Austad: Informasjon om riggområde

Bane NOR sendte ut invitasjon til informasjonsmøte til 140 boliger, men bare et fåtall møtte opp til møtet 9. mars. De frammøtte fikk vite at nabolaget er utpekt som et mulig sted for anleggsområde for arbeidet med den dobbeltsporede tunnelen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Prosjektsjef Hanne Anette Stormo (til høyre) ønsket velkommen, presenterte deltakerne fra Bane NOR, og oppfordret til at spørsmål ble lagt til slutten av møtet. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

Planleggingleder Torgeir Fossnes redegjorde for bakgrunnen for prosjektet og om prosessen videre. Han forklarte også hvordan beboere kunne påvirke, og oppfordret alle til å komme med innspill dersom de visste noe som kunne ha betydning for arbeidet med reguleringsplanen. Han understreket at det som ble vist var foreløpige planer.

Rådgiver Svein Sørheim fortalte at den dobbeltsporede jernbanetunnelen krever flere tverrslag («hjelpetunneler», angrepspunkter) for at man skal klare å drive hele tunnelen innenfor tidsrammen.
–Vi planlegger oppstart i 2019, og skal bruke 3,5 år på tunneldrivingen, sa Sørheim. Han redegjorde for kriteriene for valg av tverrslag, og forklarte at prosjektledelsen egentlig ikke hadde så veldig mange valgmuligheter. Et tverrslag på Ausdal blir ca. 500 meter langt, og må 60 metere ned for å treffe på jernbanetunnelen. Plassering av anleggsområdet på Austad er endelig i den forstand at dette er en plassering Bane NOR arbeider videre med i forbindelse med detalj- og reguleringsplan.

Plassbehov
–Et slikt anleggsområde må ha plass til verkstedhall, lagerhall, renseanlegg, anleggskontor, parkeringsplasser, anleggsvei og plass til å manøvrere. Området på Ausdal er ikke noe større enn hva som trengs, og det må utnyttes maksimalt. Dette betyr å fjerne en del masser, for så å sikre skjæringene med spuntvegger, forklarte Sørheim. Det er også behov for områder som skal fungere som beredskapsplasser i etterkant. Det er ikke avklart hvor disse skal ligge.

Transport
De frammøtte var naturlig nok opptatt av transporten.
–Vi regner med i snitt ca. 75 lastebiler inn og 75 ut på arbeidsdagene. Det vil jobbes to skift, altså fra 07 til 23, bare ett skift på lørdag, ingen på søndag. Dette vil følge gjeldende retningslinjer. (T1442, krav fra kommunelegen etc.), oppsummerte Sørheim. Drammen havn ønsker å ta i mot massene, men det er ikke avklart ennå hvor massene ender. Prosjektet må også ha beredskapsplasser, men plasseringen av disse er heller ikke avklart.

Trafikk
ÅDT (årsdøgntrafikk) i Austadveien er 4550, dette betyr en økning på ca. 3-5 prosent.
Den prosentvise trafikkøkningen pga. massetransport blir med andre ord marginal. Den prosentvise økningen av tungtransportandelen blir selvfølgelig noe høyere.

Det er svært viktig for Bane NOR å finne gode trafikksikkerhetstiltak. Dette kan være lysregulering, trafikkdirigent etc. Dette må det finnes gode løsninger for i samarbeid med politiet, Statens vegvesen, kommunelege etc.

Hvor mye støy blir det?
Dette vil følge gjeldende retningslinjer. (T1442, krav fra kommunelegen etc.).
–Det blir definitivt verst for naboene i starten når riggområdet skal gjøres klart. Det skal graves, utvides, spuntes (bankes ned stålvegger) og asfalteres. Sprengningene vil merkes i starten, så vil det avta, konstaterte Sørheim.

Tiltak kan være å bygge støyskjerm, og/eller gjøre støytiltak på de nærmeste husene. Man kan også plassere brakker og lagerhaller slik at de virker støyskjermende.

