Danserud

Fra Danserud i Kobbervikdalen driver vi en såkalt tverrslagstunnel inn til hovedtunnelen. Det innebærer en del transport av steinmasser fra dette anlegget.

Anlegget på Danserud i Kobbervikdalen. Foto: Anne Mette Storvik/Bane NOR

Tverrslagstunnelen på Danserud skal fungere som rømnings- og servicevei når den nye hovedtunnelen settes i drift. I tillegg skal den brukes i anleggsfasen, til å frakte ut steinmasser fra drivingen av bergtunnelen. Bane NOR gjør forberedende arbeider her, og har blant annet skiftet ut en gammel steinkulvert med en ny, større betongkulvert. Drivingen av tverrslaget begynte i slutten av 2019.

Konsekvenser for omgivelsene

Nærområdet vil først og fremst merke arbeidene ved at det blir en del anleggstrafikk. Det vil bli en del vanlig anleggstrafikk, samt transport av steinmasser fra tunneldrivingen. Disse massene skal kjøres til Holmen.

Bane NOR har gjennomført en trafikksikkerhetsanalyse, og den avdekket at det var nødvendig å legge om gang- og sykkelvegen ved anleggsområdet for å best ivareta sikkerheten til gående og syklende.

Tverrslaget skal ikke drives inn under blokkene på Fjell. Tunnelen vil også gå dypt under bakken, og vi forventer ikke stor ulempe for mange naboer. Bane NOR vil varsle om arbeidene i god tid før de starter.

Under tunneldrivingen kan naboer kunne merke støy og rystelser i enkelte faser av arbeidene.

Alle som merker sprengningene anbefales å abonnere på sprengningsvarsler på SMS. Varslene er inndelt i soner, slik at du kan velge varsler for områdene Austad Nord, Austad Sør, Danserud Nord, Danserud Sør eller Gulliksrud. Du får tilsendt SMS i forkant av hver sprengning, slik at du blir bedre forberedt. Registrering skjer i denne lenken.

Her kan du lese om Bane NORs trafikksikkerhetsgruppe som gjennom flere år planlagt tiltak for å gjøre byggeperioden i Drammen så sikker som mulig.

Her finner du karttjenesten som forteller hva vi gjør hvor i utbyggingsprosjektet.

Fremdrift

Det har vært full aktivitet fra tidlig i 2020. Her kan du følge fremdriften.

Selve drivingen av tunnelen kommer antagelig til å være ferdig i 2023, og deretter skal det gjøres jernbanetekniske arbeider. Det vil si å legge spor, få på plass kontaktledning og lignende.

Planen er at den nye tunnelen skal kunne tas i bruk i 2025. Etter dette blir riggområdet fjernet.