Møtte beboere i Drammen

Omlag hundre personer møtte opp da Jernbaneverket i samarbeid med Drammen kommune arrangerte åpen kontordag på Sundland i Drammen onsdag 22. juni.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Om lag 100 grunneiere innenfor den anbefalte korridoren møtte opp da Jernbaneverket og Drammen kommune hadde informasjonsmøte i går. Her snakker Svein Sørheim fra Norconsult til forsamlingen. Foto: Hilde Lillejord, JBV.

De frammøtte kom for å få vite mer om InterCity-planleggingen og hvordan de som grunneiere ville bli berørt hvis kommunedelplanen som nå er ute på høring blir vedtatt. Mange av beboere var frustrerte over at hus og bomiljø kan gå tapt og etterlyste mer informasjon.

 Jernbaneverket har forståelse for at det er vanskelig å leve i uvisshet i over ett år, men på dette stadiet har vi ikke mulighet til å svare mer detaljert på hvor omfattende og hvem som kan bli berørt i byggefasen, forklarte planleggingsjef i Jernbaneverket, Sverre Lerbak.

Han understreket at det er svært viktig at Jernbaneverket nå får tillatelse til å starte arbeidet med å kartlegge grunnforholdene med flere grunnundersøkelser.

– Vi trenger mer informasjon før vi kan avgjøre hvilken byggemetode som kan benyttes og hvor den endelelige traséen skal plasseres.  

Valg av korridor
De frammøtte deltakerne på møtet var også opptatt av hvorfor ikke andre alternativer for jernbanekorridor ble valgt, for eksempel om Pukerud eller om Sundland, da disse tilsynelatende ville berørt færre boliger.

– Jernbaneverket har utredet fire forskjellige korridorer med flere varianter. Dette vi presenterer nå er det beste, men ikke det rimeligste alternativet, svarte Jernbaneverkets planleggingsdeler Torgeir Fossnes. Han forklarte videre at den korridoren Jernbaneverket anbefaler vil kutte reisetiden mellom Drammen og Kobbervikdalen med fire og et halvt minutt med utbedring av Skogerparsellene inkludert.

– Skulle korridoren gått om Pukerud ville vi kun spart tolv sekunder til en pris av nesten ti milliarder, det hadde ikke vært forenelig med den bestillingen vi har fått fra Stortinget, forklarte Fossnes. Han understreket at Pukerud ikke tilfredstiller framtidig kapasitetsbehov samt at det anbefalte alternativet er mer enn fire minutter kortere. 

Planleggingsleder Torgeir Fossnes (til venstre) forklarte de frammøtte hvor prosjektet er i planfasen og hva det vil si for grunneiere i den anbefalte korridoren. Foto: Hilde Lillejord, JBV

Høringsfrist
24. mai ble høringsutkastet behandlet i Drammens formannskap der de ga sin tilslutning til at planen ble lagt ut på høring med frist for innspill til 31. august. Høringsplanen finner du her.

Etter at høringsfristen er ute, skal merknadene behandles med sikte på at bystyret skal behandle kommunedelplanen i november. Da vil det gå ut varsel om oppstart av reguleringsplan, med mulig anleggsstart  i 2019/2020.

Grunnerverv
I 2017–2018 er det planlagt at Jernbaneverket vil starte arbeidet med grunnerverv. For boligeiere som havner i en kritisk situasjon når det gjelder å selge hus, har bystyret i Drammen åpnet for at Drammen Eiendom kan kjøpe opp berørte hus for grunneiere som ønsker det. Retningslinjene for dette er nå under utarbeidelse av kommunen.