Jernbaneutbygging får konsekvenser

Uansett hvilket alternativ som velges for dobbeltspor i Drammen, må enkelte hus rives. Det vil bli anleggstrafikk, støy og stengte gater i perioder.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

- Noen boliger vil måtte rives og enkelte familier vil måtte flytte i byggeperioden, uavhengig av hvilken korridor som blir valgt i Drammen, forklarer planleggingssjef Sverre Lerbak. Foto: Birgitte Simensen Berg

I det siste har vi registrert en del feilinformasjon om alternativene for dobbeltspor ut av Drammen mot Vestfoldbanen. Det er uheldig for alle parter. En debatt om lokalisering av dobbeltsporet må basere seg på korrekte opplysninger. Vi skal forsøke å bidra til en oppklaring av hva som er fakta og hva som er feil. Uansett skal ingen være i tvil om at Jernbaneverkets viktigste prioritet er sikkerhet, både for familiene som blir berørt i anleggsperioden og for våre egne ansatte. Det er heller ingen tvil om at enkelte beboere vil oppleve byggetiden som belastende, uansett hvor togsporet havner.

 Noen blir berørt - uansett alternativ
Noen boliger vil måtte rives og enkelte familier vil måtte flytte i byggeperioden, uavhengig av hvilken korridor som blir valgt. Samtlige alternativ vil berøre veier der barn ferdes til skolen. Det blir uansett kjøring til og fra anleggsområdet, støy, vibrasjoner og trafikkomlegging.

Her er en kort gjennomgang av konsekvensene ved tre av de mest omtalte alternativene:

Sverre Lerbak, planleggingssjef for InterCity-prosjektet Drammen-Kobbervikdalen.         Foto: Hilde Lillejord, JBVSundland Vest: I dette alternativet blir noen boliger så berørt av anleggsarbeid at det vil være aktuelt med innløsning. Det vil si at Jernbaneverket kjøper eiendommene fra beboerne. Grunnen er at det forutsettes tunneldrift i området rundt transformatorstasjonen, noe som krever plass, blant annet til anleggsveier og riggarealer. Traséen blir ansett som lite realistisk av Glitre Energi Nett AS. På grunn av samfunnssikkerhet og beredskap for strømforsyningen til Drammen, samt store kostnader ved en eventuell flytting av trafoen. Alternativet Sundland Vest har i tillegg store områder med dårlige grunnforhold (leire) og traséen forutsetter den lengste lokale tunnelen. Det fører til mye anleggstrafikk når lastebiler skal kjøre vekk fjellmasser, eksempelvis i Professor Smiths allé og Konnerudgata.

Pukerud: Her må Sørlandsbanen og Vestfoldbanen kjøres på felles dobbeltspor, hvis en skal unngå rivning av boliger. En slik løsning vil ikke fungere jernbaneteknisk, med tanke på kravet til robusthet og kapasitet for framtidig drift. En løsning med separate dobbeltspor for Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, fram til Pukerud, betyr at flere boliger må rives. I tillegg fører dette alternativet til mest anleggstrafikk.

Vest for Nybyen under samlet: Forslaget sørger for best kapasitet og funksjonalitet for togene, kortest reisetid for passasjerene, minst anleggstrafikk, den beste jernbanetekniske løsningen for Drammen stasjon, og minst mulig inngrep i natur-, kultur- og jordbruksinteresser. Det har versert feilaktige opplysninger om at dette alternativet vil føre til rivning av 60 bolighus. Ved anlegg med åpen byggegrop kan i verste fall 16 boliger bli berørt. Jernbaneverket arbeider imidlertid for at det skal bygges en løsmassetunnel. Dette vil betydelig redusere antall berørte boliger.

Sikkerheten er viktigst
Jernbaneverket gjennomfører alltid en rekke sikkerhetsanalyser både for anleggsfasen og etter at nytt dobbeltspor er tatt i bruk. Noen av disse dokumentene skal belyse verst tenkelige scenarioer, og hvilke tiltak som sørger for best mulig sikkerhet. I det siste har løsrevne setninger fra analysedelen blitt gjengitt i sosiale medier. Her refereres det til mulige farer, uten våre tiltak for å minimere risikoen. Det fremstilles som om Jernbaneverket ønsker løsninger som setter barns liv og helse i fare. Dette er selvfølgelig feil. Vi gjør alt for å sikre nye anlegg. Vi vil samtidig understreke at sikkerhetskravene Jernbaneverket forholder seg til ikke har blitt mindre strenge med årene. Tvert imot. Våre anlegg er sikre, både under bygging og senere i bruk. Før driftsfasen skal dette godkjennes i henhold til strenge nasjonale og internasjonale regler.

Vi ønsker godt samarbeid
Høringsfristen for Jernbaneverkets forslag til kommunedelplan er ute. Vi gjennomgår nå de mange innspillene og skal svare ut disse. Vi ber om forståelse for at dette krever mye av vår oppmerksomhet.

Mange er kjent med at Jernbaneverket har anbefalt alternativet Vest for Nybyen under samlet. Vi forstår at naboene ikke ønsker denne løsningen, men uansett hvor dobbeltsporene bygges får det konsekvenser for noen. Vi vil bidra til at myke trafikanter kan ferdes trygt under hele anleggsperioden. Vi vil sikre skoleveier. Byggeplassene stenges med tette gjerder for å beskytte beboere, og redusere støy og støv. Jernbaneverket vil også skjerme grøntområder og lekearealer, så langt det lar seg gjøre. Vi ønsker et godt samarbeid og en god dialog med alle parter, slik at utbyggingen av dobbeltspor kan skje så skånsomt som mulig for beboerne i området.

Sverre Lerbak
Planleggingssjef i Jernbaneverket