Drammen-Gulskogen

Bane NOR skal legge nye spor mellom Drammen stasjon og Gulskogen stasjon. Dette vil medføre arbeider flere steder langs linjen, blant annet på veikulverten i Kreftings gate og Grønlandsundergangen.

Det skal jobbes på hele strekningen mellom Drammen stasjon og Gulskogen stasjon. Foto: Anne Mette Storvik/Bane NOR

Det skal gjøres omfattende sporarbeider mellom Drammen og Gulskogen stasjoner. Det innebærer anleggstrafikk og støy i perioder. Det er også nødvendig å gjøre endringer på eksisterende infrastruktur, for å tilpasse den til de nye sporene.

Dette er de stedene som vil få de største endringene:

Skamarken

Det er i dag parkering av tog på Skamarken. Dette området skal brukes som anleggsområde under ombyggingen av Drammen stasjon. Når prosjektet er ferdig skal området ikke lenger brukes til togparkering, men det er ikke avklart hvordan det skal benyttes i fremtiden.

Klargjøringen av anleggsområdet på Skamarken skal skje i 2022. Skamarken vil ikke bli benyttet til togparkering etter dette. Anlegget stenges etter at ombyggingen av Drammen stasjon er ferdig i 2025.

Bane NOR jobber med planer for en permanent togparkering i Drammensområdet. Det kan du lese mer om HER.

Grønlandsundergangen

Det er nødvendig å utvide kulverten i Grønland, for å få plass til et nytt spor. Dette vil innebære å stenge undergangen i en periode. Kryssing av sporet må da skje via en midlertidig gangbru, i en periode på nesten ett år.

Grønlandsundergangen stenges etter planen i påsken 2022 og åpnes igjen i 2023. Det vil være anleggstrafikk i Grønland frem til anleggsområdet på Skamarken stenger. I hele byggeperioden vil det bli gjennomført trafikksikkerhetstiltak for å sikre gående og syklende.

Midlertidig togparkering

Bane NOR planlegger å bygge midlertidig togparkering på området der Nybyen godsterminal ligger. Dette er nødvendig fordi dagens parkeringsplasser for tog på Skamarken og Sundland faller bort. Planen er å begynne arbeidene på Nybyen i 2021. Togparkeringen skal fjernes når det nye dobbeltsporet på Vestfoldbanen kan tas i bruk, etter planen i 2025.

Konsekvenser for omgivelsene

Felles for alle disse arbeidene er at de vil få konsekvenser for omgivelsene i anleggsperioden. De kan skape utfordringer for trafikken og det blir støy og støv. Hvert enkelt anlegg blir gjerdet inn, alternative gang- og sykkelruter blir skiltet, og naboer blir varslet. Vi skal i så stor grad som mulig utføre arbeidene på dagtid. Dersom det blir nødvendig å arbeide nattetid, vil dette bli varslet.

Bane NOR utarbeider egne trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med disse arbeidene. Vi vil presentere disse tiltakene når arbeidene nærmer seg.