Den beste løsningen for Drammen og Vestfoldbanen

Planstrekningen Drammen – Kobbervikdalen er en del av InterCity-prosjektet. Satsingen er det største samferdselsprosjektet i Norge på 100 år.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I kommunedelplanen foreslår Jernbaneverket å erstatte dagens trasé med et nytt dobbeltspor som vil ligge i tunnel mellom Nybyen og Smithestrøm, og videre inn i Strømsåsen til Kobbervikdalen. Foto: Hilde Lillejord, Jernbaneverket

For Drammens del betyr det ny trasé for Vestfoldbanen i tunnel fra Drammen til Kobbervikdalen og i tillegg nye og fremtidsrettede stasjoner i Drammen og på Gulskogen.

Dagens trasé for Vestfoldbanen snirkler seg gjennom boligområdene ved Nybyen, Danvik, Austad til Kobbervikdalen, og er en flaskehals som forsinker hele Vestfoldbanen. I kommunedelplanen foreslår Jernbaneverket å erstatte dagens trasé med et nytt dobbeltspor som vil ligge i tunnel mellom Nybyen og Smithestrøm, og videre inn i Strømsåsen til Kobbervikdalen. Når den nye traséen er ferdig bygget, vil eksisterende Vestfoldbane fjernes, og grøntområdet ved Smithestrøm gård bli satt i stand og utgjøre et større sammenhengende område uten barrieren slik jernbanen utgjør i dag.

Korridor «Vest for Nybyen under samlet» er best

Utredningen viser at korridor «Vest for Nybyen under samlet» er vurdert å være betydelig bedre enn korridor «Sundland vest» når anlegget er ferdig bygget.
Til grunn for arbeidet med kommunedelplanen ligger et planprogram. I planprogrammet er det vurdert fire alternative korridorer og det er disse alternativene som er utredet i konsekvensutredningen. Utredningen viser at korridor «Vest for Nybyen under samlet» er vurdert å være betydelig bedre enn korridor «Sundland vest» når anlegget er ferdig bygget. Dette gjelder spesielt de jernbaneteksniske løsningene for Drammen stasjon.

Utredningen viser dessuten at alternativet «Sundland vest» vil gi mer støy enn «Vest for Nybyen under samlet» ettersom det blir en lengre strekning uten tunnel som ferdig anlegg. «Sundland vest»-alternativet vil også i større grad berøre områdene rundt Strømsgodset kirke og forsterke barrierevirkningen sammenlignet med anbefalt alternativ.

Stortingets bestilling
Jernbaneverket er forpliktet til å vurdere alternativene opp mot bestillingen fra Stortinget og målene for InterCity-prosjektet.  Jernbaneverkets anbefalte alternativ er også i denne sammenhengen betydelig bedre enn «Sundland vest» som både gir dårligere trafikkframføring og kapasitet på sporene. Reisetiden blir lengre og alternativet vil også gi betydelig større drifts- og investeringskostnader enn anbefalte korridor.

Like store konsekvenser i anleggsfasen
Valg av korridor er en helhetsvurdering der konsekvenser i anleggsperioden tas med i vurderingen. Alternativene for «Vest for Nybyen under samlet» og «Sundland vest» vurderes samlet sett som like, gitt at det blir valgt å benytte løsmassetunnel sør for Konnerudgata. Korridor «Sundland vest» er bedre enn «Vest for Nybyen under samlet» i forhold til støy og nærmiljø.

Bygging i korridor «Sundland vest» vil by på store problemer for verksteddrift og godshåndtering på Sundland, fordi det vil svekke sporforbindelsene til og fra verkstedet. Dette vil påvirke driften av verkstedet så mye at det vil være umulig å opprettholde dagens togtilbud på hele Østlandet under byggeperioden, noe Jernbaneverket ikke kan forsvare. Godssporene ved Sundland blir også påvirket av mindre tilgjengelighet i anleggsperioden.

Utredningene hittil er foretatt på kommunedelplannivå. Dette er et overordnet nivå som har til hensikt å velge best mulig korridor. I neste planfase, reguleringsfasen, vil det ses nærmere og mer detaljert på hvordan prosjektet kan gjennomføres og utformes best mulig. Forholdene til omgivelsene vil ha høy prioritet i dette arbeidet.

Konsekvenser i anleggsfasen
Når store utbyggingsprosjekter skal realiseres, vil omgivelsene merke det. Det vil uansett korridoralternativ bli anleggstrafikk, anleggsstøy, vibrasjoner og trafikkomlegging. Enkelte vil få inngrep i, eller på eiendommen, og noen vil måtte flytte, enten midlertidig eller permanent - uansett alternaitv.

Omfanget av anleggsvirksomheten i området ved Strømsåsen avhenger av hvilken anleggsteknisk løsning som velges og Jernbaneverket arbeider for at løsmassetunnel skal kunne gjennomføres. En slik løsning gir en helt annen og mindre påvirkning på omgivelsene, enn en åpen byggegrop. Valget mellom ulike byggemetoder for løsmassetunnel vil tas når utførte grunnundersøkelser er analysert. Arbeidet med tunnelen vil vare i omtrent tre år, hvorav kun ett til to av disse vil omhandle støyende arbeider.

I anleggsgjennomføringen for løsmassetunnelen vil det trolig bli arbeidet fra sjakter. Disse vil være lokalisert innenfor avskjermede områder med liten anleggstrafikk. I reguleringsplanfasen vil det bli sett nærmere på hvordan anleggsgjennomføringen kan gjennomføres med minst mulige ulemper for omgivelsene.

Jernbaneverket ivaretar barns sikkerhet
Det vil tilrettelegges for at myke trafikanter kan ferdes sikkert innenfor hele planområdet, med spesielt fokus på barns ferdsel og skoleveier i anleggsperioden. Områdene vil skjermes med tette gjerder for å redusere omfanget av støy og støv, og Jernbaneverket vil til enhver tid påse at arbeidene utføres i henhold til gjeldende regelverk på området. Der det er nødvendig, vil avbøtende tiltak iverksettes.

Under reguleringsplanarbeidet vil man ha tett dialog med skoler og andre berørte for å dra nytte av lokalkunnskap knyttet til barns ferdsel.  Skjerming av grøntområder og lekearealer, samt adkomst til disse vil vurderes spesielt.

Trafikkulemper i anleggsfasen
Det har vært en forutsetning for planarbeidet at Konnerudgata og Professor Smiths allé samt øvrige hovedveier i området til enhver tid skal være åpne for trafikk med tilsvarende kapasitet som i dag. Dette gjelder både for kjørende, syklende og gående trafikanter. Forhold knyttet til eventuell midlertidig omlegging av veier vil bli detaljert i reguleringsplanprosessen.

Bedre boforhold
Ved å velge Jernbaneverkets anbefalte «Vest for Nybyen under samlet», vil ikke en hel bydel bli rasert slik det er blitt hevdet i media. Det er kun en håndfull boliger som vil bli berørt ved ferdigstillelse av endelig trasé. Jernbaneverket vil etterlate et område i Drammen som vil gi et bedre bomiljø for innbyggerne.  Det vil bli større grøntområder, noe som vil styrke barn- og unges oppvekstforhold. Den nye jernbanen vil få et bedre og mer fremtidsrettet togtilbud enn i dag med kortere reisetid, flere avganger og færre forsinkelser.