Presenterte forslag til planprogram for Drammen - Kobbervikdalen

Jernbaneverket har utarbeidet forslag til planprogram for nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen. Forslaget ble presentert for formannskapet i Drammen kommune tirsdag 17. mars.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

InterCity-prosjektet presenterer forslaget til planprogram for Drammen - Kobbervikdalen for formannskapet i Drammen kommune.

Stortinget har gitt en bestilling i Nasjonal transportplan 2014-23 om sammenhengende dobbeltspor på Vestfoldbanen mellom Oslo og Tønsberg innen 2024. Strekningen Drammen – Kobbervikdalen inngår i dette oppdraget.
Dette er en del av InterCity-satsningen på Østlandet.

InterCity vil bidra til flere togavganger og kortere reisetid mellom byene på Vestfoldbanen. Intercity skal ha høy samfunnsnytte, sentral stasjonslokalisering og god utvikling rundt knutepunktene. Jernbaneverket skal søke funksjonelle løsninger med lave investerings-, drifts- og vedlikeholdskostnader.


- På Vestfoldbanen skal vi planlegge for å ta den trafikkveksten som kommer i fremtiden - i alle retninger ut fra Drammen stasjon. Det vil på sikt gi et bedre togtilbud og bedre tilgjengelighet til stasjonen, forklarte Jernbaneverkets planleggingsleder for Drammen–Kobbervikdalen Sverre Lerbak under presentasjonen for formannskapet i Drammen kommune.

 

Bedre togtilbud

Prosjektet skal gi:

• Bedre togtilbud både i Drammen, på Gulskogen og Vestfoldbanen.
• Grunnlag for bedre togtilbud i alle retninger på sikt.
• Bedre tilgjengelighet til Drammen stasjon.
• Dobbeltspor til Gulskogen.
• Utvidelse av Gulskogen stasjon.
• Ferdigstillelse Drammen - Kobbervikdalen i 2024. 

Det er foretatt en Konseptvalgutredning for InterCity som konkluderer med at det er behov for moderne dobbeltspor og hovedkorridor, og at Drammen stasjon har en gunstig lokalisering. Utredningen angir ikke detaljer for framtidig korridor, den vil avklares i kommunedelplan.

 

Valgt spor- og stasjonskonsept i Drammen

1. Drammen stasjon vil være lokalisert som i dag med ekstra plattform til seks spor.
2. Det vil bli bygd dobbeltspor til Gulskogen og fire plattformspor på Gulskogen stasjon.
3. Planskilt avgrening til Vestfoldbanen.
4. Det valgte spor- og stasjonskonsept er vurdert ut fra blant annet:
• Anleggsgjennomføring
• Reisetid
• Kostnader

 Illustrasjonen viser trasékorridor for Drammen-Kobbervikdalen. Klikk på illustrasjonen for å se stor utgave.

 

 

Trasékorridorer

Jernbaneverket har foreslått en hovedkorridor for dobbeltsporet. På bysiden er det angitt tre mulige korridorer for avgreninger til Vestfoldbanen:
• Korridor vest for Nybyen.
• Korridor Sundland øst.
• Korridor Sundland vest.
• Gjennom Strømsåsen er det flere tunnelalternativer.
• Tilkobling mot eksisterende dobbeltspor i Kobbervikdalen.

 

Planprosessen – Hva skjer nå i Drammen?

• Planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning
• hva som skal planlegges for å anbefale og velge korridor
• tema og metoder for å anbefale og velge korridor; korridoren som  vedtas i kommunedelplanen
• medvirkning i arbeidet med kommunedelplan

Fokusområder i prosjektet
Ombygging ved Drammen stasjon og Gulskogen stasjon
• Ny sporplan gir 6 spor hhv. 4 spor til plattform.
• Bedre tilgjengelighet til stasjonene.

Tunnelpåhugget i Strømsåsen
• Finne beste sted for tunnelpåhugg.
• Kortest mulig tunnel til Kobbervikdalen.
• Behov for innløsing av boliger.

Anleggsgjennomføringen
• Behov for anleggsatkomster, riggområder, anleggsveier, etc.
• Avbøtende tiltak i anleggsperioden.

Tilkobling i Kobbervikdalen
• Tilkoblingspunktet vurderes ift. hastighetskrav og kostnader.

 

Tett samarbeid med Drammen kommune

Jernbaneverkets forslag til planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt dobbeltspor Drammen – Kobbervikdalen er utarbeidet i samarbeid med administrasjonen i Drammen kommune.

 

Ønsker utstrakt  medvirkning

Plan- og bygningsloven sier hva vi må gjøre i forhold til medvirkning i planprosesser, og har regler om varsling av planarbeid, et åpent møte og høringsuttalelser ved offentlig ettersyn, men Jernbaneverket ønsker å gjøre mer. I Drammen ønsker vi å tilby utvidet medvirkning i planprosessen med blant annet:


• Tett dialog med kommunen.
• Åpne kontordager.
• Møter med offentlige instanser.
• Møter med velforeninger og andre interessenter.
• Informasjon på hjemmesiden til prosjektet.

 

Videre fremdrift

April  2015: Planprogram legges ut på offentlig høring
Mai 2015: Åpent møte              
Høst  2015: Planprogram fastsettes i bystyret
Sommer 2016: Kommunedelplan til 1. gangs behandling
Nov/des 2016: Kommunedelplanen vedtas i bystyret

Planprosessen

-Planprogrammet definerer hva som skal utredes i kommunedelplanen.
-Kommunedelplanen skal avklare korridoren for Vestfoldbanen og beskrive konsekvensene av tiltaket.
-Reguleringsplanen skal fastsette arealbruken og dermed aktuell trasé.