Utvider høringsfristen

I forbindelse med behandling Jernbaneverkets korridorforslag for nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen, er det besluttet å utvide høringsfristen en måned med ny frist satt til 30. september 2016.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Skissen viser Jernbaneverkets anbefalte korridor etter ferdigstillelse: Vest for Nybyen under samlet.

Formannskapet i Drammen behandlet 24. mai Jernbaneverkets forslag til kommunedelplan, og ga sin tilslutning til at den kunne legges ut på offentlig ettersyn. 

Kommunedelplanen skal fastsette trasékorridor for tiltaket, med tilhørende behov for midlertidig båndlegging av arealer knyttet til videre reguleringsplanlegging. Det forutsettes at dagens plassering av Drammen stasjon beholdes. Av kapasitetshensyn bør avgreningen for nytt dobbeltspor skje så tidlig som mulig rett vest for Drammen stasjon. De nye sporene føres under Sørlandsbanen, og videre inn i tunnel i Strømsåsen. De nye sporene kobles til eksisterende jernbane i Kobbervikdalen. Strekningen Drammen stasjon - Gulskogen stasjon omfattes også av planarbeidet.

Høringsfrist 
Høringsfrist for innsending av uttalelser til Jernbaneverkets forslag ble opprinnelig satt til 31. august. Denne fristen er nå forlenget til 30. september 2016. Jernbaneverket oppfordrer til at høringsuttalelser sendes inn fortløpende også i god tid før denne fristen.

Merknader sendes skriftlig til Jernbaneverket på e-post til:

  • postmottak@jbv.no
  • post til: Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 Hamar
  • Merk innspillene med "InterCity-prosjektet Høringsuttalelser til kommunedelplan Drammen-Kobbervikdalen"

Grunnundersøkelser
Jernbaneverket har i løpet av 2015 foretatt en del grunnundersøkelser i de ulike korridorene. For å fastlegge mer eksakt hvordan grunnforholdene er mellom overflaten og fast fjell i den anbefalte korridoren, har Jernbaneverket nå behov for ytterligere undersøkelser. Denne kunnskapen er blant annet nødvendig for å kunne avklare fundamenteringsbehov, plassering av tunneler, konstruksjoner, sporgeometri (kurvatur, stigning) og hensynet til omgivelser og naboer. Alle grunneiere som blir berørt av grunnundersøkelser vil bli tilskrevet av Jernbaneverket.

Seismiske undersøkelser
Undersøkelsene består i hovedsak av seismiske undersøkelser. Det legges da en kabel oppå bakken som fjernes igjen etter undersøkelsen. Kabelen vil legges utenom bygninger etc. Det vil deretter sendes trykkbølger ned i grunnen ved hjelp av et instrument. Signalene reflekteres tilbake til kabelen som registrer informasjonen. Det vil ikke bli brukt sprengstoff i boligområder. Det kan også være aktuelt å bruke et instrument som plasseres på en trillebor der grunnen blir scannet, en såkalt georadar. Disse undersøkelsene skaper normalt ingen synlige skader.

Grunnboringer
I tillegg vil noen av grunnundersøkelsene utføres ved grunnboringer. Dette gjøres ved at en beltegående maskin borer ned i bakken, med tynne stålstenger påmontert en borespiss. Det kan være behov for å kjøre ut en vannvogn til bruk under boringene. Dersom det skal bores i fjell, vil det kunne oppleves noe støy i perioder. Gjøres boringen på skogsmark, kan det bli nødvendig å kviste og/eller felle trær for å komme fram til borepunktene. Grunnvannstanden på enkelte borepunkter må registreres som en del av undersøkelsene. Registreringen foregår da med digitale instrumenter (poretrykksmåler). Instrumentene må stå over en lengre periode, slik at årsvariasjoner blir registrert. 

Prosessen videre
Den endelige beslutningen om den foreslåtte korridoren blir valgt, blir tatt sent i 2016 når kommunedelplan skal sluttbehandles av bystyret. Deretter vil Jernbaneverket lage en detaljert reguleringsplan for traséen. Forslaget til reguleringsplan vil være klart rundt årsskiftet 2017 / 2018, og er beregnet å bli sluttbehandlet i bystyret i løpet av 2018, da starter Jernbaneverket arbeidet med innløsning av de boligene som blir direkte berørt. Selve anleggsarbeidet er planlagt startet i 2019 / 2020 og vil vare til 2024.

Drammen kommune tilbyr kjøp av eiendommer
Først i 2017 / 2018 vet man om - og eventuelt i hvor stor grad - den enkelte eiendom blir berørt.  Drammen kommune har stor forståelse for at denne usikkerheten kan sette enkelte huseiere i en vanskelig situasjon. Bystyret vedtok derfor 21. juni gjennom behandlingen av 1. tertialrapport 2016 at disse kan gis et tilbud om kjøp fra Drammen kommune. Du finner rådmannens saksframlegg og hele rapporten på kommunens nettsider her (sak 0083/16). Rådmannen har i tråd med bystyrets vedtak utarbeidet en egen retningslinje (pdf) for hvordan slike kjøp skal skje i det mest aktuelle området på Danvik/Smithestrøm.

Kontaktinformasjon
Spørsmål om kommunedelplanen og konsekvensutredningen kan rettes til:

  • Jernbaneverket v/ planleggingssjef Sverre Lerbak, lersve@jbv.no, tlf. 404 35 348
  • Jernbaneverket v/ planleggingsleder Torgeir Fossnes, tof@jbv.no, tlf. 916 55 807
  • Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen, livcar@drmk.no, tlf. 402 14 840

Spørsmål om grunnundersøkelser og Jernbaneverkets grunnerverv kan rettes til: