Gulliksrud

Det største rigg- og anleggsområdet i prosjektet ligger på Gulliksrud. Her skal Drammenstunnelen som vi bygger gjennom Strømsåsen munne ut, og det nye dobbeltsporet kobles på eksisterende spor.

Anleggsområdet på Gulliksrud. Foto: Anne Mette Storvik/Bane NOR

Hovedarbeidene som begynte i slutten av 2019, etter at entreprenøren Veidekke signerte kontrakt med Bane NOR. 

Du kan følge fremdriften på denne siden.

Konsekvenser for omgivelsene

Nærområdet vil først og fremst merke arbeidene ved at det blir en del anleggstrafikk. Hovedveien inn og ut fra anlegget vil være gjennom industriområdet Dråpen. Her skal det gå både vanlig anleggstrafikk og transport av steinmasser fra tunneldrivingen. Det vil også være noe anleggstrafikk som går via Gundesølina.

Bane NOR har gjennomført en trafikksikkerhetsanalyse, og gjennomfører flere tiltak:

  • Bedre belysning og sikt i krysset Dråpen/Kobbervikdalen
  • Omlegging av gang-/sykkelveg der anleggsvei møter Gundesølina
  • Flytting av fotgjengerfelt på Gundesølina ved gamle Sørlandske Hovedvei
  • Det er satt inn trafikkvakter på enkelte steder, i perioder med spesielle behov

Under tunneldrivingen kan naboer kunne merke støy og rystelser i enkelte faser av arbeidene.

Alle som merker sprengningene anbefales å abonnere på sprengningsvarsler på SMS. Varslene er inndelt i soner, slik at du kan velge varsler for områdene Austad Nord, Austad Sør, Danserud Nord, Danserud Sør eller Gulliksrud. Du får tilsendt SMS i forkant av hver sprengning, slik at du blir bedre forberedt. Registrering skjer i denne lenken.

Her kan du lese om Bane NORs trafikksikkerhetsgruppe som gjennom flere år planlagt tiltak for å gjøre byggeperioden i Drammen så sikker som mulig.

Her finner du karttjenesten som forteller hva vi gjør hvor i utbyggingsprosjektet.

Fremdrift

Det har vært full aktivitet fra tidlig i 2020. Her kan du følge fremdriften.

Selve drivingen av tunnelen kommer antagelig til å være ferdig i 2023, og deretter skal det gjøres jernbanetekniske arbeider. Det vil si å legge spor, få på plass kontaktledning og lignende.

Planen er at den nye tunnelen skal kunne tas i bruk i 2025. Etter dette blir riggområdet fjernet.

Det meste av anleggstrafikken og all massetransporten fra Gulliksrud skal gå ut gjennom industriområdet Dråpen. Foto: Anne Mette Storvik/Bane NOR