bli rystelser når det foregår sprengning i nærheten, men vi skal holde oss innenfor kravene. Normale hus får ikke sprekker av sprengningsarbeidene som gjennomføres. Det gjennomføres tilstandsvurdering og monteres målere for å registrere rystelser i driveperioden. Alle berørte hus blir videofilmet i forkant.

Opprydding
Som hovedregel skal både veier, eiendommer og andre arealer blir tilbakeført – så godt det lar seg gjøre. Store trær lar seg vanskelig erstatte. Etterpå må området brukes til beredskapsplass, tiden får vise om det blir plass til noe mer her.