Rystelser
–Det vil bli rystelser når det foregår sprengning i nærheten. Normale hus får ikke sprekker av sprengningsarbeidene som gjennomføres. Det gjennomføres tilstandsvurdering og monteres målere for å registrere rystelser i driveperioden. Alle berørte hus blir videofilmet i forkant. Vi skal holde oss innenfor kravene, sa Sørheim.

Støv
Anleggsområdet og anleggsvei asfalteres.  Areal og veier vaskes ved behov. Alle biler må passere vaskestasjon før de får kjøre ut på offentlig vei. 
–De nærmeste husene vil bli nedstøvet. Vi vasker dem ved behov, forsikret Sørheim.

Opprydding
Som hovedregel skal både veier, eiendommer og andre arealer blir tilbakeført – så godt det lar seg gjøre. Store trær lar seg vanskelig erstatte. Det er ikke avklart hva området skal brukes til når prosjektet er avsluttet. Gammel jernbanelinje blir frigitt og Bane NOR fjerner jernbanetekniske installasjoner langs eksisterende spor. Etterbruk av eksisterende areal er opp til Drammen kommune.

Grunnerverv
Grunnerverver Magnus Billing redegjorde for de forskjellige typene av grunnerverv. Han gjorde det klart at ved kjøp av eiendom, vil Bane NOR også dekke flyttekostnader og utgifter til dokumentavgift og tinglysning ved kjøp av ny bolig. 
På spørsmål om det var mulig å få «ulempe-erstatning», svarte Billing at det finnes lovhjemmel for særulempe, men at den rettslige terskelen ofte er høy for at dette utløses. Han gjorde det videre klart at det ikke var mulig å få erstatning for at en bolig ville oppnå lavere pris ved salg på grunn av anleggsarbeidet.
Man kan i utgangspunktet ikke «ønske seg» innløsning dersom man ikke har krav på det.
-Vi vil vurdere hvilke eiendommer som blir nødvendig å innløse under arbeid med reguleringsplanen. De nærmeste naboene vil tilbys et møte for å drøfte den enkeltes situasjon, sa Billing.

Kommunens rolle
Liv Marit Carlsen fra Drammen kommune informerte om tilbudet kommunen har gitt til en del berørte om innløsning av eiendommer. Carlsen informerte også om at hun hadde en koordineringsrolle mellom forskjellige prosjekter i Drammen – deriblant vei og jernbane.

Kommunikasjon
Kommunikasjonsrådgiver Anne Mette Storvik opplyste at det er gjort en større omlegging av Internettsidene til prosjektet.
–Vi har også laget en facebookside, og vil oppfordre alle til å følge denne. Vi vil legge ut sak på facebook hver gang vi legger ut noe på Internett, så det er en fin måte å bli varslet på, understreket hun. Faceboooksiden heter «Bane NOR: Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen»

-----------------------------diverse spørsmål og svar-------------------

Spørsmål:
-Hva skjer med Driftsbanegården? 
Svar: Funksjonene skal ivaretas, og skal erstattes innenfor omtrentlig samme område.

- Tilkomst til Austadveien 27a?
Svar: Det gjøres ikke noe annet med veien enn at det gjøres tiltak for å sikre at sykkel og gangtrafikken blir separert fra anleggsområdet og anleggstrafikken.

- Astma? Er det mulig å bo i område med astmaplager.
Svar: Normalt er det mulig å bo i nærheten av anlegg med astma.

- Stasjonskameratenes bygg?
Svar: Det er opprettet dialog med representanter for å avklare eventuell ekspropriering.

- Hva er kveldstid ift. anleggsdrift?
Svar: T-1442 definerer perioden mellom 19-23 som kveldstid.

- Hvor plasseres hovedriggområdet?
Svar: Hovedriggområde for tunneldriving vil plasseres på Skogersiden av tunnelen.

- Er det tenkt på erstatningsområde for akebakken?
Svar: Nei, dette er ikke vurdert, men vi tar det med oss innspillet videre.

- Ligger jernbanetunnelen over eller under Strømsåstunnelen?
Svar: Jernbanetunnelen ligger under Strømsåstunnelen.

Innspill: Det går en skiløype ned i det planlagte riggområdet, og det vil nå bli vanskeligere for skiløpere å få parkert.